L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1964 I-II Etorkia (1964-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Argi oneko poema

 

Aita Gandiaga

 

(Larrea'ko Olerti-sariketan saritua, 1963)

 

 

EMON NINDUN lurrak

asperen bainindun.

Dardaraz bizi naz,

Azkartza'ko lertxun.

Ta gero, baiña noizbait,

ta, udazken bat lagun,

egoiak jasoko nau,

aidez gora, zurrun.

 

Ta gero, geroz gero,

ta, Azkartza'tik urrun?

ta asperen altu onen

yoran bako oiartzun,

lertxun edatu bat lez

ta aideko edonun

biziko naz dardara

eta asperen-lurrun.

 

ORMA ONDOAN larrosa-aiena

lorez jantzirik ta usaiñez.

Nire ezpanetan irribarrea

iratzarri da atsegiñez.

Alan eiteken inguma aratz bat

lotatik jagi, eguntzez.

Nire ezpanetan irribarrea

iratzarri da atsegiñez.

 

Musu gorridun larrosa apaiñak

orma zaarraren ondoan.

Ba-dira aingeru maitetsu edo

jainkosa arraiak saldoan.

Zer zoriona begiok aien

taju gozo ta margoan!

Ba-dira aingeru maitetsu edo

jainkosa arraiak saldoan.

 

Et'ezpanetan irribarrea

ta itxaropena bidean.

Larrosen jaiak lillura-argi bat

biztu dau nire zerean.

Lorez jantzirik ta usain gozatsuz

t'orma zaarraren parean,

larrosen jaiak lillura-argi bat

biztu dau nire zerean.

 

IKUSI DITUT, mendi- bidean,

gaztedi-talde argiak.

Argi-pausoak...

Zantzo ta arago.

Kolore ta argi biziak.

Jerse gorridun, jerse...

Jerse zuridun, jerse...

Jersedun... Zenbat jersez

ta zenbat kolore!

Edertasuna jersez

dator erromerira...

                        ...Ilusiño-aide.

 

............................

 

«Erromeriak, pozezko deiez,

ikutzen gaitu bidean.

Ez dogu nai berandu

iritxi gaitean.»

 

Eta bideak, erromeriko

bide maite ta gardenak,

eta bideak luzatzen dira

eta luzatzen yoranak.

 

T'erromeria, pozezko deiz,

ilusiñoak betean.

«Ez dogu nai berandu

iritxi gaitean.»

 

EGUN ZABALA eguzkiz.

Zugaitzak zabu orlegiz

Aizea landak igurtziz.

Eta elaiak eta elaiak

eta elaiak irririz.

 

Eta garitza beillegiz,

erlus-uiolak, urduriz,

mari-gorrien aitzakiz.

Eta txiritak eta txiritak

eta txiritak txiribiz.

 

Eta sasoi ta pozkariz,

segalariak belardiz,

arri ta burni-gorantziz.

Ta arto ta babak landara-kondo,

ta, alkarganako maitariz.

 

Eta poxpoliña, arrandiz,

mokil ta ildoen ozkirriz,

«botan bost» baietz ozenkiz.

Ta ale gorriak gereziz ta ale

ta ale gorriak sagastiz.

 

Eta sanjuan-sugarriz,

eskola-umeak, beresiz,

zantzo-gurazko karraxiz.

Eta langillez solo naroak

eta bideak buztarriz.

 

Eta kakoak zitoriz,

milla zurizko mirariz,

etxeko-andrak goretsiz.

Ta Udara apaiña ta uzta betea

ta itxaropena baserriz.

 

ZERUA OZTIN eta itxasoa

urdin-orlegi ta zuri.

Eguerdiko garai betean

aide ta aidezko eresi.

Sukarrieta-n ondar garbia,

Mundaka-n urak lo-aldi.

Bermeo-rakoz aize-oialdun

ontzi labanak urduri.

 

Liñuzko galtzak daroaz arek,

gerriaz gora eguzki.

Neskatxak apar-eunezko zerbait

ta ale gorrizko gorantzi.

Pozarren doaz urgaiña apainduz

eta ain jataz gustagarri,

itxas-ertzetik agur dagitsat

une eder onen Jaunari.

 

        ALDAPA ezean,

        Kanala eta Antzorak

        beti abantean.

 

        Bizkaia itxaso-zear,

        Bizkaia mariñela!

 

        Kanala eta Antzorak

        beti abantean.

 

        Kresal-usaiña dabil,

        belardi ta zugaztiz,

        Bizkaia ezean.

 

ALDI ONARI arri bat

jaso gura neuskio

pagadi aundi onen gerizpe gozoan.

Orrien orlegiak

baetutako argiz,

ementxe dagoela

ikusi gura neuke, nik neure arimari

eskeiñi oi deutsadan anpor onen ondoan.

 

Bedar igartueri eroritako aziz,

iñurriak, emen-or eta sustrai zedenduz,

baltz ederrez dabiltzaz

zulo ta zirrikuz.

Nik, barritz, opor eta,

esku bete paperez, ementxe jesarri naz

leen nekeak askotan eskatu deustan anpor

muskildu onetan.

 

Giroaren arira, larre-bei etzun au lez,

argiari zabaldu naiako zearo,

ta, atsegiñak artu nau

gozoki, ta banauka

aur bainindu, gauzeri

berezko irribarreak

t'olesak egiñez.

 

Ezer ez dot egin egun onen alde

ez barruan dodan poza irabazteko.

Nunbait inguruan da

gauzak edertuten

deuskuzan aldi ona,

ameseta aidea

arimako barrunbe t'ertzetara igorriz.

 

Gerora sarriago

oneratu dedin

—ta idarteko odoldi

t'orbelen ganean—,

arri bat jaso gura neuskio, oparri gisa,

eguzki-pean datzan pagadi ixildutako

itzaltsu onetan.

 

Aldi ona egoak

—ustegabeko ongille—,

gorasarreen ama,

ementxe nai zeunkidaz

(nik neure arimari eskeiñi oi deutsadan

anpor onen ondoan),

yoranen gozagarri betiko zakidazan.

 

MENDIRA DITU eraman

—zerk?—, pozez bete, gazteak.

Mendira ditu eraman.

Bejon begie aizeak.

 

Aldapan gorantz, Urbia-raiño.

Bejon begie aizeak.

Mendira ditu eraman.

Lillura-giro aizeak.

 

Aien algara pagadi-bidez,

aien ustezko usteak!

Ai, amesetak iraun begie,

bejon begie aizeak.

 

Mendi ganean, bideak, beerantz.

Mendian beera gazteak.

Zerk mendi goien ganetik gorantz,

zer eten zitun bideak?

 

Ai, amesetak iraun begie,

bejon begie aizeak.

Aldatz-beerako pagadi-bidez,

beera ta beera gazteak.

 

Erroitegi-ko arkaitz leioan

kua ta kua beleak.

Gazteak azken-pagora dira.

Begie lagun usteak.

 

ILLARGI, zeruaren zeru bailitza lez,

        ta, iru torre aszeta,

        ekstasi ta ameseta,

        ziargi barrenez.

Inguruan ixilla, kardabera-lorez,

misteriozko giro samurraren onez.

 

Illargi mintzunari erantzun bearrez,

        mendi ta baso-egiz,

        arkaitzak izla zuriz

        ta azpildura ubelez.

Urkiak, mugaz-muga, zidar orbangabez,

ta, argizta zabaldia ta aide zurrun batez.

 

Ameluta gozatsuz egindako eunez

        —zentzumenen lillura—,

        ulezko geldidura,

        leku ta bazterrez.

Ta gauaren egada oian-saillen gaiñez

ta izarrei autsa kenduz, osiñen amorez.

 

Orduaren goidura edegi t'ederrez

        begion goi-griñari

        ta antsi ase-gaitzeri

        eskubide emonez,

aidera gura neuke, arranoen pozez,

Jaunaganako bide aundi ta gardenez.

 

        BARRI EGUNA ta argi.

        Garbi gauzak oro:

        Zerua aundi t'ozkarbi,

        lurra zabal t'orlegi

        ta aizea maitero.

 

        Ta sentikizun bare

        ta unkiak edonun,

        ta aroen maitasarre

        ta Jainkoaren barre

        t'oñatzen oiartzun.

 

        Ementxe ta oraintxe

        nai neuke zoratu

        ta, kirkillaren pare,

        ego ta goratzarre,

        intza lez agortu.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.