L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Orrialde nagusira itzuli
                   - Literatur Gazeta aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Literatur Gazeta-4 (1987-urtarrila) —Hurrengo artikulua
 

 

Xenpelar:

Idia adarretik, gizona hitzetik

 

Mikel Azurmendi

 

        Orain 150 urte, Oihartzun erreka ur-garbi eta apalak ez zuen Misisipi zabalarekin antza handirik izango. Gaur ere ez, noski, baina orduan eta orain beren urak itsasoak berdintzen. Itsasoak, erreka-hibai ororen azken ama eta heriotz, denak berdindu; bere barrenean ur berezi guzti haien arrasto gehiagorik ez. Gozoak eta gezak gazi, handiak eta ttipiak berdin. Panta Rhei, den dena ixuriaren ixuri, ezerk irauten ez. Ixurlekuak bakarrik gelditu eta iraun.

        Frantzisko Petrirena gaurko Oihartzun errekabazter haietara baletor, ez lituzke urak ezta bazterrak ere ezagutuko, akaso xipa-amuarrainak non gordetzen ziren bai, baina bere «fabrika handia» non zegoenik ere ez luke asmatuko. Zurezko hortzak bueltan bueltan mugitzen zituen gurpil handi borobilari iturka-muturka ura dariola Misisipin zehar gora eta behera ibili ohi zen bapore hartako Samuel Lanhorne Clemens kapitainak ere ez lituzke bere etxeko bazterrak eta landak atzemango. Halere erreka-hibai bazter horietan sartu, xipli xapla ibili, busti, arrantza egin, salta eta gozatu egin zutela badakigu. Urak pasa, bazterrak alda, baina beraien mundua, beraien oroitzapena bizirik gaurdaino, hitza bihurturik. Xenpelar eta Mark Twain. Aurten 150 urte sortu zirela. Urak erreka, adarrak idia, eta gizona hitzak. Gizona hitz. «Xenpelar probatzeko / egin dute faza / gizon baten hitzari / eman diyot traza /...»

        Oihartzun aldera, Errenderi parteko Senperelarre-ko baserrian sortu zenari bizitzak ez zion laztan handirik eman, ostikoak berriz mandotzar batek baino sarriago. Errenderiko oihal fabrikan eule aritu zen, destajo lanean, oihal pieza bat bukatu ahala bestea hasiz. Gazterik hil zen, 34 urte zituela, 1868-70 urtetako izurrite gaitz hark jota. Bata betiko joaten zenean, bestea Quaker City itsasuntzian zihoan, munduan zehar bidai erromantikoenik egitera, eta oraindik beste 40 urte luze eta oparo biziko zen.

        Mark Twain eta Xenpelarren literatur-bertso lanaren aipu eginaz, geureak baino zintzarri ikasiagorik jo dezake luze eta ederrago. Halere, tamalez, aurten Xenpelarri egin zaionik ez dugu entzun, geuk behintzat. Eta euskal kulturari Peñaflorida kondeak bezain zerbitzu aberatsa Xenpelarrek egin ote zuen, ez naiz galdezka hasiko. Nork, bere zuzenak bere; eta kito.

        Giro latza Xenpelarri tokatu zitzaiona. Gerlaren suak bazter oro luzerako hartu eta gerlaren txikizio eta elkar-ikusiezin ezagunaz aparte beste gaitz ilun bat ere erantsi zion euskaldunari gerlagiro luze harek: bihotzean kristau-odol saindua zeramala uste izatea. Kristautasunak gerla herrikoiratu zuen bezala, gerlak herria kristaundu egin zuen gogotik. Azkenik, euskaldunak goitik behera eta guztiz, kristaua behar zuen. Izena eta izana: hanarteraino, gauza bat bera ez, baina hartaz geroz, inori kristaua esan edo pertsona izan, gauza bera. Egoera harek, besteren artean, miseria seksuala sendotu egin zuen, birgiria, mozorro eta beste hainbeste ohitura zahar oblikuo eta anbiguo askori azken estokada eman. Gizonezkoa sagardotegira bultza eta emakumezkoa sukaldera, gazteak bazekien non ikas: arrak jan-edateko lekuetan («...gure kolejiyuak / sagardotegiak» zioen garaiko bertsolariak Hernaniko plazan), emeak ate barreneko eginkizunetan («ama, begira ezazu, leihotik plazara...»). Neska-mutilen arteko etendura honen adierazia ez da Elizako dekretoetan bakarrik azaltzen, ez; garaiko poetak ere ongi jakin zuen erotismorik gabeko egoera haren tristezia, malenkonia eta arrengura adierazten. Eta Xenpelarrek beste inork baino hobe. Ezkondu baino mutilzahar hobe, omen, baina mutilzaharrena ere ez zen egoera txukuna, ez horixe. «Ama, ezkondu!» ala ez ezkondu, zer hobe? Dilema antzua, idi horren bi adarrak zein baino zein okerrago, seksoren arteko pasadizoan desioak ez bait ditu bere sare grinatsuak tartekatzen.

        «Ese Sempelar fue un famoso improvisador —dio R, M. Azkuek bere Cancioneroan—, hijo de Renteria, reputado de formal, autor de una porción de bertso berriac que años atrás se han vendido profusamente por las calles» eta salatzen ditu haren «erderakadas y léxico macarrónico por lo general, a los que sin escrúpulo, inconscientemente, suele recurrir». Bertsolaria ordea hizkuntzan inconscientemente dagoen poeta da, eskrupulorik gabe hitz barrenean dago igeri, hitzezko imajin baliagarrienak fabulatzen. Azkueren eritzi hori urak ekarri bezala, urak eraman, baina poetaren hitza iraunkor beti.

 

 

                MUTIL ZAHARRAREN BENTAJA

 

                           1/

                 Dozena bat bertso berri

                gaztien konsolagarri

                nere mingaña sano dan arte

                nai nituzke jarri;

                begiratuaz alkarri

                andrerik ezin ekarri,

                mutil zarraren despeida zer dan

                esango det sarri.

 

                           2/

                 Egon zaitezte aditzen

                zartuta nola gabiltzen,

                gazte denboran ezkondu gabe

                erraz da gelditzen;

                oraiñ ajiak berritzen

                indarrak ere urritzen,

                soldata gabe oraiñ jarri naiz

                anaia serbitzen.

 

                           3/

                 Anaiak nauka mendian,

                koñata aldamenian,

                gazte denboraz akordatzen naiz

                sasoia joanian;

                ez det gularik janian,

                gau ta egun beti lanian,

                ondoegin da esker gaiztua

                gero azkenian.

 

                           4/

                 Illobak nauka arrotza:

                «Ua emendik orrontza!»

                nekia franko, esker gaiztua,

                alimentu otza;

                soldata gabe morrontza,

                begiratua zorrotza,

                animosua ez dago mutill

                zarraren biotza.

 

                           5/

                 Iñork nai badu ikasi

                nere librua ikusi,

                mutill zarraren testamentua

                irakurtzen asi;

                illobak dauzkat nagusi,

                indarrak juan igesi,

                onez aurrera orien mende

                biarko det bizi.

 

                           6/

                 Ezurrak zaizkit gogortu,

                belarriak ere gortu,

                modu onetan mutill zarraren

                enbidia nork du?

                Andrerik ez nuen artu,

                oraiñ anparo biartu,

                fraile naita're ezin niteke

                komentuan sartu.

 

                           7/

                 Engañatu naiz ederki,

                merezi baño obeki,

                neskatxak ere ez dirate nai

                aterik iriki;

                badute milla aitzaki,

                gaztiaguak izaki

                estimaziyo txarra nola dan

                mutill zarrak daki.

 

                           8/

                 Mutilla bere zarrian,

                neskatxak ere indarrian,

                egun guzian aien pardelak

                nere bizkarrian;

                gero illunabarrian

                estimaziyo txarrian

                ibiltzen naute soñeko galtzak

                kendu biarrian.

 

                           9/

                 Lenago erromerian

                dama gaztien erdian,

                jira ta bira ibiltzen nitzan

                panparroikerian;

                oraiñ tristura begian,

                nago estadu erorian,

                pipa bat artu ortzian eta

                suaren guardian.

 

                           10/

                 Mutill zarraren pobreza.

                iñork ikusi nai-eza,

                eskarmentua duenik bada

                konsidera beza;

                bakardadeko tristeza,

                nork izango ez du pereza,

                illobarentzat utzi bearra

                bere interesa.

 

                           11/

                 Nik daukadan ganantzia

                badaukat nori utzia:

                bi alkandora, galtza pare bat,

                anaiak autsia;

                au da esperientzia,

                munduko diferentzia,

                mutil zarrari tokatzen zaio

                orlako jantzia.

 

                           12/

                 Orra illoba gaztiak

                nola dauzkadan trastiak,

                irabazirik ez du izango

                oiekin sastriak;

                enredo eta nastiak

                orla dagoen tristiak,

                ala ere ezin eskarmentatu

                nerekin bestiak.

 

                           13/

                 Onekin amairugarren

                premizia edo amarren,

                ondorenguen eskarmentua

                egongo da emen;

                ezkon zaitezte lenbailen,

                sasoia juan baño len,

                orra nik esan mutill zarraren

                istillua zer den.

 

 

 

                BERTSO BERRIYAK (SENARRARI)

 

                           1/

                 Bertso berri batzuek

                euskeraz jartzia,

                gustua det neki au

                neregan artzia;

                ezpanaiz suertatzen

                gazterik iltzia,

                penagarriya daukat

                munduko zartzia.

 

                           2/

                 Nere senarrarekin

                daukadan bizitza,

                kantatuko det iñork

                ikasi balitza;

                fiña izango zala

                eman ziran itza,

                akerraren adarrak

                bezela gabiltza.

 

                           3/

                 Goizian tabernara

                joanda alperrian,

                begiyak zintzilikan

                erdi negarrian,

                ziraldoka etxera

                illunabarrian...

                gaiztotzen asiya da

                ondu biarrian.

 

                           4/

                 Tabernatik etxera

                orren pausajia,

                irrintzi egiteko

                badu korajia;

                errespetua biar

                zuen parajia,

                amaren sabelian

                aztuta lakia.

 

                           5/

                 Lotsak errespetua

                dakar juiziyuan,

                laga zuen amaren

                abitaziyuan;

                salduko nuke nere

                ernegaziyuan,

                iñork artu nai badu

                bere preziyuan.

 

                           6/

                 Ni engañatu arte

                zintzo eta umill,

                mingaiñ ederrarekin

                berrogei maratill;

                oraiñ lana egin bañan

                naiago luke ill,

                bere ta besterenak

                zurrupatzen dabill.

 

                           7/

                 Etxian kanporako

                aguro kejatu,

                daukan ofiziyuan

                eztu nal nekatu;

                jan da eran ongi eta

                jokuan jokatu,

                biziyo txarrak iñork

                eziñ debekatu.

 

                           8/

                 Mozkortuagatikan

                gaitza da erortzen,

                lagun gabe etxera

                badaki etortzen;

                andriak egon biar

                bizkarra berotzen,

                gizonaren eskutik

                azotiak artzen.

 

                           9/

                 Gizon gaztiarentzat

                ai zer jeniyuak!

                eztu gustorik gure

                matrimoniyuak;

                maniya txarrak dauzka

                burura iyuak,

                eman biarko zaizka

                ebanjeliyuak.

 

                           10/

                 Baldin bazenakite

                lengo egun batez

                nola ekusi deran

                gizona suertez...

                neskatxak kortejatzen

                dabil borondatez,

                andriari jipoia

                diruaren partez.

 

                           11/

                 Umiak negarrez ta

                nedoni antsika,

                gizona mozkortzian

                etxian musika;

                erantzuten badiyot

                kontrako itzika,

                nere bizkarrak eztu

                sentitzen otzika.

 

                           12/

                (...)

                erariyak nasi,

                kanpuan itz ederrak,

                barrendik itxusi;

                arrapatzen duena

                purrakatzen asi,

                etxia mugitzen du

                zimendo ta guzi.

 

                           13/

                 Barrendik animoso

                erdi mozkortzian,

                korajia sartzen da

                orren biotzian;

                gabian eztu eman

                pakerik etxian,

                luak errenditzen du

                pultsuak iltzian.

 

                           14/

                 Gizon ederra daukat

                munduan legia,

                fandangolaria da

                parerik gabia;

                lanian gogorik ez,

                agindu zalia,

                jokalari ona ta

                ardo-eralia.

 

                           15/

                 Ederra zalakuan

                engañatu nitzan,

                orain askok badaki

                gu nola gabiltzan;

                orra bertso berriyak

                daukagun bizitzan,

                lengo jeniyo txarrak

                desanpara ditzan.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.