L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1984 (1987) —<oler3386> 

 

Manterola-tar Gabirel olerkaria

 

Muniategi-tar Sabin

 

        Manterola-tar Gabirel Zeanuri'ko errian jaiotako bizkaitar seme euzkeltzale au abade on bat izan zan ta ganera idazle ta olerkari errikoia. Aren izena, orduko beste batzuen antzera, ixilpe illunean erdi-aaztua euki ba dogu be, gogoratzekoa da ta gogoratu egin bear genduke maitasunez ta, jakin, euskerearen aldi zapaldu ta illunago bateko eusko ta euskal seme zintzo, langille aurreralari sendo ta itxaropendu eredugarri bat izan zala, aldi edo garbi artako beste lankide apal ta aintzagarri batzuen kidetasunean, euskerea jasotzeko ainbat alegin eder egindakoa.

        Igaro dan Irailleko Zer bizkaierazko aldizkari ederrean irakurri dogu Aita Onaindia'ren Manterola-tar Garibel'i buruzko idazlan bat nun diñoskun: «Nik ez diñot Lizardi, Lauaxeta ta Orixe'ren maillako, goi-maillako olerkari danik gure Gabirel, baiña ez daust iñork ukatuko olerkari arin, sakon eta atsegiña danik. Eliz gizon izan zan, Jaungoiko zale sutsua, arimak eta erria benetan maite ebazana; kutsu ori dariola osotuak izan bear, nai ta ez, aren koplak».

        Goi-izpiak olerki liburuaren egille berak irakurleari zuzendutako itzaurrean onela mintzo da: «Elerti arauz begiratu ezkero, txorta onetan kimu asko moztu bearko litzakezala, bai'dakus; gai onetzaz ba, bere lengo urratsak dira; baita elertizaletasunak baño egi-zaletasunak geyago eragin dautsolako» eta, darrai «Euskotar-Euskeltzale yakintsu batek euskal-idazti yasa bearra dogula esan dausku. Ara or ba ur tantatxo bat. Urretxindorrak abestutea obe litzake, baña oneik banakak diran artean Eliza-txorien abesti apalak be entzun bearko».

        Eta apaltasunezko autormen barri zeatza jakiteko irakurri egingo dogu eta, emen aurkituko doguz aren neurtitzen «ur tantatxo» atsegin, gozoak; euskerea sendatzeko, biotzez ixuri, emondako apaltasunezko berbiztearen «ur tantatxo» eredugarriak.

        Eztago ukatzerik aren olerkari sena. Biotzez idatzi daroa, sinismenez oretutako sentipenaren eta ikuspenaren olerki goratiak. Trikimaillukeri bako neurribidez argi ta garbi idatziak.

        Goazen ba, gure Gabirel'en neurtitzetara gogoan izanik 1921'an edo lenago egindakoak dirala. Asiera emoteko Bideztia deritxonaz asiko gara.

 

                Bide zor ta

                latzetik zear

                auldu-nekauta

                bai'doa,

                nekauta doa

                aberrirantza

                bidezti gaxo-

                gaxoa.

 

                Oyan itzaltsu

                lekaro-zear

                goiruntza beti

                ta beti,

                aberrirantza

                igesi doa

                atzerri yakon

                luditik.

 

                Biden ertzeko

                arantza latzak

                ez yarraitzeko

                dirautse,

                eta sarritan

                erpe zorrotzaz

                soñetik eltzen

                dautsoe.

 

                Berak arantza

                erpe artean

                yantzi atalak

                itxiaz,

                aurrera darrai

                yaramon barik,

                erri maitean

                gogoaz.

 

                Norantza zoaz

                bidezti ori,

                norantza oso

                nekauta?

                —Donokirantza

                yoran-yoranez,

                bertan zoruna

                dago-ta.

 

        Auldu, nekatuta, bidezti gaxoa oian itzaltsu ta lekaro-zear beti goiruntza igesi doa beti, bide ertzeko arantza latzak ez yarraitzeko ba'dirautse be, aurrera darrai arantza erpe artean yantzi atalak itxiaz aurrera dagi, igesi doa atzerri yakon luditik goiko aberrirantza, donokirantza. Longfellow'en Excelsior olerki ospetsuaren antzeratsu egindakoa dala dirudi.

 

                Seyaska, Gurutza, Illobia.

 

        Ona emen beste olerkitxo apal bat, jaiotzaz geroko bizialdi neketsua eta bazter eziñeko eriotza gogoratzen dauskuna:

 

                Aurtxoak yayota seyaskatxoan

                negar zotin dagi

                aman ondoan.

                Laztan bat emonaz amak diñotso:

                Zer izango az i,

                ene kutuntxo?

                Izango ete az osasuntsua?

                Ala erkiña ta

                gaxo-gaxoa?

                Oso aberats eta yakintsua?

                Ala ezyakiñ ta

                txiro-txiroa?

                Noiz arte bizirik iraungo dok ik?

                erantzun egidak

                zerbait ba'dakik.

                        —Esango neuskizu ezer ba'neki

                        «Ilgo naz» besterik

                        iñok aldaki?

                Atzo yayotako aur gizondua

                bide lakar-zear

                goirantza-zear

                goirantza doa;

                Gurutz aztun latza daula lepoan,

                indarrak nekauta

                ezin eroan;

                        Alan be, aurreantz aberrirantza

                        yarraitzen dau beti,

                        beti goirantza.

                Noizko elduko dan bere elburura?

                Ez izan alperrik

                au yakin gura.

                        Gurutzedun gizon indargeturik

                bide ertzean datza

                gustiz auldurik.

                        Gogoak iges dau bere barrutik

                yoanda bizia

                gorputz ortatik.

                Illobian datza giza-gorpua

                arren yanari ta

                auts biurtua.

                        Ara or gizonen bizi gustia:

                SEYASKA, GURUTZA

                eta ILLOBIA.

 

        Arimazko izkuntza da bai gure olerkariarena. Beti uzkurtzazko bide artezetik olerki arin, gogoragarriak eratuz. Egia'n be, onela mintzatzen yaku:

 

                Euzkiaren argia disdiratzen dan legez

                antzikurran antzera eder illargian

                Yauna'ren arpegiko argi zoragarriak

                dis-dis bizia dagi geu-adimenean.

 

        Egi-bidea deritxonean be, onelako neurtitzakaz aurkitzen gara beren erakutsizko agergai oldozgarriakaz:

 

                Egi egarriz gustiz aulduta

                bein bidezti bat zegoan,

                bidekatuta erantzun billa

                oldozten bere barruan:

                Nondik sortu naz? norantza noa?

                Zertako nago ludian?

                Gaudi eder au yakin neinke nik

                zeñek egiña ete dan?

                Berez sortua eztirudi ta,

                norbaitek egin dau ziñez!

                        Ze asmoz baña egin ete dau

                yakin gura dot yoranez.

                Bizitz igeskor onen ondoren

                bai ete dago besterik?

                Eriotz baltzan beste aldean

                ete da sari-zigorrik?

                Gorputz ustelkor onez gañera

                ba'dot nik ezer barruan?

 

        Zalantzaz beteriko itaunak ta itaunak gizonari oldoz-arazten dautsoenak.

        Jaungoikoa da gure olerkari samur onen eguneroko ogia, eguneroko ikusbidea Dixit insipiens neurtitzetara noakizue orain dastatzeko aren olermen jaungoikotia:

 

                Ludi edertasunai so-egin eta nor da

                ezer ezpalekus lez gizon ayergea?

                Ortzean ikusirik euzki zoragarria

                ta ainbeste izar eder, nor geltzen eztana?

 

                Oyan baso, mendia tantai orlegiz yantzirik

                aran eta muñoak bedar eta loraz,

                ikusten dituana; zelan ez oroituko

                ainbat gauza gelgarrin Egille Yauna'gaz?

 

                Nor da lotsagabe Yaungoikorik eztala

                esaten biotz barru asartuten dana?

 

eta, abar onen antzerako berba itaungarriakaz damotso olerki eder oni, amaiera.

 

                NORAKO?

 

        Zortzi zortzikotan antolatutako norako onetatik irakurri daiguzan neurtitz atal batzuk geiago luzatu barik:

 

                Mitxeletea lorarik-lora

                ibilli oi dan antzera,

                geure biotz au artega dabil

                gauza batetik bestera,

                arek lez baña ez dau aurkitzen

                iñon be poz-atsegiña;

                Norako da Yaun laztana

                geure biotz au egiña?

 

                Iturri argi, garden, garbia,

                mendi gañean urtenda,

                itxasoraño gelditu barik

                zuzen-zuzen yoaten da,

                iñon aurkitzen eztabelako

                beretzako toki diña;

                iturritxoa ez ete da ba

                itxasorako egiña?

 

                Ta bide ertzean aurkituarren

                lora polit ta txoriak,

                euraen lagun eragiteko

                bialtzen poz-abestiak;

                Agur lagunak! esango dautse

                auxe da nitzat eziña;

                Ez naz ba, neure Yaun onak

                itxasorako egiña?

 

                Ase ezin dan geu-biotza be,

                Jauna'n eskutik urtenda,

                gauza batetik beste batera

                zorion billa yuten da;

                zoruna baña, zelan aurkitu

                dalarik gauza eziña.

                Geure biotz au ez da ba

                donokirako egiña?

 

                Iturritxoa yoranez dan lez

                — itxasora eldu arte,

                gure biotza gentzake dabil

                — Yauna'gana urbildu arte,

                ludi gauzakaz asetutea

                — dalako gauza eziña;

                Ezta ba Yauna'rentzako

                geure biotz au egiña?

 

        Gabirel bizi-oinkadapeko oler-gai bakoitzak goi-bidea darakusku. Zoruna! deritxon poema ederra be olaxe osotua dago:

 

                Gizon arro altsuoi, oro menperatuta

                zek zarabiltz urduri yoranen-yoranaz?

                Zer lortu gura dozu, andi-naiz zoratuta

                zuzentasun-legea ostikopetuaz?

 

                                Iturria ikusita oreiñ egarritsuak,

                                daroyan yoranagaz txindi billa zabiltz?

                                Zeure begi zikoitzok, urrearen dis-disak

                                batera ta bestera zergaitik darabiltz?

 

                Gizon yakintsu ori, zer dala-ta gautegun,

                zabiltz lan eta nekez egian ondoren?

                beraonen izpitxo bat agertzen yatzunean

                zer dala-ta biotza yatzu pozez yartzen?

 

                Lander, txiro gaxuoi, ogia irabazteko

                nekatzen zaranean; zer ames dagizu?

                Urrun an... lañopean eskutatzen yatzuna,

                amesez dazauzunoi, zer dan esaidazu?

 

        Olerkariak gizon altsuaren, gizon yakintsuaren naiz lander, txiro gaxuen biotzetan egarri bera azaltzen dau: zoruntasuna. Eta...

 

                        Eta gizon gustiak mitxeleta ondoren

                        doyan mutikoa lez dakustaz artega,

                        eskuartetik iges eiten dautsen zorunantz,

                        besoak edaturik iñoiz aspertzeka?

 

                Baña...

                        «Altasun, yakituri, aberaski ta aintza,

                        uskeri utsa dala ez ete dakizu?

                        Eta biotz barrengo zorun egarri ori,

                        ezerezten dan gauzaz asetu nai duzu?»

 

                Ta, diño;

                        «Erbesteko landara da zoruna ludian,

                        eztau ba or artuko iñola be sustarrik

                        donokiko baratza da bere aberria,

                        bertan zoruntegia, ez iñon besterik»

                Ta, bizi...

                        «Bizi zaran artean eskuratzen bo'zu ba

                        zorun aletxoren bat biotza pozturik,

                        ekizu donokitik yausitako ale au,

                        eztala iñoiz egongo arrak yo gaberik.»

                Ta...

                        Gentza lortu nai bozu yaso gora begiok;

                        zorundun izateko ara or bidea:

                        «Ez biotzik ezarri ludiko gauzari ta

                        arduraz zaindu beti Yaungoiko-Legea.»

 

        Garibel dogu benetan geroko bidez, goiko bidez dabillen abade zintzo, ta eredugarri bat beren asierako Bideztia ta azkenengo Agur'az amaitzen dan liburuaren 42 olerkietan. Danak esangurazko ta argibidezko adierazgarriakaz. Batzuk makal, besteak bizi ta eder berarizko apaltasunez.

 

                VANITAS...

 

                Eriotza baltza azurrutz irudiz

                makatz zorrotzaz eskuan,

                yayotzezkero beti noz yoko

                daukagu geure alboan.

 

                        Bakaldun arro naiz otsein izan,

                        yakinge naiz yakintsua,

                        gaste naiz zarra erruki barik

                        beste ludira daroa,

                        irribarretxo bildurgarriaz

                        egunoro diñoskula:

 

                        Ludi ontako gure bizitza

                        eriotz bizia dala.

 

                        Geriza legez ba, igaroten da,

                        lurruna lez ezereztu;

                        tximistearen bizkortasunaz

                        azken itunera eldu.

 

                Galde-galdetu ordu aretan;

                Non dago non bakalduna?

                nora yoan da bere menpean

                danak euki nai zituna?

                Yakituriaz zer gertatu da?

                non dira non aberatsak?

                Non dira euren arrokeria,

                edertasun ta yolasak?

 

        Irudigai adigarri eder batzuen bitartez Gabirel euskaldunak ikusgarrizko aapaldietan damosku munduko arrokeri ororen utsaltasuna, XV garren mendeko Jorge Manrique españar ospetsuaren antzeratsu, baña berarizko egitura ta giartasunez bizkaiera sentsuari dagokion egokitasunez.

 

                Ikusten dozu lurrun-ontzia

                itxaso zear arinka,

                azkar doyala elbururantza

                lorratzik iñon izteka?

                Ikusten dozu txori bizkorra

                axe-zear igaroten,

                bere bidean azterrentxo bat

                iñon eztala aurkitzen?

 

                Ikusten dozu azkon zorrotza

                yo-mugaraño azkarrik,

                zuzen bai zuzen doyala ta iñon

                eztuala izten lorratzik?

                Bizitza bardin igaro ba da,

                geriza legez yolasak,

                ez ba yarraitu alper-alperrik

                andikiaren urratsak.

 

                Udazkenean ekaitz axeak

                zugatz-orri legorrak lez,

                eriotz gogor biotzge danak

                biurtu dituz «ezerez».

                Gogalduizu ba egi sakon au,

                euki gogoan yosia:

                Ludi ontako gure bizitza

                dala eriotz bizia.

 

        Olerkitxo apal au be aurrekoaren antzera darakusku gure bizi izatearen utsa.

 

                PULVIS ES...

 

                Auts zaralako austuko zara;

                egi au ondo gogaldu

 

                .... Arrokerizko axez biotza

                gustiz dozuna puztuta,

                danak menpean euki nai dozuz

                egi onegaz aztuta?

                Ama Eleizak diñotzu:

                Auts zaralako austuko zara;

                gizon arroa, gogaldu.

 

                        eta, abar eta abar...

 

        Olerkaria geien bat izadi-zale izan oi da, izadi bide barruz igitzen diranak, bizitzaren taupadak nabaitzen dakienak, argidiri, eguerdi, illuntze naiz gaueko illargi naiz izarbidez egatzen dakienak bizitzaren egurats, urte aro aldakorrezko goiberatan sakon, begiratuz. Ur eta lur, ortzi eta gaudi gelgarriaren izantzaz arrituta or aurkitzen dalako argazkiturik zer-eta zelakoz oñarritzen dan eztakigun izantasunaren aunditasun eder edota ikaragarria.

        Gabirel'ek be, zelan ez? izadiaren bide-barruz kantari datorkigu beren Udazken-oldozkuna, Negu-oldozkuna ta Udabarria soñekotuz Aren betikotasun atsez.

 

                Udazkeneko egun itunan

                ortzea goibel dakustanean,

                eta ausarditsu axe-erauntsia

                sartuten dala zugatz artean;

                orri gustiak irabioka

                euren biziaz aztuta lez,

                alkarren leyan ikusten dodaz

                bildur-ikaraz iges-iges.

 

                Goibel yartzen yat neure biotza;

                oldozkun baltzez dakust itun;

                poza damostan gauzaz aztuta

                nai ez da yartzen naz oldoztun.

                Zer dan bizitza? Gizona zer dan?

                Irudi ontan argi dakust:

                axe-erauntsian aldi zolia,

                orriak gizona darakust.

 

                Giza bizitza da axe zearka

                eguzka doyan txoritxoa;

                ta elbururantza arin itxasoz

                doyan ortzi bat indartsua.

                Odei ertzean sortuta laster

                ezereztuten dan lurruna;

                aitz-erpin zear igeska doyan

                laño antzedun da gizona.

 

                Argidirian laztan artean

                jayo dan lora samur, eder,

                eta arratsean bizitza barik

                gelditzen dana igor-igor.

                Udazkeneko egun ituna

                axe erauntsi eta orri igarra,

                ludi ontako bizitz laburran

                bakar-bakarrik oixe gara.

 

                Orri samurra, laño lurruna,

                auts ezereza da gizona;

                Zelan ba bizitz ain laburragaz

                alkartu leike poz-zoruna?

                Bakar-bakarrik bere gogoa

                asetu leiken goi-bizitza

                beraganduta zorunduko dau

                auts, besterik ez dan biotza.

 

        Udazken ondoren negua dator beren goibeldurazko ortzi bazterrakaz eta beren iñetasi, beren lei edota mendiak eta zuritzen debazan otzaldi baltzakaz ta emen ikusiko dogu gure olerkaria zelan baliatzen dan neguaz beren jaungoikozko gogo-bidetik ain ederrik olerkia eroateko.

 

                Mendi gallurrak zuri,

                soil-soil aran muñoak

                zugatzak billotsik ta

                ixilik txoriak,

                axe-erantzi barruan

                ekaitzaren marraskak

                negu bildurgarrian

                dantzuz bideztiak.

 

                Berun margoz ortzea

                dager, ta eguzkia

                bildur dala dirudi

                arpegia agertzen;

                odei zearka nozbait

                izpiak bialduta

                ekaitzaren bildurrez

                dau laster igesten.

 

                Ta uste dau bideztiak,

                eriotz baltz ituna,

                ekaitz-bidez ludiaz

                yabetuko dala;

                gogaldu bearrean

                udabarri pozkilla

                ekaitz-bidez gertatzen

                dabillela Yauna.

 

                Bardin gogo-bizitzan

                goi-eskar edur zuriz

                apain egonarren be,

                eltzen da negua;

                adimena goibel ta

                biotza leortuta

                bere barru entzunik

                girñaren orrua.

 

                Ta sarritan gogoak

                uste dau etsaipean

                ekaitz galgarri onek

                ondatuko daula;

                gogaldu bearrean

                betiko udabarria

                ekaitz bidez gertatzen

                dabillela Yauna.

 

        Ososorik damoigun olerki eder onetan be, olerkariaren jo-muga beti da bai, beti da bat; Jaungoikozko elburura, baña, akatsa baldin ba'da autortze ori bai-dala ederra! Olerkiak ederra izateko, ona izateko ukakorra, ezezkorra, illuna izan bear aldau?

        Gaurko gizartean, zoritxarrez, geroago ta urrunago aurkitzen da gizona Jaungoikoagandik, geroago ta urrunago izaditik eta orregaitik atzerakoitzat artzan dira orrelako idazleak setsu egarri itsua besterik ez dabenen artean, maitekeriaren goratzalleak.

        Udabarria itxaropenaren aldia dogu, bizian aurrera datorren gorakundezko poz-aldia ta nabaitu dau berbizte ederraran orlegitasunezko eta txorrotxiozko izadiaren soñuketa alai ori ta esaten dausku: «esna zaitez laster Yauna goraltzeko». Ona aapaldi batzuk Udabarria deritxonetik jasoak:

 

                Ozkarbi urdiñan odeirik eztager,

                izaki gustiak pozez eztitzen dagoz,

                ta poz ori agertu gurarik,

                apainduraz danak dira yantziten.

 

                Mendiak begira orlegi samurrez

                yantzita, zugatzak osto mardulez,

                baratzak loratxo eder usaintsuz ta,

                aran ta muruak pitxi politez.

 

                Oyan itzaltsuan sortzen diran urak

                txor-txor alai-alai doaz ibaira,

                ta txori politen maitasun-abesak

                aseak dakarstaz entzumenera.

 

                        Baña...

                «Izaki gustion ereserki eder

                onetan utsun bat tamalez dakust;

                oron bakaldun dan gizonan abotsa,

                epel eta motel bakarrik dantzut.

 

                Neguan ondoren izadi gustia

                pozez esnatu da Yauna goraltzen;

                ta gizon alperra logale ondiño?

                eskartxarrekuoi; ezta lotsatzen?

 

                Alperroi, esnatu, nozipein oztotsak

                durunda gogorraz oartzen dautso;

                «esnatu zaitez laster Yauna goraltzeko»

                izadi gustiak batez diñotso.

 

                Zeure adimenoi egiaz argitu;

                biotzoi berotu Yaun-maitasunaz,

                ekandun ederrez apaindu gogoa,

                aintzatu pozarren Yaun ona gugaz».

 

                Ekandun loraen usain gozatsua,

                kedats lurruna lez bialdu goirantz,

                zeure biotzeko eskarron-oyua;

                gautegun zuzendu Yainkoaganantz».

 

        Ta azkenean: — «Adimen argidun zeu bakarrik zara — ludiko biztanle oron artean; — Yauna goraltzeko lo zorroz egoten — ez zara lotsa be bakar ludian?

        Konturatu barik aurrera ta aurrera dagit Goi-izpiak liburuan daurkidazan neurtitzetako urre diz-dirakaz yorandurik. Ta luzatzen ari naz, baña asi nazan ezkero jarraitu nai... ezin etsi. Gogo argidiria gozo, arin, polita da-ta goazen zerbait dastatzera.

 

                        Udabarriko argidiria

                        bai'dala ziñez zoragaria!

 

                «Odei-ertzean argitasuna

                sortzen daneko txoritxoak,

                txuinta gozo eta bigunaz

                alaitzen dabez inguruak.

                Eta axe bigunak abes samurrak

                bere altzoan laztandurik

                pozaren-pozaz edatzen dituz

                urira oyan, ibarretik.

                Ziñez bai ziñez zoragarria

                udabarriko argidiria!

                Baña nik dazaut ederragoa

                argidiri bat bikañagoa.

                Gogo bizitza galdu dabena

                esnatzen dauna lo-zorrotik,

                oben gabean bizi izan dana

                bildurgarri dan illunpetik.

                Beronek garbai dan biotzetik

                sortzen dau negar-malko iñontza

                izpi bigunez lurrundu, eta

                oben ordaña dan eskintza;

                Yaun errukitsu ta biozperan

                aurrera pozez aurkezturik,

                goiko eskarrez geure biotzak

                ipinten dituz zorundurik.

                Eta pozarren birloratuta

                esker-maitasun abes leunaz,

                mendi ta ibarrak poztutzen ditu

                Miren Ama'ri abestuaz:

                «Bigun, samurra, zoragarria,

                Zu zara gogo-argidiria!»

 

 

                ARANTZATZU'KO LILIA

 

                Lili eder bat agertu zan bein

                Eusko-errien erdian,

                anayak alkar galdu gurarik

                gogor ebiltzen aldian,

                arantzartean lilia legez

                zuri, eder ta garbia,

                Aloña mendin agertzen zala

                Ama samur Orbangea.

 

                Arantzan Zu be? diño artzañak

                —Arantzan ene semea.

                —Zer dala baña zagoz arantzan

                Yaunaren Ama maitea?

                —Ene semetxo ez dakizu ba,

                Ama zuentzat izanik

                neure biotzak ezin leikela

                autu yarleku obarik?

 

        Liburu onetan ba-dira ipuin eraturaz neurtitzeratutako olerkitxo txanbelin polit asko: ...? Andonitxo ta Mitxeletea, Oyaneko iturria, ta Neure Gelako Txoritxoari. Azter daigun itaunpekoa.

 

                Txoritxo politak

                ugari dakustaz

                kayola barruan

                espetxetuta.

                Gaiztakerien bat

                egin ete dabe?

                Zuzendasunarren

                dagoz lotuta?

                Ez; baña otzanak

                izan diralako,

                gizonen eskura

                etorri dira,

                ta, gizon ankerrak,

                on izatearren

                beste barik sartu

                dauz espetxera.

                Arrano gaiztoak

                lapur erailleak

                egazka goyetan

                barriz dakustaz;

                gaiztekeri baltzez

                bizitza eunduta.

                Zer dala-ta azkerik

                oro dabiltzaz?

 

        Olerkariak berak damosku arrano gaizto, lapur erailleak zergaitik dabiltzan azke besteak, espetxetuta bizi diranean:

 

                Erpe zorrotzak dauz

                burua zaintzeko,

                eztautso gizonak

                esku ezartzen,

                gaiztoak ba-daki

                ba, sarri askotan

                gizonen eskua

                erpez urratzen.

                Augaitik otzana

                sarri daukakezu

                gizonen artean

                zigorpetuta,

                eta gaizkin baltza

                erpak agirian

                gizon zuzena lez

                aintzat artuta.

                Txoritxo gaxoa

                estuntzapean ta,

                arrano gaiztoa

                azke axetan,

                begiak zabalik

                daukozanak sarri

                ikusiko dituz

                ludi onetan.

 

        Ona ba emen Gabirel, gure gizona beren gaztetako olerki eredugarriakaz; beti gizabidez, kristua legez, samur ta ezti.

        Ba'dauz aldizkarietan, sakabanatuak, bere elduaroko olerki bat baño geiago: «Gure asmoa», (Olerti, 1967), berein atalburutan sailkatua: (1) Euskerea, (2) Euskerea Zertarako, (3) Euskel Semeak, (4) Baserritarra, (5) Artzaiña, (6) Arrantzalea, (7) Itxastar Ospetsuak, (8) Elkano, (9) Zumarraga Aba, (10) Bitoria Aba, (11) Iparragirre, (12) Mixiolariak, Xabier, (13) Deunak, (Iñaki Deuna) (14) Gernikako Batzarrak, (15) Bertsolaria, (16) Pelotari-Aizkolari, (17) Eleiz Ateak, (18) Txistularia eta, (19) Ama Euskerearen Gorespena azken azalpen lez itz lauz egiña.

        Beste bat atsegiña bezin jakingarria; Aterki baten bizitza (berak azalduta) (Olerti, 1961).

        Irakur eta aogozatu daiguzan aterkiari buruz Gabirel'ek idatzitako poema luzearen ondorengo aapaldi oneik:

 

                Morroi zintzorik ba'da lurbiran

                ni nazala, nok ez daki?

                Zaparradea asten danean

                ni naz geienen Aterki.

 

                Urkamendian eskegita lez

                ala otxoko bazterrean

                eukiten nabe, baña ni billa

                euria yausten danean.

 

                Danak ni billa. «Non da Aterki?»

                etxeko danan abesti;

                ni barriz ixil, bazterren baten

                ugazabaren zain beti.

 

                Alango baten ikusten nau-ta,

                «emen da» diño yaubeak,

                arpegi alaiz erakutsiaz

                pozez etxean guztiak.

 

        Zaparradea asten danean asten gara bai aterki billa; bitartean an datza bazterrean etsia. Beste gauza askogaz be ori gertatu oi da gure gizarte-bizitzan. Ikasbide ederrak Gabirel'engandik ikasi doguzanak.

        Bide urratzalle bat izanda doakigun gizaldi ontako olerkigintzaren asieratako bizkaierazko alorraren barrutian. Olerkari ta idazle aintzagarria, oñez ibilten erakusten alegindu izan zana gure euskera zar, baztertuari...

        Onen antzerako beste olerkari apal asko daukaguz erdi aztuta, bazterrean. Arein idatziakaz nor gogoratzen da gaur? Nun dira arein liburu ta gañontzeko idazlanak? Aterkiaren antzera baztertuak... Olaxe Etxeita, Zamarripa, Aizkibel, Maruri, Atutxa, Garate, Garro, Arruza, ta abar... Gero etorri zan euskerearen lorakuntza danok ezagun doguzan Lauaxeta, Orixe, Lizardi'ren bitartez eta andik lasterrera, beste izen batzuk kaleratuko ziran beren euskal txapelez arein jarrain adoretsu: Zaitegi, Gaztelu, Loramendi, Tapia-Perurena, Jauregi tar Koldobika, Tene, Etxeberria, A. Onaindia, Endaitz, (Erkiaga-tar Eusebi) Iraizoz, Jakakortajarena, ta, ainbeste ta ainbeste geiago ordutik onaño guda osteko ixil-beartuaren nai-ta-nai-ezko utsunepeko urte galgarrietan izan ezik, eusko olerkigintzak oztopoak gainduz, aurrea dagi, ta ori batez be, Aita Onaindia'ren zuzendaritzapeko Olerti aldizkari urtetsuaren orrialdetan agiri da zelan diraun ederrik ta sendo sustraitua erribidez. Zenbat ete dira emendik igaro bako olerkariak? Gandiaga, Jon Sanmartin, Aresti... euskal olatu barriko idazle gorenak emendik igaro ziran gero atzerritar korrontez iraultzazko oler-bideetan sartu ba-ziran be, anai artean izki baten eragiñezko banakuntza ikaragarri bat sortuz. Euskaldunok bateratzea iñoiz baiño beñago, bearrezkoagoa dogunean.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.