L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1964 I-II Etorkia (1964-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Garbizu ta Salaberria'tar Jon «Zubigar»

olerkariaren bibliographia (1)

 

N. Alzola

 

        Agur, Aita Onaindia:

        Gauza laburtxo bat egin deutzut zure «Olerti» aldizkarirako, «Zubigar»-i buruz. Ez da gauza aundia, baiña ikusten dozunez, oraiñarte beintzat beste iñork be ez dau egiñ bere bibliographiya eta lantxo onek, errenkada onek, uste dot argitasun pixkat emongo dautsala biar-etzi bateren batek Lezoko olerkariaren bizitza ta lanen ganean idazten ba'dau.

 

1. Zure maitalea. Kristo Lezo'koa.

2. Agurr Adiskide! (Lizarraga'tar Andoni eusko jatorra zanari.)

3. Jesus'en Jayotza.

4. Au ederrtasuna! (Nere biotzeko anai Toma'ri, bere lantxoa saritutakoan.)

5. Aldi garratza. (Nere adiskide eta irakasle maite «Kirikiño» zanaren lurperatz-egunean.)

6. Euskal Egunean. (Zumarrago'ko Linazasoro'tar Karla aberkideari.)

7. Oñazetan!. (Garitaonaindia'tar Bitor jaunaren eriotzean.)

8. Eriotza!

9. Eusko basetxe bat. («Satarrka» olerkari ospetsu eta adiskide biotzekoari.)

10. «E». idazle argiari eskerrikasko.

11. Agur ta ongi etorri. (Salaberria'tar Mateo'ri.)

12. Donokiko Ama'ri.

13. Ez dedilla il. (Nere anai maite Liborio'ri, apaiz jantzi dan egunean.)

14. Beti elizkoi. Jesus jaio berriari. (Lezo'n igandero Dotriña'ra juaten diran irakasle ikasleen opaz.)

15. Lili gaxoa!

16. Agurr zuaitz ederra!

17. Errukarria.

18. Lengoak juan ziran, oroitu!

19. Irakurgai txarrak.

20. Orrilla.

21. Gu oloagoak.

22. Arrai tokin. (Nere adiskide Agirre'tar Dunixi'rentzat.)

23. Seaskara begira. (Nere semetxoari.)

24. Negargarria!

15. «Satarko» olerkaria.

26. Eriotza.

27. Maite Jainkoa.

28. Len danak alai... orain negarrez!

29. Xukurruku...!

30. Urrikalgarri dagoz gaxoak!

31. Urte betetzea dala-tu. («Argian-rena.)

32. Berpizkundea.

33. Agur. (Gezala'tar Alejandra nere izeba zanaren eriotzegunean.)

34. Errukarria.

35. Goimaitasun saria. (Santander'ko Gotzai guziz agurgarria izatera dijoan Egino-Treku'tar Joseba Jauna'ri. )

36. Trikitiak. Neska kaskariña.

37. Agur zuaitz ederra!

38. Ibiltaldi gozoa. (1927'gn. urtean «Argia»-k saritua.)

39. Ama Euzkadi'ren negarra.

40. Nere kabia.

41. Ostegun Deuna. (Baionan saritua.)

42. Ama, ni zuretzat!

43. Arantz ondoren eztia. (Nere biotzeko adizkide batentzat.)

44. Allejuia!

45. Udazkeuean.

46. Laztasun guria.

47. Gogape-zimikoa.

48. Txori-egoa.

49. Oargarria.

50. Lili-sorta. (Maruri'Erramun Aba goretsiari, berak duban emandako mami gozodun bere olerki-idazti «Biotza Abeslari» astiro irakurri ondoren.)

51. Urbil da.

52. Eguarri.

53. Euara galdual

54. Euzkadi aberria'ri.

55. Gari tarteko oloa.

56. «Tene»-ri.

57. Jaio da.

58. Sabin irakasleari.

59. Marruecos'ko euzko idazliei.

60. Gero arte, agur! (Salaberria'tar Mateo zanari.)

61. Oroitza. (Nere ama maiteari bere 58'gn. urtebetetzean.)

62. Maite det ama.

63. Ixo...!!

64. Gau artan...

65. Jaiki.

66. Illargi beteko gauean,

67. Arrunt ixildu da! («Tene» adiskideari.)

68. Gain eder.

69. Amari deika.

70. Udalen beltza!

71. Udaberri goiza.

72. Bide-ertzeko gurutzea.

73. Kaiol utsa! (Nere anai-maite Joxe'ri berak ekarri zidan txoriaren ordaiñaz.)

74. Sinisten dezu?

75. Ikasi. (Nere alabatxo Maite Miren Arantzazu'ri.)

76. Udaberri goiza.

77. Lili gaxoa!

78. Betoz zuaitzak.

79. Nere kabia.

80. Gogape-zimikoa.

81. Lo-artze goiza.

82. Iturri agorra.

83. Ugartera noa!

84. Eusko yatorrak kabian.

85. Negu gogorrean. Artzai-Negarra Txabolan.

86. Nere lo-gela.

87. Udaberri mindua!

88. Ezin poztu!

89. Zartartzat dago basoa! («Euskalerriaren Alde»-k saritua 1925'ean.)

90. Aizea.

91. Bertso berriak Lezo'ko Arraunlarientzat.

92. Seaska ustua! (Nere anai Daniel'i ta ezkon-arreba Joakina'ri beren semetxoaren eriotz-egunean.)

93. Poz-negarrean.

94. Ilbeltza.

95. Otsaila.

96. Epaila.

97. Jorrailla.

98. Orailla.

99. Garagarrilla.

100. Uztailla.

101. Dagonilla.

102. Irailla.

103. Urrilla.

104. Axilla.

105. Lotazilla.

106. Nere erriaren basterra.

107. Nor basati?

108. Oldozten mendian.

110. Betiko lotan. (Etxegarai'tar Karmel jakintsua zanaren omenez.)

110. Eskale zara.

1)1. Aizkorri ta itsasoa.

112. Laztasun guria.

113. Gaxoa!

114. Berdintza.

115. Udazkena.

116. Ezti-mordo gañean. (Biotzeko adiskide Anitua'tar Kepa'ri bere meza berriko egunean.)

117. Oinaze dut! (Iruñean saritua.)

118. Negarrez daukat biotza! (Bidasoz beste aldeko anaientzat.)

119. Il da!

120. Nora oa?

121. Oldozten mendian.

 

Irun-Urantzun'en, 1964-I-21'ean.

 

(1) «Zubigar»-i buruz «Euskera» aldizkarian emon dodaz barri batzuk (VIII (1963) - ). Bere lanik geienak itzneurtuetan egin arren, zer edo zer beintzat argitaratu eban itz-lauzez eginda be:

                1. Txori ausarditsuak. (Ipuia.)

                2. Maitasun-txingarrak. (Ameriketako euskotar biotzekoei.)

                3. Jauretsi basetxea.

        «Zubigar»-en anaia da Garbizutar Tomas soñulari ospetsu ta euskal idazlea be. Bere olerkiren batzuk esagutzen dodaz: Bidasoa, Bizia, Txinpartak, Mendia (au azkenengo au Aita Onaindiaren Milla Euskal Olerki Eder liburuan argitaratua). Batez be Itz-lauzez Idatzi dau, aldizkarietan-da, «Tege» izengoitiagaz: Xapladak, Aitzaki maitzaki, Edari abestiak, Zozoarro, Monzon, Pedro Deuna, Bekaitza, etabar.

        Irugarren olerkari bat be badaukagu Garbizutar anaien artean: Garbizutar Daniel «Iruzubi». Eztakit barri asko bere ganean, Alta Onaindiak bere bilduman dakarrena bakarrik. Naiko neurtitz daukozala, Jaungoiko ta eusko-bizitzari buruz, diñosku bertan. Txori gaixoak olerki bakarra argitaratzen dau Aita Onaindiak. Besteren barririk eztauket orain.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.