L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1965 I-II Ikurrin (1965-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Agur, seme...!

 

Olea

 

Seme maitea, gaur jakiña naiz

ustegabeko berria:

mixioengan omen dezula

zure biotza jarria,

utzi nairikan danak batian

guraso ta sorterria.

Aita batentzat ez al da auxe

albista samingarria?

 

Seme bakarra zeran aldetik

nik zaitut oso kuttuna.

Zu zera nere itxaropena,

pozgarri ta osasuna!

Pentsaturikan mixiolari

orain juan bear dezuna,

au atsekabe samiñ-garratza,

au biotzeko utsuna!

 

Uste dedanez galdua zaitut

betiko mundu onetan.

Nere biotza murgildu dezu

bizitz guztiko penetan.

ltxaropen bat bakar-bakarra

dadukat une onetan,

zeruan aita-seme izango

gerala berriz benetan.

 

Ondo pentsatzen jarri ezkero

gerekoi t'argalak gera.

Zorion danak nai giñuzke guk

itzuli geure aldera.

Jarri gaitezen zalantzik gabe

Jainkuak nai duanera;

aurrera, seme: zoaz Beraren

berri ona zabaltzera!

 

Nik eta zure amak zaitugu

egiaz seme bakarra,

Jaunak beretzat bear bazaitu

zertarako da negarra?

Mixioetan izango dezu

almen guztien bearra

baiña etzaite sekulan aztu

nork eman zizun bularra!

 

Gorputz beltzeko gizarajoak

anima nola daraman,

ezjakiñaren akats guziak

pazientzian eraman.

Zeruko Jaunak seniderikan

etzizun ezkero eman

gañezka dezun maitasun ori

ixuri aien animan.

 

Gure Jainkoak nola ez giñun

egiñ mundu ontarako

emengo neke-samintasunak

dira geure onerako.

Eskatu sarri bere laguntza

zure gurasoentzako

eta orrela bere grazirik

etzaigu iñoiz faltako.

 

Iñoiz ikusten baldin bazera

arrixkoz inguratuta,

jaso biotza Jaungoikoagan

Ark lagunduko dizu-ta!

Amak eta nik ere zugatik

erregutuko degu-ta,

Arantzazu'ko Ama Birjiña

bitartekotzat artuta.

 

Gure seme au Zuk emana da,

ene Jaungoiko maitea!

Bear badezu bidezkoa da

berriz Zuri ematea.

Zure erabaki sakona bera

mixiotara juatea?

Egiñ dedilla oraiñ da beti

Jaunaren borondatea!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.