L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1967 III-IV Geldi ta itsu (1967-uztaila/abendua) —Hurrengo artikulua
 

 

«Ama, txukatu malkoak!»

(Amets bat)

 

Mendizabal'dar Eustaki

Lazkau'ko beneditarra

 

Aralar mendi txit gandorrean

Ama Euskera nekusan,

arratsa bezin goibel, negarrez

umetxo bateren gisan;

biotz-barrengo negar-zotiñak

ezin zituala jasan...

«Zer duzu, Ama!» galdetutzean,

onelatsu zidan esan:

 

«...Zeruetako Jainkoak naita

milla urte anitz dira

Euskal-erriko lur done ontan

sortu nintzala argira.

Ainbat gizaldi ondorenean,

gaur-egun seme, begira...

Seme-alaben burla-ixekak

naramate il-obira!

 

Ikastol eta eliz askotan

atea didate itxi ;

atzerritarrak ta seme askok

lapur bat antzo ezetsi!

Nere izena apaldu arte

iñoiz ezin dute etsi...

Zer egin diet etsai bezela

ainbat nazaten gaitzetsi!!?

 

lzkuntz arrotzak dira nagusi

mendi, enparantz, kalean...,

irrati eta aldizkariak

datoz erdera elean.

Euskera ortxe baso, sukalde,

txoko apalki batean...

Makur ta mintzul, ezin besterik

ke, negar, zotin artean!

 

Azken gudate ondorenengo

ogei ta sei urteetan

erderak arro dabiltz, erronka,

zazpi Euskal-errietan.

Ni berriz emen, sorterri bertan,

bizi-arnas azkenetan...,

sukal-txokoan negar egiñaz

aiton-amon mingaiñetan!

 

Euskal-erriko bazter denetan

atzerrian antzo nabil...,

ez-ezagunen artean aur bat

beziñ apal eta ixil!

Ene burua gara ez dediñ

ba-ditut milla maratil...

Gaiztagiñai lez, arrano begiz,

etsaiak so ditut urbil!

 

Erdaldun dira mendi-zaliak,

eta amaika sukalde!...

Bereaz aztuz erdal-izkuntzaz

asko itsuturik daude.

Aberri eta euskal-izenak

guziz zaie arrobide...,

ta antziñako oitura zarrak

oro nai lituzke gorde!

 

Euskal-erri gorde nai dute,

eta nik damaiet lotsa!...

Seme-alabak ola ikustea

Amarentzat zein mingotsa!

Aberri-muiña galdu ezkeroz,

zertarako dute kutxa,

azalez eder izanda ere,

barrendik bai dago utsa?

 

Euskal-odola daramazu ta,

zeranez ene soin-atal

aur-adiñetan artu zendunez

neregan atseden-magal...

ainbat oztopoz etsai artean

bein betiko ez nadin gal...

ai!, seme laztan!, lasterren laster,

enegaz zaitez urrikal!

 

Aberriaren muiñ ta oiñarri

ni naizela zaitez oroi,

ta ez nazazu luzaro utzi

izkuntza arrotzen morroi!

Ene burua goratutzea

zañez nai ba'duzu, otoi!!,

buru-belarri biur lanera,

oraintxe bai duzu sasoi!»

 

— «...Ai!, Ama kutun!, erantzun nion,

itzali zazu negarra!

Ortz-illunean ñirñir bai dago

oindik itxaron-izarra!

Askok baztertu ba'zaituzte're,

zu zaitugu, izkuntz zarra!,

ele denetan, biotz-niniaz

maitatzen dugun bakarra!

 

Etzazu geigo zure negarraz

samindu euskal gogoak...

Negu otzari jarraiz bai datorz

denbora obeagoak!

Zeru goi-goitik esku luzatuz

oro dezaken Jainkoak,

loraz jantziko zera berriz ta

AMA, TXUKATU MALKOAK!!»

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.