L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1991 (1991) —Hurrengo artikulua 

 

Urola ibaia

(Errekaren atzoko ta gaurko zoria kantu-gai)

 

M. Ugarte

 

 

Atzo

I

 

                        ATZOA, GOMUTAN;

                        GAURRA BEGIETAN.

                        ZORI BI KANTU-GAI.

                        EZPAIN ITXIETAN.

 

                        ATZOA JOSTARI,

                        AMETS ZORAGARRI;

                        EGUN KIRESTURIK.

                        —KIRETS IGUINGARRI—

                        JAUNAK GORDE BEZA,

                        GEROAREN BERRI...

 

Mendi epal biren urkuilluan,

Altzola deritzan inguruan;

 

Aizkorri mendikatearen orpoan darraio,

iturbegi otzak pol-pol jario,

noiztidaniko kondaira

ezkutuaren buruan.

 

Amatzako arkaitz tinkoaren

errai gordean okaraz,

 

aur-zorroa urratuaz batean,

indar-biurka ezpain tartea betean

argi-uatsera irtenaz,

 

jaioera pozkirioz,

txaltari ta mormorioz;

ixuriaren korapilloak etenaz.

 

Ur garden geldigorra,

aparraren mintzean

punpuillak lertu,

aur-jolaskera artu;

ta biur-biurka doa

lur-epaiak janaz;

 

eta arin-arin,

egal banatara txipli-txaplaka

gainbeera labaiñean,

goroldioz jantziriko

ar-mokorrei igurtzi gilikorra

emanaz.

 

Noiztik ua, noiztik;

—Altzola errotiko zizku agorgaitza—

Noiztandik bizkar-eraginka

betean,

 

aldakuntzarik gabeko

jokaera perkatxean;

 

naiz egunargitan,

naiz illunaren zorroan;

erekisako jolasean..?

 

Noiztik errekatxo dantzaria,

mendi-aska ezkutuan beera

jeiskera txaldanean parraxtaz,

basakate sakanean kiribilka;

alboetako iturri-adarrak

sorrerako erroaren babesean;

kako-makoka ibarrak zear,

Kantauri ko ur gaztuekin

naastu arteraiñoko

bide-biur luzean...?

 

Nere belaun-muga laburra izaki,

ezkutuko ire sorreraz

jabetzeko.

 

Era berean aul ere,

joaniko gizaldiek utzia

orrazteko.

 

Ire etenik gabeko emana,

ta ixilkako joera lilluragarria;

ikuspegi xinple onekin

uztartzeko...

 

 

II

 

Egunak... Urteak...

Millaka belaunaldi;

—ta ainbat gertakizun berri—

irentsi zetik izaeraren zinzur nasaiak.

 

Alaere, ik eure-eurean jokaera,

Egileak agindu arabera

zamatuaz daramazkik

joanaren txinta guztiak.

 

Egunez-egun,

luebai medarrari ertz biak janaz

kiribilkaren eraglñaz.

Eguzki galdari igeska,

kerizpez-kerizpe biurka;

aurre-maillari jarraika

ur-egal nagiak.

 

Gau oskarbian ostera,

izar jostarien erraiñua,

uraxala kizkurreraziaz

auen keiñu bitxiak.

 

Perkatx baiña apal,

mirabetza etsian baikor

betekizun neurriak:

 

Lur-azalak ezatzen,

gizadi egarbera asetzen..

gora-beerakorik ez dik oindiño

ixuriaren joera biziak.

 

Ezaguera diat begiz ikusita...

lzoki pinttardun amurrai luzexka;

ur-maillaren kontra agaillaz elduta.

Aingira labaina, ta barbu izuka,

ur-geldi nagian ezkaillu moltsoka;

txangurru baldarra, nolabait gordeka...

 

Ezaguera diat begiz ikusita, .

Ainbat andrezkoren lexiba astinketa,

gona mendeltsua gerrira lotuta,

belaunetaraiño uretan sartuta;

ur-jaren garbia beretzat artuta,

oazal txuriak arrian zartaka...

 

«Ura nagia dek.»

Milla bider aitaturiko

esaera utsa.

 

Begi goseak ba'du ikustekorik,

burutik orpora begiraturik

Urola errekari;

orra emezortzi errotarri,

elkarren lelaz erasoan

uraren bultzaz jira-biraka,

 

tankalaren leloan dantzari,

goseberen janari;

alea eio, ta askara bota...

 

Ezaguera diat begiz ikusita...

Alez leporaiño auzoko errota.

Ur-jarenak jiraz karrama-ardatza,

onen esaneko arritzar galanta;

astiro eioaz dijoan aletza,

eguneko ogi, zuri edo beltza.

 

Burdin-ola illunkoan,

ola-matxin zaintsuak,

 

burutik orpora izerdiz blai;

ta ikatz-autsez beztuak.

 

Beso-azalak erre-berdosturik,

ta uraren bultzaz baliaturik;

salda gori meatz urtuak.

 

Bero gabian mazpilka artu;

nola luzatu,

ala zabaldu,

biur eman da kakotu...

Besa-zaiñen neurrira,

egunoroko lanorduak.

 

Ikatzak sua,

auspoak aize,

meatzak galda,

gabiak danga;

matxiñak neke.

Uraren bultzak

indar dezake...

 

 

III

 

Bulartartea zeartatzean,

atzean galdurik ola-matxiñen

ezparrua;

 

aurrerantza doa,

bare, baiña ezikaitz,

bi zatitan banatuaz

Legazpi, ta Iparragirre'ren

sorleku eremua.

 

Osin zapalgaitza

erdiz-erdi luzatuaz;

zati biren mugatzako diraun

ur-putzua.

 

Ikuskizun luzagarri,

berezko jarraipen etsian,

aldiro nagi,

tarteka jostari;

joeraren neurripean

borroka antzua.

 

Gaztetasun sentieran,

jolaskera berrietan;

ertzetik-ertzera,

biurkako ziburua.

 

Uarri-mokorrei kako egin-da,

ondo-sakanetik amilka;

ar-koskor urdiñak aztertuaz,

eta aueri ertzak borobilduaz:

sugea gisa,

indar-biurka aurrera;

azpian lurra,

gaindik Zerua...

 

Eten gabeko kulunkaz,

epai-tarte medarrak

ala bearturik,

 

ixurkera apalaren mazpilgarri,

zurrunbillora loturik,

 

parrastaka ertz banatara,

basa-intxaur eta astigarren zaiñetara;

zipriztiñen ezkura dariola,

aalik-eta, ibargunea artu bitarte

oneratu eziñik

 

Parrasta bi gora-beera,

abian, Loiola-ibarrean bultzaz

ur-maila ibiltaria,

lautadaren paparrarte

irekian,

 

ixilleko ar-emanaz

lurrakiko mirabetza

etsian;

 

mirabetza etsian-da,

ezkon-aurre amesgarrian...

 

Izarraitz'ko itur-zaiñen

ixuriaz aurrena,

Ernio'ren egapeko uraz urrena;

maite-miñez aiko-maikoan,

eztai-urren bitxian;

 

ezkillen dilindalangoen

oiartzun sentimenez

lo-bete eztian...

 

Jira-bira bitxian

urak laztanduaz,

gilikatzen bailiran

elkar ukuitzeaz;

apar txuriz gañera

punpuillak lertuaz.

Eztaiurren jazkera

abian artuaz,

elkarren eskuz-esku,

indar-berrituaz,

gainbeera labaiñean

kriskitiñak joaz:

atsedenik artzeke

itxasora doaz..

 

 

IV

 

Egiera blurrian

itxas-begirantza,

indar berrien bultzadaz

koska-moskak gora-beera.

 

Auzo-errekatxoak

egapera artuaz-artuaz;

oillo-amak txitoak

oi bezela...

 

Zume-ar tartaka orritsuak,

eta saratsondo biurkoak;

batean-bestean

estaltzen dutela.

 

Lur-arrokan estu-estuka,

nasaigunean asperenka;

txirristokia nolako,

onen arabera.

 

Neurrian neurriko,

tokian tokirako,

aldakor urak jazkera;

ta aldakor,

murmurio kantu otsa.

 

Argi-urraeran berdaxka,

kerizpe ezkoan belunka;

ta, illargl betean

zillar-bitsa

 

Jazkera arabera, s

oiñuaren gozoa

orrazketan doa;

milla bitxiren arrobi txotil

ur-zain aberatsa.

 

Aukera nun,

an ur-mailla loditu,

abian, egalak meatu;

ta indarraren eramanaz

ertz zorrotzak janaz,

zazpi neurritara borobilduriko

arritza,

 

antzar-arraultz pilloak irudi,

batean-bestean

ertz banatan utzi-ta;

 

panpox doa ixuri gardena

itxas-adarrera,

garbitasunaren

ixpillu bailitza.

 

Naiz-eta joan,

pirrin-pirrinka bidean

zipriztiñak galtzen;

 

batean-bestean,

errekatxoak bilduaz:

jakin du azken-mugaraiño

bera danezkoa zaintzen.

 

Itxas-mailla lodiari

aurre ematen,

 

zurrunbilloak austean,

adiskidetza apalean,

putzu-urdin zabalean;

bein-betirako jolaskera artzen...

 

Altzola'n jaio eta,

ur-zain emankorra,

maldar-beera txaltari

erreka txistorra. Erriz-erri bustiaz

Urola-ibarra,

mendez-mende orrela,

ixuri baikorra;

jokaera xurrean kantauri kolkora...

 

 

Gaur

I

 

                        ITURRI TXIKER

                        AMESGARRIA;

                        ITURRI APAL

                        BEZAIN GARBIA,

                        ATZO BOR-BORKA

                        EMEN INTZAN-DA;

                        NORA GORDE DEK

                        ITUR-BEGIA? BEGIEI ZIRKIL

                        LURRAZ AZPIRA. ?

 

Alabearrez...

Belaunaldi berriak

jostaillu arturik,

smakizunak burutuaz.

 

Azalez-azal biurka

zetorren itur-zaiña

lurperatuaz.

 

Oizko jolaskera ausarta,

odi-arroka illunera bota;

ta ixuri emankor gardenari,

berezko egitura txaltaria

kenduaz.

 

Egitura, ta jolaskizun osoa,

ta ao-sapai gozoa.

Ao-gozoa txakaldu,

estu-estuka mazpildu;

ta aldi berean,

iturri agorgaitzak,

eres-murmur ukigarria

landuaz:

 

betidanik zekarren

zoramenezko txipli-txapla ere,

ondore begiari

ukatuaz.

 

Ainbat ontzi-ur

etxeraturiko uraga,

surtan erre du

belaunaldi berriak.

 

Errautsez garbian eutsiriko

urontzi dizdirakorrak

onenean janak dauzka erdoiak.

 

—Lotsaz asarraturik noski—

urak berak eramanak

auzoetako lexibarriak...

 

Nekeak aitu zaio gizadiari,

ta bide batez samurrera erori:

oitura berriei luzatuaz

begi-biak.

 

Ostera,

zerbait galdurik ba'degu,

ta galdua aaztuko zaigu;

aaztu, bal aaztu:

erreka apal onek

luzaroan eskeiñi dizkigun

lilluramen guztiak...

 

Iñoiz jasoa det

begiz jasoa det

begiz ikusita,

ixuri-negarra,

ta zenbait putzuxka;

euria atertzean erdi-agortuta.

Upakln berdexkak

gaindik estalita,

zain ezerik gabe

landako baratza;

eta larre-beia egarriz lur-jota.

 

Iñoiz jasoa det

begiz ikusita...

Uramil zakarra

asarrez lertuta,

Arri ta enporrak

aurrean artuta,

soro-lurrak janaz,

bideak erreka:

zeraman indarraz

zubiak autsi-ta:

baretu eziñik

joera galduta...

 

 

II

 

Burdiñolen eremuan

ola-matxiñak

—gaurko burgiñak—

orain ere lanean borrokan,

txingurrien irudi.

 

Ibai-inguru medarrak,

bat-bestearen gaiñean pillo-pillo,

bizi-leku txikerrak;

bertatik-bertarako

sartu-irten muglkorraz,

txingurri-toki

dirudi.

 

Ba dute uraren antsirik,

uraren premirik;

soin-aztalak garbitzeko,

ta ase aal izateko

so-legor egarri.

 

Etekiña kenduaz gero,

ur galduak berriro gainbeera;

erreka erdi-agortura doaz.

 

Arropen lika koipakorrak,

ta arraskan bilduriko kondarrak,

bakoitzen eginkaiaz

naasian artuaz;

 

begien iguingarri,

kirats-usai okarakorra

zabalduaz.

 

Sormena mozturiko

erreka antzua,

beingoan agortu zaik

urik geientsua;

ta darodan apurra,

arras kirastua.

Orra, zaborratoki

sasiak artua;

arratoi itxusien

eguraslekua...

 

 

III

 

Ba'doa,

Ba'doa beerantza,

ur-naaste usaindua

urraska biurrean korapilka;

su-mendiak jaurtiriko

ondakin antzera.

 

Atzoko punpuil dizdirata,

gaur azaleko lakarrak estalita;

arri-mailla bakoitzeko

bits-moltso beluna,

arrotzen-arrotzen

kedarra opilla aizeak

bezela.

 

Osterongo apar likakor,

estalki parpail luzeak ere,

ba'darama sabelerrai galduen

tankera.

 

Alaere ba'doa,

motel-motel lur-epaian arrastaka,

derrigorrezko joerak

ertz banatako landare-aien

egarberak;

bere irudiko

senidetza zabalera,

lotzen dituela.

 

Bai-ta, mugira berdintsuan,

elkarren leian zein geiagoan,

izen bereko trentxo txlkia;

zikin da narrats bera bezela;

 

lur-zuloan sartu-irten,

zubiz-zubi ziburuan dirudilla,

ezker-eskubi kiribilkari,

bide-lagun daramala.

 

Salto bi, ta zurrunbillo,

joanaren kurpillean

ur-bildu zikiñak.

 

Eta ezkura ospinduak,

—pozoiaren kutsuak—

buru-magalak orixkaturik

igartzera daramatza,

zugaitz errenkada luzearen

zaiñak.

 

Kutsuaren gaiztoz gaixoti,

Loiola-ibarreko baratzak;

eta kutsutan naastuko,

Izarraitz, eta Ernio'ko

iturri aberatsak;

Urola ibaiaren betidaniko

ezkontide miñak...

 

 

IV

 

Aldiak zear amurraitoki

izaniko osintzarrak,

kaiñaberaren erraiñurikan

ez dik berrituriko urak.

Agian norbait ausar baledi,

garranga-kako okerrak

geienik ere jaso lezazkek,

arrain galduen ezurrak;

edo-ta bertan pillaturiko

zugaitzen orbel igarrak.

 

Ar-mokor labaiñak igurtzitzean

ez daro murmur eztirik,

ez oizko punpuil bizirik;

alabearreko amilkeraren

kurpillak.

 

More-beltz jazkera ospelaz,

egal meaxkak ertzak janaz;

il-dantza mugira dirudi

joera ixillak.

 

Dolu dagio,

—esker gaiztoko dolu-miña—

jasoaren ordaiña

orri igar kizkurtuei

gaiñera jareaz

zumar-ondo illak..

 

Nun utzi dituk,

erreka lotsaz belundua,

nun, oizko tokiratzeke

arri-bitxi borobillak...?

 

Atzo ar-koskorrak

pillatzen itukan itxas-mokoan,

gaur ostera, toki artan bertan;

plastikuzko botillak

 

Ba'dirudi,

bere zoroan lotsaz dijoala

esku ematera

itxas-lodiari.

 

Eta tankerak damaion

etsipen zurrean,

zirkil dagio,

zirkil itxas-gorari,

 

egal banatara ixurian,

aurre mokoa biurrean;

bizkar irtena tarraska,

ur-parpail bitsetan gorde-gordeka

zelai urdiñari...

 

Garbitasun ixpillu,

betidanik izana;

orra, gaur-gaurkoz

belaunaldiaren

lotsagarri...

 

                        ALDI BANATAN

                        BI OROITAMEN;

                        BI IKUSPEGI.

                        ATZO JOSTARI.

                        AMETS ZORAGARRI;

                        EGUN KIRESTURIK,

                        —KIRETS IGUINGARRI—

                        JAUNAK GORDE BEZA,

                        GEROAREN BERRI...

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.