L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Euzko-Gogoa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Euzko-Gogoa
(1956 gko. Orrila-Garagarrila) —Hurrengo artikulua
 

 

—Itz-Lauz—

 

Lau kantari eta xori bat

Zurgin Zaharra» tik artua)

 

Monzon-Olaso'k

 

1957-garren Epailean

Donibane Lohitzun-go «Dukontenia» teatru berrian

lehen aldiz emateko den

IKUSGARRIA.

 

NORTZUEK ZER

 

Beñat.— Zurgin zaharra.

Ganix.— «Dies Ire». 60 urte.

Pettan.— Sankristaua, 80 urte.

Gaxuxa.— Andre Serora xaharra.

Kattalin.— 14 urteko neskatxa pullita.

Berri-emailea.— Gizon gazte bat.

 

AINTZIN KANTA

 

Berri-emailea, oyaletarik kanpo.

 

        Berri-emailea (erran-kantuz).

 

                Eskualerriko herriska baten

                Ur-errekaren egian

                Zurgin zahar bat bizi omen zen

                Egun ta gauaz lanian.

 

                Goizian goizik atzartua zen

                Gauerdiz askotan xutik

                Merkesko ari bai zen lanian

                Ta beartuentzat urrik.

 

                Etxe zahar bat zen, eta ari urbil

                Baratze xoragarria

                Baratze artarik biltzen zituen

                Bakea ta eltzekaria.

 

                Eskualerriko herriska baten

                Ur-errekaren egian

                Zurgin zahar bat bizi omen zen

                Egun ta gauaz lanian.

 

                Zurgin zaharra goizian goizik

                Lotzen zitzaikun lanari

                Ta aren barnea garbia bai zen

                Bizi omen zen... kantari.

 

(Barnean adituko da kanta bat)

 

                Bera da! Beñat da!

 

(Berri-emailea gordeko da, eta oyalak idekiko)

 

 

 

Zati bakarra

 

I AGERRALDIA

 

(Beñat bakarrik)

 

        (Zurgintegi barnea. Beñat zurgiñaren lan-tokia. Buruz-buru ate aundi bat, goialdiak zabaltzen zaiozkala. Andik mendiak ageri. Ate aintzinetik heldu baita bideska. Ezkerreko aldean leio bat: errekarat ematen duena. Eskuin aldean ateska, baratzerat doana. Zurubil zahar txiki bat ere, Beñat-ek gaira artan baitu bere ganbera. Zurgindegi barnean ageri bitez, onek eskatzen tresna ta puska zahar guziak.

        Udazkeneko lehen egunak dira. Uso-sasoina. Argi astea. Barnea hilun. Ordu zahar batek joko ditu bortzak.

        Beñat, kantari ateratuko bere ganberatik; eta, emeki emeki, ateko leioak zabalduko ditu. Barnea beteko da goizeko argiz. Atetik behatuz, Beñat-ek erran kantatuko Pastualetan bezala:

 

        Beñat.—

 

                Hilunaren igesia...

                Nausitzen ari argia

                Larrun mendi gibeletik

                Ageriko iduzkia.

 

(Badoa bere txisparen billa, eta ate ondoan ematen. Berriz leiotik begira)

 

                Usotako ze denbora!

 

(Elizako ezkilek joko dute goiz-otoitza)

 

        Beñat (erran-kantuz).—

 

                Eguna eldu, gaua doa...

                Lauda dezagun

                Zoin eder goizian goizik

                Eskila oien mintzoa!

 

        (Kanpoan adituko dire xorien kantak)

 

        Beñat.— Ixo! Udaberrian bezala, xoriak kantari...!

 

        (Erreka-aldeko leioa idekitzrat doala) (erran-kantuz)

 

                Aberatsek ba lekite

                Goizaldia zoin eder den

                Ez lirake eguerdi arte

                Oge barnean egonen.

 

        (Leioa idekiz erranen, kantatu gabe):

 

                Agur ene erreka, ene errekaiño

                Munduan ez da pullitagorik i baiño.

                Egun etzaiz ageri, neguan bezala,

                Oyuka, goibel, hillun, asarre, minbera...

                Menditik eldu aiz gaur jausika, kantari

                Preskura ekartzerat gure etxe zahar oni,

                Sortzen ikusia nauk, iltzen ikusiko,

                Ez bai nauk i bezela munduan betiko...

                Baiñan ene ondotik elduko denari

                Neguan oyuka ta udan kantari

                Emaiok eskola ta beldur ta atsegin

                Etxe zahar untarik urrundu ez dedin.

 

        (Kanpoan adituko dire, oillarren goizeko kukurrukuak)

 

        Beñat.— (baratzeko atea zabalduz)

 

                Jainkoak egun on, ene baratzea

                Atzar adi, usain ta fruituz betea,

                Intzaren ukituz bustia bai zare

                Orain iduzkiak emanen kolore.

 

(Eta hola, bere laneko tresna zaharrak alki gainean pulliki emanez, asiko da gure Beñat lanean kantuz).

 

 

II AGERRALDIA

 

(Beñat eta Kattalin)

 

Kattalin atean ageriko, xoria eskuan duelarik.

 

        Beñat.— (arritua) Ori! Zer duzu zuk emen, tenore hontan?

        Kattalin.— Nauzu ikusi? Xoria

        Beñat.— Choria? Nola zaizu etorri?

        Kattalin.— Ogerat, lo negoelarik.

        Beñat.— Ori! Ta ze bear duzu emen?

        Kattalin.— Kaiola.

        Beñat.— Bai, Ezpaitut bertze lanik. Errotuko nauzute zuek, denen artean. (Gero gogoketan). Zaude. Ez ote nuen nik, zoko batean, kaiola zahar bat...

        Kattalin.— Berdin du, zaharra izanik ere.

        Beñat.— Baiñan, ezpaitut nik zozokerietako astirik. Bon, beartua ez ba zare, jarri or eta egon, nik nere lanak pittat arindu arte.

        (Neskatxa geldituko da, xoria eskuan, leiotik begira. Eta gure zurgina, beti alai, lotuko berriz lanari).

        Beñat.— (erran kantuz)

 

                Oyaneko egurrakin

                Oge bat bear dut egin,

                Oletako neskatxa bat

                Senpere'n amatu dedin.

 

                Ezkon berrien ogea

                Bizitzaren berritzea

                Yainkoak nahi, oge berri au

                Nere eskutarik sortzea.

 

        Kattalin (Oyuka).— «Dies Ire» dator.

        Beñat.— Dies Ire? Nun?

 

                Gaixo «Dies Ire» herriko Xantria.

                Elizan kantari pasatzen bizia,

                Paisola besoan ta beltzez jantzia

                Itxuran ageri du tripako gosia

 

 

III AGERRALDIA

 

Dies Ire, Beñat eta Kattalin

 

        Dies Ire.— (Atetik. «Lauda Sion» airean): Emen duzu Dies Ire.

        Beñat.— Aren serbitzako gire.

        Dies Ire.— Nun da nire kadira?

        Beñat.—

 

                Zangoa zuen okerra

                Arrimatzen aitu gera.

                Sar zaite sar, ta jarri

                Dies Ire jaun Xantria.

 

        Dies Ire.— Dena soiñu ta gosia

        Beñat.— Gizon argi prestua

        Dies Ire.— («Dies Irae dies illa» aireakin):

 

                Ni naiz erriko Xantria

                Argatik nauzute beltzez jantzia!

                Dena soiñu ta gosia.

                Izena daudate emana Dies Ire

                Hilek ez naute izitzen

                Biziengatik negoke gosiak iltzen

                Hilek ematen bizitzen.

 

        Beñat.— (Dies Ire airearen segidan): Emen duzu kadira, zango berria emanik arrimatua.

        Dies Ire.— Jarri gaitez emeki, kadira berri ontan ez bai nauzu oitua.

        Beñat.— Ian...

 

        («Dies Ire» jarriko da, Beñat-ek ekarri dion kadiran; zurgin-alki gibelean. Aren gain eskuak emanik, organua balu bezela, eginen du soiñu-jo, alegia. Beñat-ek, xantriaren ondoan emana, pasako diozka orri-aldiak, muxika-liburua zudur aintzineon ba lu bezela. Bi abozetan abestuko dute, organuari dagokion aireen bat. Artean Kattalin, xoria eskuetan duelarik, asiko da dantzan).

 

        Beñat.— (astiko airean) Kadira ongi ba duzu, mutikoakin etxerat igorriko dautzut.

        Dies Ire.— Aski zenuke lehenik erraitea zenbat zor dauzut.

        Beñat.— Deus ez.

        Dies Ire.— (Hilen mezako «Kirie» aireakin):

 

                Gaixo zurgin zaharra

                Gizon pobria zare zu.

 

        Beñat.—

 

                Gaixo iaun xantria

                Gizon alegera nauzu.

 

        Dies Ire.—

 

                Tori. Naiz-ta gauza gutxi izaki

                Nere eskutarik ar zazu (ematen dio zerbeit).

 

        (Elizako ezkilak adituko bai dire)

 

        Dies Ire (aintzineko airean).— Ezkillak jotzen ari, meza bear kantatu eta ba noa.

        Beñat.— Artuko duzu joan baino lehen esne xorta bat bero beroa.

        Dies Ire.— Berdin.

 

(Dies Ire jarriko da zoko batean, mahain zahar baten gibelean. Mahain artan eskuak emanik abestuko ditu bere geroko kantak).

 

 

IV AGERRALDIA

 

Beñat, Dies Ire, Kattalin, Gero, Sankristaua eta Andre Serora.

 

        Beñat.— (Kattalin-i) A! Orain zure txanda. Banoa kaiolaren bila. Ona emen. Zaharra da, bainan antolatuko dugu nolabait.

        (Beñat asiko da, kaiola zahar ua pixkat arrimatzen. Bitartean, Dies Ire ta Beñat lotuko dire kantuz. Besperetako airean)

        Dies Ire.—

 

                Gose ta baru heldu ninduzun

                Orain asea noa

                Gure Jainkoak ordain deitzula

                Katillu esne beroa.

 

        Beñat.—

 

                Zure ezpainetarik egun ta gauaz

                Gure otoitza doa

                Zure eskuetarik egazten zaiku

                Herriaren gogoa.

 

        Dies Ire.—

 

                Gure elizan goizian goizik

                Kantari nagoela

                Yainkoa bera ogiz jantzirik

                Eltzen zait aditzera.

 

        Beñat.—

 

                Eta ni ere goizian goizik

                Lotzen bai naiz lanari

                Maillu soinuakin egiten diot

                Otoitza Jainkoari.

 

(Gero Kattalin-i, erranez)

 

                Emen duzu kaiola xoriarendako,

                Naiko aundi litake ba litz neretako

                Mundua izanik ere zabala ta aundia

                Huna nere sorleku ta bizi-tokia.

 

(Kattalin-ek emanen du xoria kaiolan. Gero kantuz)

 

        Kattalin.—

 

                Ago emen gaixo xoria

                Niganat egaz etorria

                Egon adin nikin ol-ola

                Zurginak egina kaiola.

                Gaixo xoria

                Zeruak jantzia

                Dena zare dantza, kantu

                Ta koloria

                Txi-ru-li-ru-li-ru-li, txi-ru-li-ru-li-ru-li

                Zu zare oyanetako xantria.

 

(Beñat-ek ere kantatuko du gero gauza bera; neskatxa kaiola eskuan, dantzan ari delarik. Dies Ire-k lagunduko ditu organuan. Bat-batez, sartzen da Pettan sankristaua, giltze aundi batzu eskuti zintzillik. Zaharra, gohorra eta maingua da).

 

        Sankristaua.—

 

                Zer ari zaizte bola, soiñu ta espantu?

                Goizik asiak zaizte dantza eta kantu...

 

        Beñat.— Nola zare Pettan gure sankristaua?

        Sankristaua.— Zahar, gohor, itxu, oker ta maingua. (Dies Ire-ri begira) Ques quil fe se couyon? Ez da Dies Ire? Ezautzen diat bai, bon paréssé quil e...

 

(Arengana joanda)

 

                Hola bizi bear aiz, goizeti kantari.

                Eskuak pianuan, xi-ru-li xi-ru-li?

                Nigandik bear uken artu exenplua

(zurginari) Souassant an que ché trabaill a l'egliss, gaixua.

                Jaun erretora eri ta xantria alfer,

                Gai-xo gu-re-e-li-za ni ez ba ne-go e-men.

 

        Beñat.—

 

                Etzaiteztela xamur, elizako gizon,

                Zato hunat Pettan, yarri emen t'egon.

 

        Sankristaua.— Ari da beti kantuz?

        Beñat.— Ez. Ixilik zaizu.

        Sankristaua.— Gizon xoroagorik munduan ez duzu.

        Beñat.—

 

                Ez da xoroa Pettan. Da... muxikaria

                Hargatik ametsetan pasatzen bizia.

 

        Sankristaua.—

 

                Bai, zu ere, gaixoa, zare naiko xoro

                Kantari artzen baituzu munduko gauza oro.

 

        Dies Ire.— (Eskuak organuan, gogoa bertze nonbaiten, «Santa Ageda» aireetan):

 

                Apez mutila ninduten

                Latinez naute azia

                Neskentzat apeza izaki

                Ta apezendako mutila.

 

        Beñat.—

 

                Apez mutila zinduten

                Latinez zaute azia

                Neskentzat apeza izaki

                Ta apezendako mutila.

 

        Sankristaua.—

 

                Atzo enderramendua nuen

                Eta egun batayua

                Ikaratu gabe segitzen dut

                Munduko mobimendua.

 

        Beñat.—

 

                Atzo enderramendua zuen

                Eta egun batayua

                Ikaratu gabe segitzen du

                Munduko mobimendua.

 

        Sankristaua.—

 

                Elizan ditut begiratzeko

                Berrehun t'ogoi kadira.

                Ezautzen ditut... mendiko artzainak

                Bere ardiak bezala.

 

        Beñat.—

 

                Ezautzen ditu mendiko artzainak

                Bere ardiak bezala.

 

(Turuta batek joko du eskualdun aire bitxi bat. Aren neurrian sartuko da —erdi-ibil, erdi-dantza— andre Serora. Beltzez jantzirik, itxura bitxi ta arpegi samiña dakar. Ua ikusiz, izituak dire gure bi eliz-gizonak. Andre Serora ibilki delarik, turutak joko dio beti, lehengo soiñu bera. Aire horren segidan kantatuko ditu Serorak geroko bere bertsoak.)

 

        Andre Serora.— (arpegi idorrakin). Eliz-gizonak xurrutian eta kantuz?

        Sankristaua.— Nor da hor?

        Beñat.— Andre Serora.

        Sankristaua.— Urdea! Ongi gaituk oraintxe.

        Andre Serora.— (Dies Ire-gana joanda. Hau arritua dago. Belarrirat egiten dio kantu)

 

                Elizan bear eta, kanpoan ibilli

                Funtxa gabeko gizon tristia ta zirtzilli

                (Gero Sankristaua-ri)

                Eskuan arnoa ta gakoak zintzilik...

                Zoazi elizarat zuzen eta ixillik.

 

(Andre Serora badoa, beti ibil-dantzan)

 

        Beñat.— (Sankristaua-ri) Uy uy...!!

        Sankristaua.— Ba. Horrengatik izitu? Bon, gaki naiz. Tenoria etorri bai zaut.

        Beñat.— Tenoria edo...

        Sankristaua.— Ba! Emaztekieri beldur? Ez ni beti... E-maz-te-ki-a...? Il fo fér for a lé fam, for. Tenoria heldu bai zaut... artako gaki naiz. Ber-tze-la...? (Atetik) A le fam? For il fo lé fé, for...!

 

(Badoa dardaraz, andre Serorari beldur).

 

        Dies Ire.— (jaikia da, hiluri eta gizonki. Bera eta Beñat, biak kantuz): Nere mixeria!

        Beñat.— Agur jaun xantria.

        Dies Ire.—

 

                Elizan ere, mutxurdin zahar bat

                Da nere nausia.

 

        Beñat.—

 

                Etzaitela kexa, muxikarekin

                Ahantziko baituzu zure bihotz min

 

        Dies Ire.—

 

                Ze pazientzia!

 

        Beñat.—

 

                Agur jaun xantria

                Hilunari bear zako gogor egin.

 

        Dies Ire.—

 

                Ze itxura neria!

 

        Beñat.—

 

                Agur jaun xantria

                Zoazela pulliki Jainkoakin...

 

(Beñat gelditua da baharrik, ixil eta irriparrez. Xorien kantak aditzen ditu kanpoan. Asia da berriz lanean, kantari. Eta hola, emeki-emeki, oyalak etxiko).

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.