L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1969 I-II Udaberri (1969-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Espriu olerkaria

(1913)

Salvador Espriu

euskaratzailea: A. Onaindia

 

        Gaur, gazteen artean batez be, agotan dabillena dogu katalan olerkari au. Ta beronen ospe ta izena gaillurragotu dabenak, eta ez gitxi, Ricard Salvat teatruglliea ta Raimon kantaria izan dira. Idazle jatorra ta ugaria, olerkiak, antzerkiak, elezar-irakurgaiak eta kritika-saioak ditu.

        Gerona'ko probintzian, Santa Coloma de Farners'en jaioa izan arren, umetan Arenys de Mar, Mediterraneu itxasegalera aldatu zan, eta gaur Barzelona'n bizi izanik be, Salvador Espriu'k beti abestu izan ditu umetan ain maitekor bere altzoan artu eban itxas-bazterreko txoko pertxenta. Sinera —au da, Arenys, itzulietara irakurri ezkero— bere lan osoan agertzen da, bere «aberri txiki» lez, olako maitagarriz sorgindutako erri berezi lez.

        Gurasoen erakutsia, beti eder. Espriu'ren aita agiri-idazle edo notari zan, eta bere eguneroko zeregiñak amaitzean, lagun batzukaz alkartu ta literatura gaiai buruz izketaldi biziak, oso atsegin yakozan. Eder-zale orrein artean zan gure olerkaria be, sarritan beintzat. Beraz, ezta arritzekoa, orandik amabost urteko zala, liburu idazteari emona aurkitzen ba'da: 1929'garrenean idatzi ta argitaratu eban Israel, bere lenengo liburua; ta andik urte bira, El doctor Rip. Oso goiztar agertua dogu gaurko katalan literatura saillean.

        Literaturan guztiok daukaguz txit atsegin yakuzan idazie ta liburu batzuk. Zeintzuk ete ziran idazle gazte onentzat? Geroago baten berak diñosku: «Ikastuna, Luzili'ri egiñiko Idazkiak, Jainkozko Antzerkia, Erregegaia, Ikasbide-itzaldia, Kixote, Zurra ta polizi-nobela batzuk irakurri ezkero, izanzarata ta beste adierazpen ez-egoki barik be, naikoa daukagu bizialdi illun au emoteko».

        Lenengo itz-lauz idatzi eban, gerra aurretik batez be. Gero olerkitan. Zortzi bat liburu ba-ditu, bertsoz idatziak, argitaratuta. Illeta ta sista, txandaka darabiltz. Beti arin, eder, ezkututsu. Espriu'k goi-goiraiño jaso dauala esan daikegu katalan izkera.

        Agerbide lez ona amasei oietako.

 

 

1) A la vora del mar...

 

A la vora del mar. Tenia

una casa, el meu somni,

ala vora del mar.

 

Alta proa. Per lliures

camins d'aigua, l'esvelta

barca que jo manava.

 

Els ulls sabien

tot el repas i l'ordre

d'una petita pàtria.

 

Com necessito

contar-te la basarda

que fa la pluja als vidres!

Aviu cau nit de fosca

damunt la meva casa.

 

Les roques negres

m'atrauen a naufragi.

Captiu del càntic,

el meu esforc inútil,

que pot guiar-me a l'alba?

 

Ran de la mar tenia

una casa, un lent somni.

 

 

1) Itxaso-ertzean...

 

Itxas-ertzean.

Etxea, neure amesa, neukan

itxas-ertzean.

 

Branka jasoa. Ur-bide

jarei zear neroian

iz-ontzi perkatza.

 

Begiak ba-ekien

oso aberri txiki baten

atsedena ta kiria.

 

Nik zuri edatsi bear

zelako izua dautsen

leiarrak euriari!

 

Gau itsua jausten da gaur

nire etxearen gaiñera.

 

Arkaitz baltzeranak

ondora narakarre.

Abestiaren atxillo,

ustel yat kemena, nok nau

goiz-argira zuzenduko?

 

Itxasotik ur neukan

etxea, ames belaska.

 

 

2) Les paraules

 

Hi ha tristesa darrera

les paraules, lents carros

en corrua que porten

runa de tu, molt tedi

de tarda de diumenge,

temor de dany. Se't tanquen

runa de diumenge,

libres i amics, els llavis

de les coses. Malèvols

aprenents d'homes grisos

t'encalcen per dificils

retorns a Déu. Intentes

amagar-te ben dintre

del teu hivern, on puguis

amb tanis records encendre

l'ultim foc. Després mires

amb ulls ja buits i penses

a dormir. Però encara,

a les palpentes, venen

ferida porcellana,

nocturna seda, i trenques,

des d'una aigua profunda,

veus d'oblidats, intacte

vidre vell de paraules.

 

 

2) Itzak

 

Istura dago itzen

ostean, zure mozkiñak

daroezan burdi nagiak

erreskadan, igande-arratseko

iguiñaldi ikaragarria,

kalte-bildur. Isten yatzuz

liburu ta lagunak, gauzen

ezpanak. Gizaseme nabarren

ikas-berri gaizkilleak

Jainkogana zaitue bultzatzen

itzulbide ez errezetatik.

Zeure negu-barne, txit barne,

gorde-nairik zabiltz, or

oroi askoz azken-sua ixetu

al daikezun. Gero so dagizu

begi utsakaz, ta lo egin

uste dozu. Baiña oindiño,

itsu—mandoka, ba-datoz

troska zauritua,

gau-ziriko; ta austen dozu:

ur beetik aiztuen abotsak,

itz-murko zar ikugea.

 

 

3) Vianant

 

Suporto abismes

i el secret de la flama que dóna

una esperanca de claror.

 

Els ilums del vespre encenen

quieta felicitat, rera les portes

del palau solitari.

 

Com fum, com l'heura,

com el vent de las altes

silencioses planures,

vetilo, abraso, rondo.

 

Soc cridat a reunir-me,

amb rebels que obeeixen

disciplines de pluja.

 

Avanca en somnis

el caminant. Ressona

com un cor, des del silenci,

el pas del caminant.

 

 

3) Bidazti

 

Leza itsuak daroadaz

eta argi-itxaro pitiña

eskintzen dauan gar-ixilla.

 

Arrats-argiak zorion mana

ixetzen dabe, jauregi

bakarraren ate ostean.

 

Keak lez, untzorriak lez,

zelai zabal ixiltsu

ta jagietako aizeak lez,

kuku dagit, laztan, ingura.

 

Euriaren lege-irakatsiai

men dagitsen ezi-gatxakaz

alkartzera deitua nozu.

 

Amesetan, aurrera dagi

bidaztiak. Biotz batek lez,

ots dagi ixil-altzotik

bidaztiaren urratsak.

 

 

4) Cançó de la vinguda de la tarda

 

Una a una,

en els meus ulls ordeno

les vides conegudes.

 

Casa, carena, barca,

ample respir de l'aigua,

clara rosa. Amb paraules

sempre noves vestia

la tarda ja nascuda.

 

La nua tarda,

que de la llum sortia

al mar i a la muntanya.

 

 

4) Arrats-eldukerako kanta

 

Banan banan,

neure begietan dodaz

eratzen bizitza ezagutuak.

 

Etxe, kadena, ur-ontzi,

uraren arnas zabala,

larrosa argi. Itz beti

barriakaz jazten zan

arrasti jaio-barria.

 

Arrasti billoiztua,

itxasoan eta mendian

argitik sortzen zana.

 

 

5) Cançó de capvespre

 

S'enduien veus d'infants

el sol que jo mirava.

Tota la Ilum d'estiu

se'm feia enyor de somni.

 

El rellotge, al blanc mur,

diu com se'n va la tarda.

S'encalma un vent suau

pels camins del capvespre.

 

Potser demà vindran

encara lentes hores

de claror per als ulls

d'aquest esguard tan àvid.

 

Però ara és la nit.

i he quedat solitari

a la casa dels morts

que només jo recordo.

 

 

5) Illunabarreko kanta

 

Ume-oiuak ostuten dauste

begiratzen neban eguzkia.

Lo-min biurtzen yatan

udaldiko argi guztia.

 

Orduariak, orma zurian,

arratsa zelan doan diñosku.

Aize leun bat eznetan dago

illunabar bideetan barrena.

 

Biar bear bada etorriko

dira oindiño argizko

ordu apatzak begiratze

bizi onen begientzako.

 

Baiña orain gaua da.

Bakarrik gelditu naz ni

neuk bakarrik gogoratzen

ditudan ildakoen etxean.

 

 

6) Endins de la boira...

 

Endins de la boira

de l'alba,

què veies, catador,

què veies ara

home, cérvol, arbre?

Guarda el teu ràpid dard,

deixa la fina llanca.

Penetraràs millor

en el secret d'aquesta

profunda vida clara,

tan solitària,

si la fereixes amb

destral ben afilada.

Però mira'm abans,

enllà de l'hora calma.

Endevina que sóc

a la vora de l'aigua.

 

 

6) Laiño barruan...

 

Goiz-nabarraren

laiño barruan,

zer dakusazu, eiztari,

zer dakusazu orain:

gizon, orain, zugatz?

Gorde zeure gezi ariña,

itxi aztamakil leuna.

Obeto sartuko zara

bizi sakon argi,

ain bakarti onen

ezkutuaren barrenean,

aizkora ondo zorrotzez

zauritu ba'dagizu.

Baiña so nagizu lendik,

ordu barea igarota.

Asma egizu zer nazan

uraren ertzean.

 

 

7) I, després, el silenci...

 

I, després, el silenci,

petit, tan fràgil,

pell de tambor

que percudi la pluja.

Unes mans

molt suaus

davallaren la morta

cançó,

ninot penjat,

deis llavis de la follia

i la duien piadosament

al repòs de la llum.

Era portada en ales de paraules,

paraules mai no dites,

abelles resplendents.

I jo les seguia

fins al jardi llunyà,

i faig entrar l'eixam

endins de l'oblit,

i fonello ja per sempre el rusc.

 

 

7) Eta, gero, ixilla...

 

Eta, gero, ixilla,

txiki, ain zingle,

euriak jo eban

tanbor-narrua.

Esku batzuk

oso leunak

beeratu eben,

zoramenaren ezpanetatik

eta argiaren atsedenera

eroien jaiera errukitsuz,

abesti illa,

panpa urkatua.

Itzen egoetan eroana zan,

iñoiz be esan bako itzak,

erle diztiatzailleak.

Eta nik narraitsen

urriñeko baratzeraiño,

ta, aiztuaren barru-barrura

erle-moltzoa sar-erazoz

betikoz estaltzen dot eultza.

 

 

8) Quan la llum pujada des del fons del mar...

 

Quan la llum pujada des del fons del mar

a llevant comenca just a tremolar,

        he mirat aquesta terra,

        he mirat aquesta terra.

 

Quan per la muntanya que tanca el ponent

el falcó s'enduia la claror del cel,

        he mirat aquesta terra,

        he mirat aquesta terra.

 

Mentre bleixa l'aire malalt de la nit

i boques de fosca fressen als camins,

        he mirat aquesta terra,

        he mirat aquesta terra.

 

Quan la pluja porta l'olor de la pols

de les fulles aspres deis llunyans alocs,

        he mirat aquesta terra,

        he mirat aquesta terra.

 

Quan el vent es parla en la solitud

deis meus morts que riuen d'estar sempre junts,

        he mirat aquesta terra,

        he mirat aquesta terra.

 

Mentre m'envelleixo en el llarg esforc,

de passar la rella damunt deis records,

        he mirat aquesta terra,

        he mirat aquesta terra.

 

Quan l'estiu ajaca per tot l'adormit

camp l'ample silenci que estenen els grills,

        he mirat aquesta terra,

        he mirat aquesta terra.

 

Mentre comprenien savis dits de cec

com l'hivern despulla la son dels sarments,

        he mirat aquesta terra,

        he mirat aquesta terra.

 

Quan la desbocada força dels cavalls

de l'aiguat de sobte baixa pels rials,

        he mirat aquesta terra,

        he mirat aquesta terra.

 

 

8) Itxas-barrenetik jagitako argia

 

Itxas-barrenetik jagitako argia

ekeran ikaraz asten danean,

        lur au dot begitu,

        lur au dot begitu.

 

Sarkaldea zarratzen dauan mendi-kate zear

mirotzak zeruaren argitasuna eroanean,

        lur au dot begitu,

        lur au dot begitu.

 

Eguratsa gau-gaixoz ito bearrean dabillela

ta itzal-agoak bideai aginka ari dirala,

        lur au dot begitu,

        lur au dot begitu.

 

Urriñetako abetxu arri latz zanbrotsuen

auts-usaiña euriak an-or zabaltzean,

        lur au dot begitu,

        lur au dot begitu.

 

Beti alkarregaz dagozalako barre dagien

nire illen bakartadean aizea mintzatzean,

        lur au dot begitu,

        lur au dot begitu.

 

Gomutapen gaiñ nabarra igaroz dagidan

indarketa luzean zaartzen nazan artean,

        lur au dot begitu,

        lur au dot begitu.

 

Udeak zabaldi lokartu guztian zear

kirkillak edatu ixil zabala etzin-aztean,

        lur au dot begitu,

        lur au dot begitu.

 

Neguak mats-aien loa zelan billoizten dauan

itsuaren atzamar jakintsuak ulertzen ebela,

        lur au dot begitu,

        lur au dot begitu.

 

Euri-jasaren zaldien oldar ero basatia,

agotik surrera, kaleak beera jasten danean,

        lur au dot begitu,

        lur au dot begitu.

 

 

9) Matrimoni

 

Tanca el ponent a fora,

tot l'estiu, la parada

fatiga de suburbi,

geranis i falzies.

 

Tens erdenada i neta

i a punt la nostra casa,

veritat? De seguida

comencarem a dir-nos,

potser, velles paraules.

 

Te'n riuràs, pero sento

dintre, de sobte, rares

veus de Déu i manubris,

set de gos o missatge

de lents records que es perden

part enlla d'un pont fràgil.

 

I tu portes la tassa

de malalt i en silenci

t'asseus, mentre ens condemnen

els anys, els morts, l'enorme

balcó roent del vespre.

 

 

9) Ezkontza

 

Itxizuz atean sarraldea,

udaldi osoan, basauriko

itomen otzana,

moko-bedar eta irak.

 

Garbi, eraz ta gertu

daukazu gure etxea,

ezta alantxe? Bat-batean

asiko gara alkarri esaten,

bear bada, antxiñako itzak.

 

Zuk barre, baiña barruan nik

laster nabaitzen Jainkozko

dei bakanak eta gider-otsak,

txakur-egarria naiz zubi zingle

ostean galtzen diran oroi

geldi batzuen mandatua.

 

Ta or dakazu zuk gaixoaren

katillua ta ixil-ixillik

jesarten zara, urteak, illak,

sarkaldeko balkoi aundi

gartsuak gaitzesten gaituelarik.

 

 

10) Pero tu te'n rius...

 

Però tu te'n rius

penses que l'aranya

sempre tindrà fil.

 

Em tornes mesell

i em deixes podrint-me

en aquest femer.

 

Vens quasi de franc

al drapaire tires

de la pell de brau.

 

Gos, la teva tos

voldria escurar-nos

fins al moll de Pos?

 

Ensenyem al fart

els nostres vells queixos

ja del tot xuclats.

 

Rebentes de tip,

mentre esdeveniem

cada cop més prims.

 

De tant badallar,

mira com els préssecs

cauen del cavall.

 

Envoltat de fum,

perds el món de vista

i t'acluques d'ulls.

 

Quan despertarás,

la rialla als llavis

se t'estroncarà.

 

 

10) Baiña zuk barre

 

Baiña zuk barre dagizu:

amaraunak, uste dozu,

beti izango daula aria.

 

Legenartsu itzuli

ta sarama ontan usteldu

nadin bertanbera izten nozu.

 

Ta piltzar saltzailleari

duban saltzen dautsazuz

zezen-narruzko zerrendak.

 

Txakur, ire irritsak

marraskatu nai gindukez

azurren muin-muiñeraiño?

 

Aseari derakutsaguz

geure matrail zaharrak,

zimel-zimel egiñak.

 

Osorik lertzen zara,

gero ta makalago gu

egiñaz giñoazalarik.

 

Arrausi ta arrausi,

begitu tentelak zelan

zalditik diran jausten.

 

Keagaz inguratua,

begiak itxi ta ez

dakusazu mundua.

 

Baiña iratzartzean,

irriparra ezpanean

geldituko yatzu.

 

 

11) Els meus ulls ja no saben...

 

Els meus ulls ja no saben

sinó contemplar dies

i sois perduts. Com sento

rodar velles tartanes

pels rials de Sinera!

Al meu record arriben

olors de mar vetllada

per clars estius. Perdura

en els meus dits la rosa

que vaig collir. I als llavis,

oratge, foc, paraules

esdevingudes cendra.

 

 

11) Nire begiak ez dakie...

 

Nire begiak ez dakie orrez gero

joandako egunak eta eguzkiak

ikuskatzen besterik. Nola dantzudan,

Sinera'ko ibil-tokietan zear,

zalpurdi zarren birunda otsa!

Gomutara datorkit oindiño be

uda argietako itxaso ernaien

usaiña. Neure atzamarretan dirau

beiñola antzitu neban larrosea.

Eta orobat ezpanetan auts itzuli

diran aize, su, itz-solasak.

 

 

12) Guany pur

 

Abatia a cops de pal,

perseguint-la dins del somni

amb urgent tenacitat,

nobles ocells augurals.

Deixa la llum de muntanyes

i davalla vers ciutat.

Es decanta per l'entrada

de cavall sicilia.

 

Treu darreres gotes

de qui no té res.

S'aprofita sempre

de fam o de set.

Tracta en pa, rajoles,

teixits, ferro vell.

Ven avui per cent

el que costa tres.

Gemegant contava

a tothom que hi perd.

 

Aplega en poc temps milions.

Aleshores alquiria

de l'Església absolucions,

per si de cas hi ha una mica

de Déu o potser d' Infern.

Tan segures inversions

donaran renda bonica:

no saps mai si aquestes coses

a la llarga són reals.

Trametia als hospitals

i als Infants Escrofulosos,

a vegades, quatre rals.

 

Tots els règims troba bé,

mentre pugui fer diner.

De prestigi va en augment,

mastega amb enteniment.

Per malalt no es fica al lit.

 

Es tan savi que ha reunit

llibres i llibres triats

(lloms de pell, titols daurats).

Per arrodonir cultura,

compra discos i pintura.

Es distreu jugant al mus

i passeja en automòbil

com si fos un gra de pus.

 

Predicant seny i moral,

arribava, gras, content,

a una edat patriarcal.

Moria sobtadament,

sense gens de sofriment.

Quan el duen a enterrar

segueixen rera el taüt

capellans i forces vives,

en enorme multitud

aprengui la joventut.

 

En nom de tots els ocells

esclafats, dipositem,

en homenatge, corones

de lliris i de clavells

al blanc sepulcre. Després

corbarem, servils, l'esquena

en presencia deis hereus.

 

 

12) Irabazi utsa

 

Makillaka erasten eban,

leiazko zitalkeritan

lo-aldian erasorikan,

beltxargaen egaz jasoa,

igar-egazti jatorrena.

Itxi egizu mendien argia

ta jatsi zaite uri-aldera.

Sikiliar zaldiaren sarrera

alde da erabagitzen.

 

Atera ezer ez daukanagandik

atzenengo tangadak.

Gose naiz egarriaz

beti oi da baliatu.

Saldu ta erosi ogia, adrilluak,

zapiak, burdiña zarra.

Gaur eunean saltzen dau

itu balio dauana.

Galtzen dauala guztiai

kexuka zirautsen.

 

Azkar pillotzen milloiak.

Ordun orretan artzen ditu

Eleizatik askespenak,

Jainko-pizkak edo-ta

inpernurik baldin ba'dago be.

Diru-iraulketa ain ziurrak

irabazi bikaiña ekarriko:

ezin jakin gauza oneik

luzarora egizko diranik.

Gexo-etxeetara zitun bialtzen

eta Ume Gingildunetara,

noiz edo noiz, lau erreal.

 

Edozein jaurpide daurki eder,

dirua baldin ba'da egitekoa.

Itzal-entzutez azirik doa,

zurtasun andiz dau zeatzen.

Gaixoarren ezta ogeratu oi.

 

Jakintsu baita, pillatu ditu

idazti ta idazti oberenak

(narruzko bizkar, urrezko buru).

Bere jakitea biribiltzearren,

dizka ta margo-lanak erosten.

Musean jokatuz da atsegintzen

eta beribillian egurastu oi da

zorna-garau baten antzean.

 

Zentzuna ta bizi-legea aldarrikatuz,

elduten zan, azal bete, doatsu,

erkaba baten adiña artzeraiño.

Ez bat ez bi, supituan ilten zan,

ezertariko neke-oiñaze bagarik.

Obiratu bear dauenean,

jarraian doaz ilkutxa atzetik

apaizak eta indar biziak,

lagun-aldra ikaragarrian.

Ikas begie jente gazteak!

 

Zapaldutako egazti guztien

izenean, ipiñi daiguzan,

goratzarrez, illobi zurian

zitorizko ta krabeliñazko

koroiak. Orren ondorean,

makurtuko dogu, adeitsu, bizkarra

oiñordekoen begi aurrean.

 

 

13) Cançó del matí encalmat

 

El sol ha anat daurant

el llarg somni de l'aigua.

Aquests ulls tan cansats

del qui arriba a la calma

han mirat, han comprès,

oblidaven.

 

Lluny, enllà de la mar,

se'n va la meva barca.

De terra endins, un cant

amb l'aire l'acompanya:

«Et perdràs pel camí

que no té mai tornada».

 

Sota la llum clement

del matí, a la casa

deis morts del meu vell nom,

dic avui: «Sóc encara».

M'adormiré dema

sense por mi recanca.

I besarà l'or nou

la serenor del marbre.

 

Solitari, en la pau

del jardí deis cinc arbres,

he collit ja el meu temps,

la rara rosa blanca.

Cridat, ara entraré

a los fosques estances.

 

 

13) Goiz bareko kanta

 

Uraren lo-aldi luzea

urreztuz joan da euzkia.

Ezti-aldira eldu danaren

begi aunatu oneik

arakatu dabe, ulertu dabe,

aaztuaz joiazan.

 

Urrun, itxaso aundiruntz,

doa nire txalupea.

Lur-barrutik, abesti batek

airez laguntzen dautso:

«Biur-biderik eztauan

txidorrean zu galduko».

 

Goizeko argi samurraren

azpian, eta neure aide

ildakoen etxean, gaur

diñot: «Oindiño ba-naz».

Biar lo egingo dot

ezeren bildur barik.

Urre barriak mosutuko dau

atxurdiñaren naroa.

 

Bakarti, bost zugatzezko

baratzaren bakean,

batu neban neure aldia

larrosa zuri bakan.

Deitua, orain naz sartuko

bizitoki goibeletan.

 

 

14) Assaig de càntic en el temple

 

Oh, que cansat estic de la meva

covarda, vella, tan savatge terca,

i com m'agradaria d'allunyar-me'n,

nord enllà,

on diuen que la gent és neta

i noble, culta, rica, lliure,

desvetllada i felic!

Aleshores, a la congregació, els germans dirien

desaprovant: «Com l'ocell que deixa el niu,

així l'home que se'n va del seu indret»,

mentre jo, ja ben lluny, em riuria

de la llei i de l'antiga saviesa

d'aquest meu àrid poble.

Pero no he de seguir mai el meu somni

i cm quedaré aquí fins a la mort.

Car sóc també molt covard i salvatge

i estimo a més amb un

desesperat dolor

aquesta meva pobra,

bruta, trista, dissortada patria.

 

 

14) Kanta saioa eleizan

 

Oi, asperturik bai naukala

neure lur koldar, zar eta orren basatiak,

eta pozik bai nintzakeala aldenduko,

ipar alderantza,

jentea diñoenez garbia

ta prestua, argi, aberats, azke,

iratzarri ta zoriontsu dan lekura!

Ordun, anaidian, anaiak esango leukie

gaitz-etsiz: «Abia itxi txoria dozu,

bere sorterritik doan gizona»

nik bitartean, urrindua, barre egingo

neuke neure sorterri elkor ontako

lege ta jakituri zarrari begira.

Eztot baiña, iñoiz be, ames au egiztuko

ta ementxe dirauket eriotzararte.

Ni be koldar ta basati naz osoan,

eta maite dot gaiñera,

samintasun etsi-etsiaz,

neure sorterri lander,

loi, illun eta doakabe au.

 

 

15) Diré del vell foc i de l'aigua

 

Diré del vell foc i de l'aigua.

Si crema molt la neu,

glacava més la flama.

 

Diré de l'espasa i de l'aigua.

Si m'ha ferit la font,

em guarirà l'espasa.

 

Diré de l'ocell i de l'aigua.

Si llum de cims al riu,

fosca de terra Pala.

 

Diré de la rosa i de l'aigua

la mort de la mar fa

la flor més perdurable.

 

Diré dels meus ulls i de l'aigua.

Si tot ho mira el llac,

jo tinc les nines blanques.

 

Dic la pluja, la pluja, la pluja clara

i el plor de l'endinsat

sense retorn per l'aigua.

Dic el nom del no-res

enllà del fons de l'aigua.

 

 

15) Su zarra ta ura diñot...

 

Su zarra ta ura diñot.

Edurrak bizi ba'dau erreten,

sugarrak geigo eban izozten.

 

Ezpata ta ura diñot.

Iturriak zauritu ba'nau,

ezpateak nau osatuko.

 

Txoria ta ura diñot.

Ibaian gaillur-argirik ba'dau,

lur-illuntasuna dauko egoak.

 

Larrosa ta ura diñot:

itxasoaren eriotzeak

iraunkorrago dagi lorea.

 

Neure begiak eta ura diñodaz.

Zingirak oro begitu ba'dagi,

nik betsein zuriak daukodaz.

 

Euria, euria, euri argia diñot

eta itzulera barik uretan

galdu danaren negar-miña.

Ezer-ezaren izena diñot

uraren ondo-ondotik.

 

 

16) Assentiré de grat...

 

Assentiré de grat, car només se'm dona

d'almoina la riquesa d'un instant.

 

Si poguessin, però, durar

la llum parada, l'ordre ciar

deis xiprers, de les vinyes, deis sembrats,

la nostra llengua, el lent esguard

damunt de cada cosa que he estimat!

 

Voltats de por, enmig del glaç

de burles i rialles d'albardans,

hem dit els mots que són de sang

d'aquest vell poble que volem salvar.

 

No queden solcs en l'aigua, cap senyal

de la barca, de l'home, del seu pas.

L'estrany drapaire omplia el sac

de retalls de records i se'n va,

sota la fosca pluja, torb enllà,

pels llarg camins que s'esborren a mar.

 

 

16) Pozik baietsiko dot...

 

Pozik baietsiko dot, eskupeko lez

emona bai-dot une hateko ondasuna.

 

Iraun al ba'lebe, alan eta guzti,

argi geldiak, nekosten, mahastien

eta alor-ereintzen sail aratzak,

gure izkuntzak, begirakune patalak

nik eder izaniko gauza guztien gaiñ!

 

Izuz inguratuak, ixeka-izotzen

eta zantarren barre-algara erdian,

gaizkatu nai dogun erri zar onen

odola diran itzak erasi ditugu.

 

Uretan ezta ildorik geratzen,

ezta ontzi-, gizon-, oin-lorratzik.

Zapizar saltzaille arrotza oroizko

mozkiñez zakua bete ta ba-doakizu,

lanbro goibeltsu-pean, bisutsean,

itxasoan txautzen diran bide luze zear.

 

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.