L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1963 I-II Izar (1963-urtarrilla/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Bidean alkarrekin

 

Irigoyen'dar Roman

 

                                A'tar L. ta E'tar M'ri. beren

                                ezkontzako zillar-eztaietan

                                                                (2-10-51)

 

              I

Mendi batera igotzea lez

da gizonaren bizia:

be-beian jaio ta goi-goian ill,

bien artean egia;

egian, naste, poz eta neke,

aize eder eta izerdia.

Bideko pozak ondo ausnartu

ta izerdi pitsez bustia

dagon kopeta txukatutzeko

lagun ona berextia,

deritzait... pozak ugarituaz

miñak erdi-banatzia.

 

              II

Gora ta gora goazelarik,

neke-pean erortzean

oso gogoz ats egiten degu:

jarri zugaitz itzalean,

azpian belar eze biguna,

zeru garbia gañean,

garo usai ta abere taldeen

«dulun-dulun» otsa aidean...,

ta an, ao-betez arnasa arturik,

indar-berritu artean,

begiak erne, ikusi nundik

ta nola araño jun geran.

 

              III

Eta ikusi an beian, urruti,

etxe txuri taldetxoa

eliz-babesan goxo bildua:

gure erri biotzekoa!

(Antxe biori sortu zitzaigun

bat izateko asmoa...)

Andik bidea, sube antzean;

ezker-eskubi, soroa;

beian ibaia, basoa goian;

an, berriz, leitza-zuloa,

basoko pizti bildurgarrien

ao zabal antzekoa.

 

              IV

Bizia mendi baten antzeko,

ta mendian guk aurrera,

gora ta gora beti jun bear

bere gallur ura artzera.

Asieran bi bide genitun,

biurtu ziran batera,

alkartu giñan, eta geroztik

bideko lagunak gera.

Antxe beartu giñan lore ta

pozak erdi-banatzera,

ta izerdi, neke ta naigabeetan

beti leial laguntzera.

 

              V

Eskerrak, Jauna, eskerrak Zuri

nere almen guziakin:

Zure laguntza ta gugan pixtu

zan maitasun suarekin,

gaur ogei ta bost urte ditugu

mendian-gora alkarrekin,

beian utzirik, an eta emen,

zorion ta negar zotin...

Zillar-eztaiak...: zugaitz azpian

orain jarriaz ats egin

eta aspaldiko gertakizunak

berritzea... bai atsegin!

 

              VI

Nola ez bada, Maria, nola

kontuzarrak ez oroitu?

Gertaera aiek oroitzean, gaur

berriz bizitzen ditugu...

Gaztea nintzan, ta biotzean

bakartasuna nabaitu;

lagun on asko, baña lagunak

ezin ninduten sendatu,

nere biotza maitasun-miñak

bai zun bizi-bizi ikutu...

Orduan zugan begiak jarri,

ta zu zindun aukeratu.

 

              VII

Nik ezin aztu gero izan nitun

buruauste ta izerdiak.

Itz egitea bear-bearra,

baña ango ixtillu gorriak...

itz bai..., nola, noiz ta nun, ordea...?

ba-ziran egun larriak...

Artan, bein batez, zure ondotik

igaro, bion begiak

alkarri une bat begiratu...;

zureen «diz-diz» biziak

ta «agur» xamurrak, kendu zituzten

nere ezta-baida guziak.

 

              VIII

Beldur guziak utzi nitula...?

Nik orduan bai uste izan...

Bereala amets goxo atsegin

artatik esnatu nintzan.

Ainbeste gauz nik esatekoak

ta itz bakarrik ezin esan...:

«dar-dar» gorputza, legor eztarri,

odolik gabe zañetan,

itz-aldi ondo antolatua

amaitu nitzun bi itzetan...

Oraindik ere par egiten det

gauz oiek buraratzean.

 

              IX

Lanean baño nekatuago

geratu nintzan ondoren:

larritasuna, ezin-egona

ta beldur asko barrenen;

izerdi otza kopetan; begi

ta belarri erne zeuden...

Ta zuk, Maria, laixterka arnasa,

esku biak egortzitzen,

koloreak jun eta, etorri,

lur aldera begiratzen...

egon-aldi bat..., gero, ixil-ixil

baietz erantzun zenduen.

 

              X

Baietz, Maria, baietz erantzun!

Ura zorion betea... !

«Bai» bakar arrek, ixilla, baña

zenbat esan nai, ordea...

«Bai» ura izan zan nere naigabe

guzien sendagillea;

gure biotzak sendo lotuta

ipintzen zitun katea;

arteko gure bizitzak utzi

ta berri baten bidea,

ta gure sendi onen azia

ta oñ-arria jartzea.

 

              XI

Gero etorri ziran egunak,

zer egunak izan ziran...

Gu biok bezin zoriontsurik

bai ote zeru azpian...?

Gure poz arrek, gañezkatuaz,

guzia alaitzen zun biran:

alai kanpoan soro ta mendi,

alai txoriak aidian...

Ta guk... —nola ez...?— guk, zeregiñak

amaituta, illun-sentian,

aspertu ezin, zenbat itzaldi

Martillun'go atadian...!

 

              XII

Ametsak amets ziran artean...

Jaungoikoak nai, ordea,

mendian ziran bi bide aiek

aurrera bat egitea

ta bide bakar artan, ill arte,

alkarrekin ibiltzea...

Ta ametsak egi biurtu ziran...

Bai goxoa esnatzea...

Gaur ogei ta bost urte izan gendun

mendi-gorantz alkartzea...

Gaur ogei ta bost urte lenengoz

deitu nitzun «emaztea»...!

 

              XIII

Egun aundia gañeratu zan...

Gabez, begiak zabalik,

oiean nintzan poz eta kezkak

nere loa galazirik.

Poza, aspaldiko gure asmoak

gaiñ-gaiñean ikusirik;

gure bizitzak, len bi ziranak,

bat egiten oarturik.

Etorkizuna jakin ez baña,

ta kezka-re ba-nuen nik.

Kezka ta poza: erne egoteko

gutxi, noski, gauz oberik...

 

              XIV

Goiza aurreratzen, lagunekin bat

egin da elizaratu...;

etorri apaiz jauna, ta txandan

zuri ta neri galdetu

«senartzat artzen...?; zuk emaztetzat...?

«senartzat artzen...?; zuk

amairu diru ta eraztunak

apaiz jaunak onespendu

ta ipiñi nere beatzean bat,

zure eraztuna nik artu,

bere tokian sartu; diruak

zure eskuetan pillatu...

 

              XV

Esku banatik artu apaizak

ta aldare aurrean jarri...;

Meza...; orduan barrena oso

lasaitu zitzaidan neri.

A, zenbat esker bero biotzak

ta zenbat otoitz Jauna'ri...:

Gure sendia bere-beretzat

eskeñiaz Jesus'eri,

arren eskatzen nion laguntza

eman zezaigula guri...

Ogei eta bost urte... baña atzo

iruditzen biotzari...!

 

              XVI

Ta elizatik alai atera

gu, lagunak ta sendia;

jaia alaitzeko, an ikusten zan

goian alai eguzkia;

ango «zorion» eta «urte askoz»

ta «gora sendi berria»...!

Gero, Zarautz'en, alaitasuna

gañez zala, bazkaria;

urren, batetik bestera, erriz

erri, zu ta ni, Maria...

Lendik asmoak amets ba-ziran,

egun ura ametsgarria.

 

              XVII

Artean biok «zu» ta «ni» giñan,

Maria; ondorendik, «gu»;

«zure» ta «nere» ziran guziak,

orduan «gure» biurtu:

sendi..., ondasun... etxe, guziak

gure-gureak ditugu;

poza etxean sartu danean

beti biok gera poztu;

negar-aldia zala gurekin,

malkoa alkarri txukatu.

Ta korapillo au, eriotzak

ez bada, ezin askatu.

 

              XVIII

Orain poza ta gero negarra;

beti baña maitasuna...

Maite izatea, senar-emazteen

berdin-bageko ondasuna,

alaitasunak ugarituaz

gurutzea arintzen duna,

zeru txiki bat Jaunak lurrean

jarri nai izandu diguna...

Ogei eta bost urtetan ori

guk ezagutu deguna.

Eskerrak Zuri, bear bezela,

nola eman, nola, Jauna...?

 

              XIX

Gau ta egunen antzera, txandan,

diranez poz-naigabeak,

zenbat poz eta zenbat naigabe

izandu dira gureak...

Pozak...: erririk-erri alaitsu

egindako iru asteak;

gure etxetxoan lenengoz sartu

ta ango gauz-antolatzeak;

sasoi artako otordu, kontu

ta asmo ametsez beteak...,

poziez lertzeko ez-al-gendun-ba

bi ezkonberri gazteak...?

 

              XX

Zorion ura gañezkatzeko,

semetxo ta alabatxoak,

gu alaitzeko zazpi aingeru

zerutik jetxitakoak...

Nolako pozak lenengo aldiz

ematean «pa» goxoak!;

ta bataioko jai-egunetan,

ta azaltzean « kikatxoak»,

ta «taka-taka» txutik astean,

ta Jaun-artze egunekoak,

ta jolasean alai ikusirik,

ta asko geiago orlakoak...!

 

              XXI

Ta beste milla zorion-aldi

ez dauzkat, ez, nik aztuak...:

erbesten iru urte egin nik, ta

gure etxean izanduak;

senditar danok anai bezela

maite izateak ditunak;

baita-re ikustez gure lan, neke

ta izerdiak sarituak;

baita..., guziak nik ezin esan,

asko ditugu ta artuak:

sarritan gure alde zabaldu

ditu Jauna'k bere eskuak.

 

              XXII

Pozak, ordea, sarri ondoan

zalantza ta zori-txarra...

Artean txiki-txiki Joxe Luix,

gure semetxo bakarra

ta gaitzak bere mende arturik

ba-zan etxean negarra...

Geroztik noiz-nai, bat oñazetan

edo besteak sukarra,

seaska aurretik aldatu gabe,

nai-gabez lertu bearra,

garbi azaldu dezu, Maria,

maitasunaren indarra.

 

              XXIII

Eta gu'tarren eriotzakin

ixuritako malkoak...

Ze ustasun utzi ziguten gure

senide ta gurasoak...

...Ta Bergara'ko «agur» samiñak

amaitu ezindakoak... !?

Gero, gorputzez iru urte Prantzi'n,

baña Altza'n beti asmoak.

Artan..., naikoa ez bakar-miña

ta ala nai zorigaiztoak,

iges zerura, laztan bat gabe,

Jon Andoni potxoloak...

 

              XXIV

Sarri-sarritan izan oi dira

auzo beroa ta otza,

ura ta sua, on eta txarrak,

sasoia ta eriotza.

Sarritan gure bizitzan ere

atsegin ta min zorrotza;

txandaka batak eta besteak

ikutu dute biotza.

Benaz astuna neke ta miñak

jartzen diguten morrontza,

baña zeruko bideak, lore

baño geiago arantza.

 

              XXV

Zugaitz ondoan aize ederra artu

begira gora ta bera,

guztiz atsegin, Maria, izan da

gure gaurko egoera;

nekeak utzi, asnas lasaitu,

baita indar-berritu gera.

Altxa gaitezen orain, ta ekin

berriro gallur aldera.

Baño lenago jaso biotzak,

makur belaunak lurrera,

ta zeruko Jaun onari otoitz

daiogun biok batera:

 

              XXVI

«Zillar-eztaiak ditugula-ta,

geiago ezin alaitsu,

Jesus, gaur emen zure oñetan

Maria ta ni gauzkatzu.

Umetxu argal batzuek gera;

Zuk guzia dezakezu.

Zugan sinistu, Zugan itxaron

eta Zu maite zaitugu...

Biotz barrendik dijoazen itz

auek ontzat artu-itzazu

ta oraindaño bezela, Jauna,

aurrera lagun gaitzazu.»

 

              XVII

«Ogei eta bost urte abetan,

aldiz alai, aldiz illun,

seme-alaba taldea Zure

lege-pean azi gendun.

Zuri eskeintzen dizkizugu gaur

sendi, poz ta samintasun...

Egin, Jauna, arren guk lurrean Zu

maitatuaz gau ta egun,

zeruan berriz bat egitea

guraso, semetxo kutun

ta senideekin, danok ostera

sendia an osa dezagun.»

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.