Uztailla-Dagonilla. 7-8 garren Zenbakia)'>


L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Euzko-Gogoa aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Euzko Gogoa (I'go urtea. 1950 gko
Uztailla-Dagonilla. 7-8 garren Zenbakia) —Hurrengo artikulua
 

 

—Olerti—

 

Egor ta agur

Orixe'ri goraintzi

Xabier'ek

 

                     I

Mila bederatzi eun

berrogei zortzian,

Ilbeltz ilabetearen

emezortzian,

izan dugu Jon Bilbao

ikertze leinian.

 

            Xaloa ta jakintsu,

argi zezakian

edaz eta zeian;

euskotar-egian

ainto bat zekian.

            Arek, urdurian,

gauzen berri nai zuen

xetasunean.

 

                     II

            Burua zuen erne,

adimena luto;

begiz-joa orotan

osotarako.

            Ele tinkoan jabe,

gozoa ta maltso;

belarriak apara,

atera nai asko;

xedeak, oparo

edozetarako.

            Trebaz eta pauso

mutila da gero

oianpenean ere

kudaz joateko.

 

                     III

            Jon Bilbao dela bide,

nai dizut egorri

«puntoko ok, erranez,

irriz ta larri,

emen agiturikan

denez oargarri;

funts guti deramate

mamirik xuhurri,

eskas jakinduri;

            ahal duzu igarri

Nabar-erriari

zer zaion etorri,

legea zenez geroz

emen erori.

 

                     IV

            Otsa dabil, Orixe

adixkide maite,

«EUSKALDUNAK» olesa

den eskuterre

¡aiginu izanen ola!

onen urte gabe.

            Kalakok bein eta bein

etsian gauzkite;

geranori gale

zuriki, bai, ele;

jaten eman orde,

itza jana dute.

            «Milagroa» bear litzake

eusteko «fede».

 

                     V

            Zure oles jatorrak

al lezake fierki

euskotarrak so egin

ta ausnar arazi.

            Beiñean gozatuta,

ezin da ahantzi,

ua bezin sarkorrik

ezbeita nabari.

            Orain dauzkigu bi

Elizako nausi,

erriko eleari

ez aunitz ixuri,

Pranko'ri eder-bearrez

kur-zerbitzari.

 

                     VI

            Onek izendarazi,

ezda arrigarria

burua ba'diote

txit atxikia.

            Areago ta andega

Euskaldun-erria,

ezdute, ez, galduko

dauden patxadia;

oen erran azpia;

guti zait elia

leizerat jaurtia;

guri zer askia:

            España'n gorde dadin

«Canon» legia.

 

                     VII

            Ez uste oro direla

negarkin ta izu,

irriziri-aukera

baita dukegu.

            Aragoi'tik irtenda,

Sorgin batek, marmu,

erriberetan gaindi

Arlats'era egin du

zaldiku-maldiku;

            dakarrenak asmu

beredin larretsu

gari-pentz aldatu.

            Kuka dira liluraz

zenbeit zozoilu.

 

                     VIII

...Zoin zen ere alderdia,

zindotasuna zen,

orain berri gizaira

txit dugu xasten.

            Diputazioan dugu

lagun bat, gotien;

aberatsa, ta «zurra»

eun aldiz gaiken,

            kopetarik ba'den

iñun den nabarmen,

Palange-izenien

aldunez (!!!!) sartu zen.

            Kidekoek egorri ta ...

            arakoa... alduntzen.

 

                     IX

            Gaua, ulun ta sarri

jausten ari zaigu;

irrintziak gabean

bortitz karraiztu...

            «EUSKALDUNAK» olesak

gau latza urratzen du.

            Ulun au, satsu-zikin,

aizatu bear du;

aiarrok xeatu;

ez adar ez buru,

non ez den gelditu

bidean poselu,

euskotarrak aurrera

nahiz debeku.

 

                     X

            Erlisioain arira

nai ezginuke sar,

sar eta sori dugu

ba'da legetiar.

            Zenbeit apez ditugu

uskaldun-erritar,

euskeraz homiliak

zokora ta bear;

Arrotzeri koipar

dabiltza su ta gar,

itxekoeri ezin ar

aitzaki uts ta abar...

            Apezak ola, erria

            otz eta zabar.

 

                     XI

            Mihitan den gizakia

Diputaziokoa,

arbuiatu ta segi

ezda naikoa.

            «Tupez» eta den otzaz

ustez gaindi doa.

            Errixka bat, bazterrik.

Iruña-ondokoa,

maizterren auzoa

zuen aintzingoa.

            Ok bota, balioa

            dio berratua,

Diputaziok eginik

bide erosua.

 

                     XII

            Indar eman bear zaio

euskaltasunari,

dena galdu liteke

ezba'litz sarri.

            Olesa argiraz geroz

kanbioa deike larri:

orok izanen dugu

zerbait uskalgarri.

            Ahal irakurri:

oyu min ta bizi...

            Gatzan ein gaixtoari

so ba'giñe jarri

len ere baigiñukean

ordeagarri.

 

                     XIII

            Urrun ezdira bizi

oker-makurrenak;

izigarriz pikuak,

bertokoenak.

            Orain ere ari dira

tzarroen almenak

iraun dezaten eskez

txandrio lehenak.

            Lagun azkarrenak,

enantzu dutenak;

munduan urtenak

dirade abilenak.

            Esku-azpian joka ik

            partida aitzenak.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.