L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1966 III-IV Dolorezko izarrak (1966-uztaila/abendua) —Hurrengo artikulua
 

 

Itxas lurruna

 

A. Zubikarai

 

I. ASIERAKO BAKARTADETAN.

 

II. KRESAL GOZOA.

Erlaizea dantzan.

                        Oñak garbitzen.

                        Igeritan.

                        Betor arraiña.

                        Maite miñetan ondar egalean.

                        Arrain saltzallea.

                        Arrain egunak.

 

III. KRESAL MINGOTSA.

Mariñel andrak.

                        Kaixuak

                        Liortar arrantzalia

                        Alkartuko ete?

                        Alargun kanta.

 

IV. KRESAL LARRIA.

                        Gabaren illunean.

                        Bost kanpai.

                        Ondoren latza.

 

 

I. Asierako bakartadean

 

Gizaldien gizaldietan

—Jaungoikoaren bakartadetan—

pillotu ziran lurrak,

zabaldu ziran urak.

 

        Geroago,

        ats ona:

        gizona.

        Ekin zion gizonak

        lurrari musuka;

        lurrak eskiñi zion

        igalien itza:

        bizitza.

        Lurraren mun-muñetan

        ernea zan biotza.

 

        Ekin zion gizonak

        ureri musuka;

        urak iruntsi eutsen

        arimaren kutxa:

                gorputza.

        Uraren bustietan

        urturik zan biotza.

 

 

II. Kresal gozoa

 

Erlaizea dantzan

 

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

zuri ta urdin,

urdin ta zuri,

apar ta apar

bitsetan gangar.

 

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

batelak moskor,

gizonak konkor,

dantza dantzari

kili kalari.

 

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

artalde zuri

dala dirudi

liortarrentzat

itxas barrenak.

 

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

geldi eziñak

dabiz txirriñak

ega ta egan

eten zorian.

 

Erlaizea dantzan

itxas zabalean,

plisti ta plisti

—aitz puntak busti—

bits ta txipristin

jaso ta jausi.

 

Erlaizea dantzan

txipli txapla txaplan...

 

 

Oiñak garbitzen

 

Txipli txapla olatuetan

—oiñak sartu ta atara—

pozkiro nabil ondarretan

itxasoari laztanka.

 

        Argi dago ura,

        urdin urdin,

        onduko ondarrak

        erkin erkin.

 

Gora eta bera ondarra

—nire oiñak zuloz zulo—

urtuz dua nire ugarra

kresalaren musuz muso.

 

Atsegin dot itxasoa

bertan jolas dodalako,

txakur umearen gisara

niri tenga dabillalako.

 

Nire oiñak laztantzen

zetan abil, Itxaso?

Nire zaurik kimatzen

zetan ain leun ta oparo?

 

 

Igeritan

 

Platusa ziriñen antzera

igeritan neska gaztea.

Bera dan eder,

dan bezin lerden!

Ara,

egin dau mus

soin ta gotputz!

Orain,

azalian,

oin da esku

jolaska bits zurietan,

zirinka olatuetan,

saltoka ur aparretan.

Gero,

gora begira

dan bestian,

dan luzian,

dan guztian,

eguzkiari irrika

alatian,

kresalez aseta

ule ta bizar lits,

begiak erreta

iriki eziñik,

urdin ezpanak,

nasai bularrak,

luze iztarrak,

arin-arin,

bigun-bigun,

gordin-gordin,

lizun-lizun...

 

Ta itxasoak,

berari,

musu ta musu

olatu txikien ezpanez.

 

Ta itxasoak,

berari,

kimu ta kimu

olatu samurren aparrez.

 

 

Betor arraiña

 

Arrantzalea lapatan:

negua;

eta neguak

egua:

gosea.

 

Arrantzalea mirlatan:

udia;

eta udiak

kezkia:

gosea.

 

Arrantzalea arretan:

premiña;

eta premiñak

zotiña:

gosea.

 

Arrantzalea mendian:

ujola;

eta ujolak

oskola:

gosea.

 

Arrantzalea tabernan:

ekaitza;

eta ekaitzak

emaitza:

gosea.

 

Arrantzalea eleizan:

fedea;

eta fedeak

eskea:

gosea.

 

Arrantzalea zorretan:

oiean;

oiko nagiak

umetan:

gosea.

 

Arrantzalea arrantzan:

arraiña;

eta arraiñak

etsaia:

gosea.

 

Arrantzalea itxasoan:

bakia;

eta bakiak

zoria:

bizia.

 

Begoz txalupak uretan,

baretan;

eta baretan

arrantzan:

Bizia.

 

Betor ugari arraiña:

dirua;

eta diruak

urria:

Bizia.

 

 

Estropadetan

 

Estropadetan dabil erria,

erramuetan gazte aldria,

txapelan garrez,

arro aparrez,

kezka kezkati erri guztia.

 

Iru koltxoe jokatu ditu

        Kospa Tramauak, ta ez da gelditu;

lenen saririk

ekarri ezik

aren azurrik ezin eztitu.

 

Egun sentian, itxas barruna,

treñeru zarra, bits ta lurruna,

indarrak batuz,

arnasa artuz,

noiz etorriko joko eguna.

 

Millan Koskabil, erri ta erbeste,

adorez dabil jokale eske;

iru erramu

ta iru estrapu

dotore daukaz zeñek ainbeste.

 

Nire errian bitsa ohore,

iñun ez dago urre kolore;

estropadetan,

erramuetan,

jokua joku, ez da unore.

 

Batela dabil rau, rau eta rau,

ekaitza egon nai itxaso lau;

eleiz zarrian,

otoi larrian

andratxo onak egun eta gau.

 

Estropadetan dabil erria,

adur bitsetan kezkaz betia;

indarrik indar,

bularrik bular,

batelik ba'da, emen guria!

 

 

Maite miñetan ondar egalean

 

Merlenka dirudizu,

Kalixta;

zure kokotxen

bizarra,

lebatzarenan

giarra.

 

Durdua dirudizu,

Millanton;

zure ezpanen

durdua,

Durdua bezin

urtsua.

 

        Aurrean, itxasoa urdin

        errekaizetan;

        gaztien biotzak gordin

        irribarretan.

 

Zure okotzan punta,

Kalixta,

ezin aztu nik

sekula;

gogoratzen nau

akula.

 

Zure bizarran baltza,

Millanton,

sartua daukat

barruna:

arrain ba'ziña,

atuna.

 

        Eta barre eta irri,

        ziri eta zirri...

        Ur-gañean, zelatari,

        kaixua ta txirrin.

 

Zure begien argia,

Kalixta,

txermol ziriñen

begia,

kabra gorrien

ninia.

 

Zure paparren labana,

Millanton,

arrain onenan

egata;

atuna izanik

mendrexka.

 

Eta platus txikien antzera

ziri ta ziri

mamin mamiñetan;

ziri ta ziri,

nik zuri,

zuk niri,

jolas lizunean,

olatu zoroen

musika ixillean,

ondar egaleko

itxas adurrean.

 

 

Arrain saltzallea

 

Beti eskamak kentzen

arrain saltzallea,

ortozik, berna utsik,

alai, dotorea.

 

Gona barren jasoa

gerrian lotuta,

salta saltari dabil

otzara artuta:

 

Arrain bizi bizia,

oraintxe ekarria...!

Arraña bera bezin

bizi eztarria.

 

—Gaur dogun ekaitzean

nungo arrain bizia?

—Zure makarrak baño

geroago azia.

 

Jo otzarakin kantoi

ta kale kutzetan,

ekin ta ekin deika

egal guztietan.

 

Arrain bizi bizia,

oraintxe ekarria!

—Benetan oraingoa

orren begi erria?

 

—Onen zakatza lako

zurea danian,

bizarrik etzenduke

okotz barrenian.

 

Eta destañik destain,

berak zoliago,

eskillaretan gora

gero ta ariñago.

 

—Ikusi Kospantoni,

au kabra ederra!

Onek zainduko dautzu

urdailla lerdena.

 

—Atzo be erabiltzun

arrañagaz zatoz?

Ondakiñen erosle

sekula ez nator.

 

—Ai mokofin arrua,

ni ondakin saltzen?

Pozik eingo zeunkio

azurrak mixkatzen.

 

Jaso barriz otzare,

zabal eztarria,

gorrak entzuteko eran

egin dei larria:

 

Arrain bizi bizia,

oraintxe ekarria...!

Orain orain oraingo

kabra eder gorria...!

 

Brixak urtenda dabil

arrain saltzallea,

besape nai buruan

arro otzarea.

 

Ai Mantoni, Mantoni,

eroslerik ez gaur?

Zakatza gorrituta

freskuago biar.

 

Ta biaramonian,

zakatza gorri gorri,

eskutik kentzen dautse

kabra eder ori.

 

Pozez dantzan dabil

arrain saltzallea,

beti eskamak kentzen

bardiñik gabea!

 

 

Arrain egunak

 

Altza, Altza Millan,

Jaunak izenen,

blankuraz arraiñak

itxaso gañen.

 

Itxas azalean

arrain gorriak,

jaiki bat batean,

bota nagiak.

 

Deilaria deika

kalerik kale,

deika ta ate joka

aterik ate.

 

Ase musu bustiz

andre ezpanak,

ez eten, errukiz,

aurtxo amesak.

 

Lo dago aurtxua

irri barrezka,

beretzat ez dua

señeruik deika.

 

Eder dira andrak

oiean luze,

eztaki arraiñak

iñoren gose.

 

Ta lenen laztanak

—erle eztia—

poza ta amesak

batean dira.

 

Irritsu aurtxoa

ames gozotan,

bere gogotxoa

zeñen pozetan?

 

       * * *

 

Goizeko nekeak

ez dira neke

arraiña ba dator

ontzia bete.

 

Goizeko agurrak

biotz esnale,

arraiñen adurrak

bizi ekarle.

 

Txartaka arraiñak

ur azalean...

bota arin treiñak

gorri egalean.

 

Ba ete biotzik

itxas zabalak

ainbeste eskiñiz

bere sabelak?

 

Batu, batu arraiña

treñak lotuaz,

ba dago nai aiña

urre itxuraz.

 

Ez emon amure,

eutsi sariei,

gazte ta agure

ten erregiñei.

 

Zabaldu tostetan

arrain bizia,

ugaldu bitsetan

ontzi guztia.

 

Ta koasta makur,

gizonak popan,

txistuka porturuntz

ames gozotan.

 

Gertu otzaretan

gordin ta urtsu,

saldu kalietan

bizi ta adurtsu.

 

Gertu fabriketan

tunbixak tuntux,

umiak maietan

zakatzak kenduz.

 

Busti eskametan

soin eta jantzi,

eskamen dizdirak

mariñel pitxi.

 

Betor bai arraiña

txalupak bete,

bego arrain usaiña

portu ta etxe.

 

Aurtxoa seaskan

uju zolitan,

seguru arrantzan

ames txikitan.

 

Ta gero, amagaz,

jolas eztia,

arrain usaiñagaz

gozo titia.

 

 

III. Kresal mingotsa

 

Mariñel andrak

Kantari jatorrak dira

arrantzale andra fiñak,

kantuz zoli

ta itzez argi

egi esale gordiñak.

 

        Beti kantari

        goiz ta arratsean,

        ta illuntzean

        negar ta otoi

        itxas aurrean.

 

Bixkor dabiliez orratzak

sare ta treñak konpontzen,

ta ekin kantuz,

alai, damuz,

gogo-biotzak nasaitzen.

 

        Beti kantari

        goiz ta arratsean,

        ta illuntzean

        kezka ta larri

        urrungaitzean.

 

Besigu-tretzak gertuten

gizonik ez euren bardin.

Kantu betez

amuk betez

beti atzamarrak arin.

 

        Beti kantari

        goiz ta arratsean,

        eta oiean

        ames gozua

        olatuetan.

 

Kantuz dakarrez goguan

illeta, min, zori ta jai,

kantu alai,

kantu itzal,

itxas miñak kantua nai.

 

        Beti kantari

        goiz ta arratsean,

        eta gabean

        ixiltasuna

        bakartadean.

 

Amatasunan negarrak

kantutan dira gordiñen,

biotz bera,

biotz lera,

kantutan dira bardiñen.

 

        Beti kantari

        goiz ta arratsean,

        negu latzean

        negar ixilla

        alarguntzean.

 

Kantu dira itxasoak

mariñel emakumetan,

kantu bigun,

kantu leun

olatuen doñuetan.

 

        Beti kantari

        goiz ta arratsean,

        arnas betean,

        itxasoaren

        kantu luzean.

 

 

Kaixuak

 

Nire erriko eleizak

torre luziak ditu,

torre luzien puntan

kaixu bat da gelditu.

 

Geldi, tente, zurbil kaixua,

ezaguna dau itxasua,

itxasoan laster ekaitza,

biotzik ez duenen gaitza.

 

Geldi kaixua torre puntan,

estu bateltxoa kulunkan,

larri gizona erramutan,

arro itxasua olatutan.

 

        Bits eta orru,

        orru eta bits,

        bizi ta arru

        olatuak dabiltz.

 

Torre puntako kaixuak

itxas lurruna edari,

erramulari gaixuak

lurran musua egarri.

 

Olatuak gau ta egun

jo ta jo gartsu lurra;

egaletan, edonun,

pil pil olatu adurra.

 

Tabetnetan agurak

ekaitzaren igesi,

gallurretan kaixuak

uluka ta intziri.

 

 

Liortar arrantzalia

 

Sartu nintzan batelean

                Ean;

ikus baño len Lekeitio,

                ito,

eta andik Ondarrura

                ura!

 

Olatu artean nebillen,

                illen,

itxas asarrien kume,

                ume,

artu nindula il garrak,

                arrak.

 

Nekez jo neban Saostan,

                ostan;

goian, mendin, Asterrika,

                deika!,

baña liorra ixillik,

                illik.

 

Igarten neban Ondarru,

                arru

ta ezin indarrik alkartu,

                artu;

uretan bear gelditu,

                kitu.

 

Norbaitek nindun billatu,

                batu

aitz egalean il zori,

                ori,

eta arnasez berbiztu,

                biztu.

 

Beteta nago mindurez,

                urez;

etenda zauri samiñez,

                miñez.

Nun dok, Itxaso, biotza?

                Otza?

 

Bateltxoa killaz gora,

                nora?

Ni betirako bildurrez,

                zurrez.. .

Urtu zaite itxas lurrun,

                urrun!

 

 

Alkartuko ete?

 

Ibaian gora bixkor duaz urak

korrentaz,

goiko aizetan gangartsu odeiak

nordestaz,

barrako puntan bitsezko mendiak

ekaitzaz,

etxeko leiotan andra gordiñak

min gaitzaz.

 

Portu aurrean ontziak kulunka

zotiñez,

olatu artian gora beraka

ariñez,

señeruaren agindu begira

minduraz,

kaira sartzeko abaun zingira.

 

Kaia ez dago urrun,

baña sartu ezin;

biotzak tuku-tukun

kezkaz larri ta min.

 

Biotzak tuku tuku

kezka larri samin,

biak ez dagoz urrun

baña alkartu ezin.

 

Itxasoan gizonak

txalupetan,

itxasoan txalupak

ekaitzetan.

 

Etxietan maiteak

taupadaka,

kumatxotan umeak

inkesaka.

 

Negarrez dabillen laztanak

ekaitzaren barri eztaki,

baña ekaitzaren indarrak

dabil inkesa ta aitzaki.

 

Zoro zoro txistuz aizea,

leyo ateak zirikatuten,

itxas lurrunaren koipea

kristal ariak lañotuten.

 

Andrea etxian,

senarra ontzian

kutunen otoian

illuntze luzian

alkar zelataka

orduak egunka,

kezka min bizian

argien musian.

Ta ardurak,

biak,

ito barik ito,

ito,

ito barik ito,

ito,

garraren naigabez;

ta negarrak,

biak,

erre barik erre,

erre,

malkoen kresalez.

 

Gabaren baltza sakonduten dakar,

illunez,

ekaitzan garra zabartuten zakar

astunez,

—gabaren luzea sartu eziñik,

samiñez,

ito arriskuz biotzak min miñik

itunez.

 

Etxeko leyoan argia kutun

ontzitik,

itxaso aurrean parola illun

etxetik.

Ta kezka ta kezka, kiñu ta kiñu

gabean...

alkartuko ete kimu ta kimu

goizean?

 

 

Alargun kanta

 

Bost seme izan genduzan,

bestea bidean;

geiago etzan sortuko

nire sabelean.

 

Zortzi urtetan bost seme,

bost aingira kume;

itxasoaren emaitzak

gose eta ume.

 

Maitasun bi zitun berak,

nire griñan gane:

itxasoa ta taberna

egun eta gabe.

 

Maitasun indartsu bat nik

egun eta illuntze:

nire semetxoen aita

biotzan kurutze.

 

Itxasora beira negon

negu illuntze baten,

bertan bera jausi nitzan

bertan bera atzen.

 

Olatu andiak ebiltzan

bitska barrez barra;

kanpoan, sartu eziñik,

txalupan senarra.

 

Begira negon, begira,

saltoka biotza;

otsean igarten neban

bere eriotza.

 

Negarrez negon leyoan,

alboan bost seme,

iñoiz aul sentidu ba'naiz

orduan bai eme.

 

Oiean sartu ninduen

eztakit zein eskuk,

konturatu nitzanean

semeak umezurtz.

 

Begira nago, begira

leyotik barrara,

nire kutunan obia

ura ta ondarra.

 

Begira nago, begira

leyotik barrura:

nire semien amesa

ondarra tu ura.

 

 

IV. Kresal larria

 

Gabaren illunean

 

Arrantzan ebiltzan,

ibilli ur gañean,

arrain barri suman,

atun lodi guran.

 

Itxasoa garbi

bare;

eguzkia argi;

bero.

 

Ta bare

ta bero,

ontzi ariñean,

ontzi urdiñean,

eguzki galdatan,

izerdi maratan,

ibilli ebiltzan

egun sentiz gero.

 

Arrats bera...

Itxas zabalean

bakartadea;

kalean ez beste

sutsu fedea;

bakartadean bildurrak,

urrungaitzaren samurrak

eztitutako fedea.

 

Illuntzea.. .

Otoi luzea.

Illuna goian,

ura beian.

Gizonak bakean

intxaur oskolean,

itxas andiaren

zabal zabalean.

 

Ta gabean,

ur gabean,

itxas zabalaren

gibel gibelean,

ames ta ames

lurrean;

musu ta musu

utsean,

oroipen bigunen

garrean.

 

Bare ta bero

itxas illunetan,

bero ta bare

kamaña estuetan,

lo konkorraren

irudi ariñetan,

urrungaitzaren

ames lizunetan.

 

Arrain txikiak

azalean

txarta txartaka

jolasean,

bits puzpuloka

ardorean,

izar kiñuen

dizdizean.

 

Arrain andiak

ondoetan,

zirin zirinka

igeritan,

arrain txikien

zelatetan,

jan eta iruntsi

bat batetan.

 

Gabaren illunean,

barean ustelean,

loaren konkorrean,

itzalaren gorpean...

beroa sargoritu,

                 geitu;

aizea zabartu,

                  zoratu;

ekaitza agertu,

                   lertu;

galerrena sortu,

                     gortu;

itxaso anditu,

                  baltzitu;

korrenta zabartu,

                    lartu;

urak irakiten

                 eten,

ta

ontzia zatitu,

        erditu,

        saldu,

        galdu...

 

Amalau gizon

esname zoruan

gogo era soin

itxas barruan

itxasoaren biotzari

              deika,

              otoika,

              arrenka,

              iguinka,

ontziaren ujolak,

ontziaren oskolak

puzpulo puzpulotan

zabaldutako zuluan!

 

Arrain txikiak igesi

puzpuloen zabarretan;

arrain andiak urduri

amuzki barrien kazan.

 

Ta itxasoaren indarrak

gorputzak puztu

ta biotzak ler,

arnasa ustu

ta zaiñak eten,

bizia moztu

danei bat baten,

eriotz ordez

betiko itoten,

kutunen,

lagunen,

alargunen,

umezurtzen

esnatzeari,

urruneko liorretan,

olatuen aparretan,

mamiñen azalak,

jantzien txatalak

bialduz

betiko oroipen,

itxas andiren

lotsaren agerpen!

 

 

Bost kanpai

 

Gure kanpaien danbadak

astegunetan,

biotz minduen taupadak.

 

Txilin-txilin,

aingeru fin;

danbada bi

eta luze,

emakume.

Iru kanpai,

gazte alai

nai agure.

Bost ba'dira

kezkaz egon,

itxas aizeak

darabillez

berez,

nekez,

ito diran

gizon aldez

otoi eske.

 

Bost kanpai...!

bost durundi...

Barratik gizonak,

emakumiak zai,

kajarik ez dator,

negar ixilla bai.

Gizonen negarra

beti da negar latz.

 

Bost kanpai...!

Aizeak darabillez

itxasotik nunbait.

Iru izan leikez

edo ta amalau,

itxason sabelak

gizon gosea dau.

 

Bost kanpai...!

Len emazte gordin

ta orain alargun;

len aiten pozkide

ta orain umezurtz,

itxason biotzik

iñok ez ezagun.

 

Bost kanpai...!

Ba datoz gizonak

kaletan antziz,

lagunen gorputzak

itxasoan utziz,

auzokoenak gaur,

norberenak etzi.

 

Bost kanpai...!

Illun,

bigun,

aztun,

mindun,

ildun...!

 

Eleiza zarrean

illeta ixilla,

bost kanpaien otsak

dana dabe illa,

erritarrak makur

errukian billa

otoi samurretan

gizonetan milla,

itxaso lapurra

asetu dedilla.

 

Nire erriko kanpai zarrak

Itxas zabaleko ondarrak

bost dirudi:

zenbat obi?

 

 

Ondoren latza

 

Ur ertzean dabil

Anton zarra,

aitz puntetan dabil

larri larri,

begiak galdu biarrian

itsu itsu,

eztarria eten zorian

estu estu,

biotza lertzeko eran

zoro zoro...

itxasoari deika,

itxasoari iguinka,

itxasoari txistuka,

itxasoari burruka,

gorrotuz,

destañez,

amorruz,

negarrez,

kañubeta sartu ta sartu

odolaren

irakiñaren

bero garrez,

zoro zoro

indartsu didarrez:

Nun dok biotza, Itxaso?

Ba al dok biotzik, Itxaso?

Zoro...!

Zoro...!!

 

Errian,

mariñel biotzak

sarri daben zotiña:

umezurtz ta alargunen

negar inkesa miña.

 

Kostatan,

olatu zakar otsa,

illun, itzal, zorrotza:

itxaso errotaren

betiko lan zipotza.

 

Aitzetan,

min-miñetan etsita,

mariñel negar mingotsa:

Uraren bustietan

urturik zan biotza!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.