L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1966 III-IV Dolorezko izarrak (1966-uztaila/abendua) —Hurrengo artikulua
 

 

Horati'ren odak

(III'garren sailla)

 

Horati

euskaratzailea: A. Onaindia

 

VI. Erromarrei

 

GAIA: Kristo'ren aurreko 28'garren urtea zan. August, erromarren buruzagia, zoli ta ajolatsu zebillen bere menpekoen oitura ta ekanduak berriztatu nairik, oso eroriak baitzeuden garai artan. Ortarako jauretxe jausiak dotoretu ta berriak jasotzeko lanean aspertu gabe ari zan: gizarteko legeak, eta batez ere ezkontzari buruzkoak, indar-berritu zitun. Egikizun ontan Orati'k laguntzen dio bere lirakin. Geroak, izan ere, nor eztu kezkaraziko? Ta gaztedia dugu geroaren itxarokizun. Eta zer ekarriko du, zer emanen du gaizki azitako gaztediak? Bada-ezpadako gurasoak azitako gazteak zeuzkan Orati'k bere begi aurrean, oda eder au idazterakoan batez ere. Zertan ote dugu osabidea? Aurretikoen oitura zindoetara itzuli, ta aiek zaintzean. Aldiak oro galdu oi du. Gure aitonak eta asabak baiño txarrago gera, ta gure seme-alabak gu baiño okerragoak izango dira. Lenari eutsi bearra daukagu.

 

                        Delicia maiorum immeritus lues...

 

               Errurik gabe, erromar, dituzu txautuko

               Asaben oker-utsak, jainko-jauretxeak

                    T'opamai jausi ta ke beltzak

                    Loitu irudiak osa arteño.

 

          5   Jainko-peko baitzera, ortik zuk agintzen:

               Ortik asipen oro, orri egotz azken

               Ortik asipen oro, orri egotz azken.

                    Jainkoak ezetsiz zaizkigun

                    Gaitz asko sar Esperi itsean.

 

               Lendik ere Manes ta Pakor'ek, bi aldiz,

        10   Gur'oldar zorigeak burrukan zituzten

                    Azpira, beren idun pitxi

                    Txurrei berriago bat jantziz.

 

               Doi-doi uria, matxiñadaz arturik Dako'k

               Eta Etiop'arrak, garbitu ziguten;

        15        Ura, ontzitan izugarri,

                    Obea au gezia jaurtitzen.

 

               Aldiak, gaitz-ama on, lenen ezkontz-oiak

               Loitu zizkigun, seme t'etxeak ere bai;

                    Iturri ark emaniko loiak

        20        Aberri ta urira ixur ziran.

 

               Janiar dantza nai du neskatx zoiak jakin,

               Ta gogo biziakin da saiatzen ortan;

                    Oraindik orpo samur, maite

                    Loiak dakarkizki gogotan.

 

        25   Senarraren ardo-mai saiets ere laztan

               Gaztegoak billatzen ditu ta ixillean

                    Galazi atsak ematean

                    Argia il arte ezin du itxaron;

 

               Bai, esangin ta argitan, senarrak dakila

        30   Jeiki ta otseiñari naiz izen-txar erosle

                    Bikain espaiñar ontzi-buru

                    Danari dei dagio satsu.

 

               Etzun guraso oietaz sortu gaztediak

               Puni-odol tantotan kresala gorritu,

        35        Ez Pirro ta Antiok aundia

                    Ta Anibal gordiña goititu;

 

               Bai, ordez, oian-gizon enda errotuak

               Sabin-aitzurrez lurra iraultzen zekinak,

                    Ta ama zeatz kementsu batek

        40        Esanera erakarriak,

 

               Eguzkiak mendien gerizea aldatu

               Ta idi gurdiz ibilki aulduak, uztarge,

                    Atsarte eztia ekartordu,

                    Zur-sortak igaroz eziak,

 

        45   Zer eztu gutxitu egun galgarriak?

               Aiten aroak —txarrago aitonena baiño—

                    Gaiztoago egin ginduan;

                    Ta guk ustelago emango.

 

Oarrak.— 3. Oparietako keak jainkoen irudiak beltzitu egin oi zitun, jauretxetako armaetan. Baita aitu liteke gizarteko burrukaz loiturik zeudela ere.— 5. Munduaren jabe zera, jainkoen esanera bizi zeralako.— 8. Emen Itali da, ez Espaiña; orrela deitzen zioten gerkarrak, beren sartaldera zegon-eta.— 9. Mones partarrak, Karres'en, Kraso garaitu zun 53'garren urtean: eta Pakor, Orode erregearen semeak esku artu zun Dekidi Saxa azpiratu zuten burrukaldian, 40'garren urtean.— 13. Dakitarrak eta etiopiarrak ziran Antoni'ren gudarosteko saillik aundienak; eta garai artan bildur ziran Erroma'n, bi erri auek euren aurka jaikiko ziralakoan.— 21. Joniarrak, lendabizi Grezi'ko, gero Asia Txiki'ko, nasai ta limuri bizi ziran.— 34. Lenengo punikar gudua aitatzen da emen, kartagotarrak, azkenengo burrukaldian bakarrik, Sikili ondoan 120 ontzi baiño geiago galdu zituztenekoa.— 35. Pirro, Epiro'ko erregea, 275'garren urtean tarentindarrei laguntzera Itali'ra eldu ta azkenez M. Kuri Dentatu'k urrutirazi zuna. Antiok aundia, ordea, 223'tik 187'ra Siri'ko errege izan zan; Anibal'i aterpea eman zion, baiña geroago Sifo mendi oiñean L. Eskipion'ek banatu zun, Magnesia'tik urre.— 39. Sabellis ligonibus, sabindarren gisako aitzurrez, ots, edozein alor-tramankuluz.— 42. Eguzkia etzatzean, itzalak aundiagotzen; baita aldatzen ere, arrats-beran sortalderantza jaurtitzen baititu goizean sartaldera zijoaztenak.

 

 

VII. Asteri'ri

 

GAIA: Asteri, Gige'ren emaztea, atsekabetan dago, senarra Erroma'tik Bitini'ra salerosketan joan zitzaiolako; negar dagi, batez ere, bere leikide Kloe'k txutxu espatsu bait-dakar. Orati'k bere erara poztu nai du, Gige'ren leialtasuna bateztu ta ager-arazirik: udaberria eltzerakoan, len bezin gotor ta atxikia itzuliko zaio; arriskuak izanik ere, ezta oietan eroriko. Berak, bai, ba-du bere burua zaindu bearra, Enipeu auzoko arriskutsuagandik bereziki. Itxi etxeko atea illunkeran, eta ez urbildu leiora aren gau-soiñu lillurakorrak entzuteko: begi-belarriekin, kontuz.

 

                        Quid fles, Asterie, quem tibi candidi...

 

               Zerren negar, Asteri, beti itzeko zaizun

               Gige mutillagatik? Uda astez dizute

                    Aizeño otzanak itzuliko,

                    Tinar saleroskitan naro.

 

          5   Auntz-izar geldigaitza igaro ondorean,

               Orik'era eraman zizun egoeak;

                    Geroztik lo gabe, negar uts,

                    Daramazki gaualdi otzak.

 

               Arrotz kezkatiaren geznariak gero

        10   Eun eraz zirikatzen du, Kloe'z irrikan,

                    Zuk besteko suaz erretzen

                    Dala gaixoa esanikan.

 

               Pretu siñist-erreza emazte malmutzak

               Nola atzi zun diotsa, gezurrezko gaizkiz,

        15        Beleroponte garbiari

                    Eriotza eldu-eraziz.

 

               Suleizan jausi-zori egon zala Peleu,

               Magnesar Ipolite'gandik txau igestean,

                    Maltzur-ontzi pekaturako

        20        Jazoak edesten dizkio.

 

               Baiña, alperrik; Ikar'ko aitzak bezin gorra

               Aditzen dio, ala ere oso. Baiña,

                    Lar eder ez dakizun auzo

                    Duzun Enipeu, izan kontua:

 

        25   Ez dekusgu, alere, ark aiña dakinik

               Gudu-zelain zaldia trebe makur-azten;

                    Tuskar ibaia, berriz, eztu iñork

                    Ziztu berdiñez igarotzen.

 

               Gabaz erts etxea, t'ez zaitez leioratu

        30   Txirul buperaren ots leuna entzutean;

                    Ta lakar iraun zazu sarri

                    «Ankerño» iñork esatean.

 

Oarrak.— 4. Tinarrak, Trazi'ko erriak ziran, eta Bitini'k ortik artzen du bere izena; gaur Anatoli deritzaio. Itxas Beltzeko ur-ertzetan eta Asia Txiki'ko barrusaldeetan bizi ziran gerkar talde aberats guztiak ementxe zeukaten garai artan beren salerosketa tokia. Bertotik ekarri oi ziran miesa margoztuak, aizto ta sastakiak, baita Katul'ek, Varron'ek eta Mokena'k goraipaturiko erestun ederrak ere.— 5. Auntz-izar au, burtzaiñaren eskumako sorbaldan agertzen zaizu, iraillaren azkeneruntz.— 6. Orik, gaur Eriko, Epira'ko kaia.— 13. Protu, Argosto'ko errege'ren emazte Antea'k, bera atzipetu nai zuelakoa zabaldurik, salatu egin zun Beleroponte, azpi-jokozko salakuntzaz nunbait. 17. Peleu, Akileu'ren aita, Akastu Magnesi'ko erregeren emazte Ipalite'k salatu zun, bere dedua orbandu nai ziola-ta.— 21. Ikar, Atika'ko itxas-artea, izaro ta arkaitzez beteta.— 27. Tuskar ibaia, ots, Tiber, Toskana'n baitauka bere sorburua.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.