Irailla-Urrilla. 9-10 garren zenbakiak)'>


L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Euzko-Gogoa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Euzko Gogoa (II'garren urtea. 1951 gko.
Irailla-Urrilla. 9-10 garren zenbakiak) —Hurrengo artikulua
 

 

—Euskera—

 

Juan Yakuzan bixitz oroigarrijak

 

Emakume batek

 

Azkengo urte onetan, atzerrijan gazozalarik, aberrtzalerik asko juan yakuz, euzko-jaun agurrgarrijak eta maitagarrijak, itzalgarrijak eta oroigarrijak: Solano, Arzeluz, Arrbeloa, Maurolagoitia, Arana-Goiri'tarr Koldobika, Eizagirre, Errotaetxe, Ziaurritz eta besterik asko, ixendatu ezin dodazanak, ixen-lerrokada aundija ixango zalako, baña neure goguan ondo josijak dodazanak.

        Arana-Goiri'tar Koldobika ondiño aldi luzia eztala il yakularik, zoritxarreko izpar bi arrtu doguz, bata Euzkadi-barrutik eta bestia Euzkadi-alde onetatik. Orain egun gitxi dirala, Errotaetxe'tar Iñaki il zala jakin gendun eta egunokaz Ziaurritz'tar Dorota il yaku. ¡Goyan begoz euzko-jaun oroigarrijok!

        Arana-Goiri'tar Koldobika, Sabin bere anayarekin, Euzko-Alderdi Jeltzalia'ren iraslia ixan zan eta gero, urte askotan, Alderdi beraren Lendakarija. Errotaetxe be, orain ogeiren bat urte dirala, Euzko-Alderdi Jeltzalia'ren Lendakarija ixan zan. Eta baita Ziauraitz be Euzko-Alderdijaren Lendakarija ixan zan, azkengo urte onetan, Euzkadi'ko gudea asi zanetik ona. Guztijok maitatubak ixan dira, tu guztijen itzalgarrijak, gixon onak eta zinduak ixan ziralako.

        Donibane-Loitzun'en ilda Ziaurritz jauna, bere emazte ona ta bere aizkidiak inguraturik eta Donibane'n bertan txadonkixun nagusijak egin dabez bere goguaren aldez. Nik uste-dot oraingo Ziaurritz jauna, nire aizkide aundija ixan zana, Donokija'n dagola, ainbeste maite eban Jaun-Goikua'ren onduan, baña olan eta guztiz be, bere goguaren aldez otoi beruak zuzendu biarr-dautsaguz Goikua'ri.

        Aitatu dodazan iru erijotz orrekin Euzko-Alderdi Jeltzalia'k galtze aundija ixan dau, aldi gitxi orretan, ba, iru bixitz oraigarrijak juan yakuz.

        Orain, Euzko-Alderdi Jeltzalia Lendakari-barik lotu da, ija umezurtz, eta guk guztijok, bere aizkidia eta jelkidiak, negarrez eta intziriz gagoz. Baña Goiko Jaun Ona'k olan gura-ixan dau-eta, bere naya onesten dogu. Besteren bat bidalduko dausku, arek irurok baxen ona ixango dana.

        Azkengo aldi onetan euzko-aberrtzaliok, jeltzaliok, amaibako jasan eta zoritxar ixan doguz ta danak gogo onez eutsi doguz, beste aldi zoruntsubaguak etorriko yakunen ustez ta itxaropenez. Eta etorriko dira, bai bein, Jaun-Goikua eztalako aiztuten Bera maite daben bere seme onakin. Eta gurekin be ezta aiztuko, noski.

        Ziaurritz'en emazte onari gure saminoroipena, aren goguaren aldez otoi bat eta ¡gero arrte!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.