L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1994 (1995) —<oler3813> 

 

Arratsaldeko jardunaldia

 

        Goizeko zortzi bertsolarietatik lau onenak aukeratu zituen Juraduak arratsalderako. Iztueta, Mitxelena, Garmendia, ta Lazkano, ditugu aukeratutako lau bertsolariak.

 

IZTUETA TA MITXELENA

 

1 go. Bakoitzari bi puntu emanez

 

        Iztueta

 

Laister emakumeak

itoko gaituzte;

gauza ori pentsatuta

neu're nago triste.

Irigoien ez al da

izango ainbeste!

Zuk ala diozu baña

nik ez det oi uste.

 

Kontrabando zaitzaille

onak daude orain.

Aspalditxo onetan

dabiltzade bikain.

Mugetan bizi danak

jakingo du nik ain...

Tranposuak artu biar

ditugu orain gain.

 

        Mitxelena

 

Laister sotanik gabe

ditugu apaizak...

zerbait eskatzen bai du

munduaren gisak.

Probetxu gutxi ote du

eindako otoitzak?...

Zerbait pentsamentu eskatzen

ez al du Elizak?

 

Ura edaten bada

sabelak gur-gur-gur;

guk eztegu edaten

askorek ainbat ur...

Bertsuak kantatzeko

orrekin ga' beldur...

len juxtu geranari

jo azten digu lur.

 

2 gn. Ofizioa emanda iruna bertso

 

        Iztueta (mayorazgua)

Aspaldi ontan, ai neskatxatxo,

ezkera biyok egondu;

baiñan alare nereganuntza

etzera beti illundu;

ni baserriko mayorazgua,

zu kale orretan jaundu,

orain aukera ipintzen dizut

nai bazenduke ezkondu.

 

        Mitxelena (kaleko neskatxa)

 

Ezkondutzeko mandatutxo bat

bialtzen nazu asieran,

ta badakizu kalean ere

gu nolatsu bizi geran.

Ezkontzak ere ez dira egiten

ain momentuzko joeran,

lendabiziko jakin nai nuke

nolako mutilla zeran.

 

        Iztueta

Ni zer mutiko eratsu nagon

beiratu zazu musura.

Nik ez pentsatu dadukatenik

biotza ainbat itxura;

bañan, kaletar neskatxatxua,

jarri gaur nere kargura,

ez dezazula beintzat ibilli

gaur arte ainbat pintura.

 

        Mitxelena

Kale onetan nere gorputza

daukat laiken dotorena,

da mayorazgo mutiko onek

beiratzen dau neregana.

Baldin da gu biok ai! bildutzen

bagera alkarrengana,

onez aurrera pinturak dira

bei zarren isatsarena.

 

        Iztueta

Neskatxatxua, ez da egoki

burla egiten geiegia;

baldin zuk izan nai bazenduke

nere egizko nobiya.

Jakingo dezu baserri lana

eta ango gauza larriya.

ikastearren nola sortzen dan

eguneroko ogiya.

 

        Mitxelena

Orain arteko ezkontzak noski

ez dira ola etenak,

da gauza oien berri emendik

emango'izu Mitxelenak.

Maitasun ori sortutzen bai du

biotz gozoko barrenak,

da ogirikan ez du pentsatzen

ori pentsatzen duenak.

 

3 gn. Launa puntu emanda

 

        Iztueta: Enborra, satorra, gogorra, zorra

Ni nago emen diru

ditenan satorra.

Zenbait jaten egiten det,

etxiari zorra,

Mitxelena elegoke

olako enborra,

eramango baluke

bizitza gogorra.

 

        Mitxelena: Balea, alea, zalea, arrantzalea

Itxasun billa balaike

olako alea,

arrairik aundiena

bai degu balea.

Arrantzalia izaten da

gauz oien zalea.

Olako txikiyarekin

gaizki arrantzalea.

 

LAZKANO TA GARMENDIA

 

1 go. Biña puntu bakoitzari

 

        Lazkano

 

Euskalerri guztiko

txapelketa laister.

Danak aprobatuak

sagar eta zuzter.

Ez itzatzutela egin

gauzak beintzat oker;

merezi dunari eman

bear ainbat esker.

 

Laister San Tomasetan

Donostiyan festak.

Jendeak egingo ditu

eundoko protestak.

Aspalditik zeuzkaten

bertsuaren kezkak...

atzeratu egin dutela

nei esplikau zeztak.

 

        Garmendia

 

Nor geldituko ote da

Donostin txapeldun?

Bertsolari onenak

dirade ezagun.

Mordozka bat joango dira

alkarrentzat lagun,

An'e obetsuenak

bai dira ezagun.

 

Iru atxurrentzako

ara iru kirten.

Zuk'e jakingo dezu

alakoren baten.

Uste baño legorte

aundiyagua aurten;

protxurik ez dan lekuan

zertan lanera erten.

 

2 gn. Ofizioa emanda iruna bertso

 

        Lazkano (neskame gabeko etxekoandrea)

Ara neskatxa, zure jokera

nik ongi ez det ikusten,

begira gaur gu bajuko auek

nota artutzen gaituzten...

Nere senarra gau ta egun ai da

lanean or buru austen...

Ark berak ere bi milla pestik

ez du errez irabazten.

 

        Garmendia (etxekoandreari neskametzat eskeintzen zaion neskatxa)

Aterik ate nebillen eta

ni allegatu onena;

auxe da nere ibillera onek

gaur dakarren ondorena.

Etxekoandre onen jokabideak

neri ematen dit pena...

Zuk ezpadezu oi pagatu nai

joango naiz besten batena.

 

        Lazkano

Zere burua eskeñi dezu

neskatxa, gure etxera;

neroni ere konporme nago

dama gazte zu artzera.

Baña garbiro emango dizut

golpez nere parezera:

milla pesetan etorri zaitez

konformatutzen bazera.

 

        Garmendia

Etxekoandre oni ustegabean

billatzen diot akatsa:

uste al dezu ni nabillela

emen gaur denbora pasa?

Milla peseta bakarrikan nik!...

oi da egundoko tatxa!

Biar e nunai ezta izango

ni bezelako neskatxa.

 

        Lazkano

Beste dama bat etorria zan

atzo zure auzotikan;

galdera auek egin nizkion

berai elduz besotikan:

Zer esan zidan esango dizut

gaur nik biotz osotikan...

ark esan zidan zuk zenekila

ardi zaitzen bakarrikan.

 

        Garmendia

Nik ardi zaitzen nere bizitza

bai pasatua det sano;

nayago nuan pentsamentu au

artu izan banu leno.

Umildadean etxekoandre bat

serbitutzeko emen no;

geio pagatu nai ezpaldin bau

neskamerik gabe Lazkano.

 

3 gn. Launa puntu emanda

 

        Lazkano: Galera, aurrera, tankera, aukera

Emen juraduak du

erabaki aukera;

ta aurki eman diyot

gauzari tankera.

Garmendia, guretzat

zetorrek galera;

bi gazteak atzean,

bi zarrak aurrera.

 

        Garmendia: Kea, pakea, nekea, sakea

Bertsolayak alkarri

atera nai kea;

gauza danen gañetik

bear da pakea...

Gazteak zarrai segitzen

ba'utela nekea;

nik beti estimatzen det

olako sakea.

 

IZTUETA TA MITXELENA

 

1 go. Biña puntu bakoitzari

 

        Iztueta

 

Zuk jan nai al dituzu

orain odolkiok?

Janari ori probatuko

genduen danok.

Emen odolkiyak danak

ez ezertan gaur nork...

Nik jandakorik ez du

beintzat jango inork.

 

Gizonari on zaio

kopa bat gorritik;

baña guk izaten degu

gauz ori urrutik.

«Etzazu, Laxkano, edan...»

esaiteke betik,

bi aldeta bal-balantzan

ez eiteagaitik.

 

        Mitxelena

 

Mukiak ditudanak

egin dezala zintz.

Gauz orrekin beti

apuruan gabiltz.

Negu tristea onek

sortzen ditu aldiz...

Obe genduke negurik

etorko ez balitz.

 

Ederki egiten da

bazkaldu Ernanin:

gaur neroni're jarri naiz

lirain eta berdin.

Maya're apaña zegon

txuri eta urdin;

olako bazkairik ez nun

aspaldian egin.

 

2 gn. Ofiziyua emanda iruna bertso

 

        Iztueta (Santagedako ero bat)

I, Mitxelena, egin biar nak

pixka batean fabore:

orain ixildu, kantatzeko din

denbora ba-dek gero're.

Biyok ezagun zarrak, baño ni

gaur jarria nauk dotore...

Ik ez ekikan, baño ni nauk

emengo Gobernadore.

 

        Mitxelena (Santagedako beste ero bat)

Entzun dezute, nere lagunak

auzotik esan duena...

Santagedan'e norbait ber bai da

bat buru ein leizakena.

Da or ere noski bereixi laike

beraz dagoen eruena...

au izango da guztietatik

buru txarrena duena.

 

        Iztueta

I, Mitxelena, ez uke biar

postura orretan mintza;

dakizutena gero, etxian

biok batera gabiltza.

Biyok berdiña eginkizuna,

biyok berdiña bizitza...

Ni gobernadore nolatan egin

eruagua banintza?

 

        Mitxelena

Ik ez al dakik ango gradua

nola bai dan eruena?

Da ori're gaur juzgatutzeko

emen aukera dutena?

Ik berriz emen, zintzo bezela,

jo ezakek Mitxelena.

An ere noski berexiko'itek

gradua ori duena.

 

        Iztueta

Mitxelenari uste gabian

atera zaio pupua;

ta orainguan entzun biar du

merezi bezelakua.

Nire burutik ariña eta

onena ere plakua...

Biyok eruak bagera ere

au degu aundiyagua.

 

        Mitxelena

Eztakit zeñek artuko digun

emen eruaren plaza;

biyai beirata emango digute

entzule guziyak traza.

Onek burutik asita bera,

ain dauka gorputz eskasa,

buru txiki au ezta eukiko

noski sendatu erraza.

 

3 gn. Launa puntu emanda

 

        Iztueta: Egiña, gordiña, jakiña, zikiña

Erua beiñ'e ezta

izaten jakiña;

naiz gorputz itxuratik

eonarren gordiña.

Bestela izaten da

txarra ta zikiña,

kanpuan aziyo gaizto

batzuek egiña.

 

        Mitxelena: Antza, dantza, arantza, zalantza

Erua danak ba-dauka

amaika zalantza...

Eztu sentitzen sartuarren

gorputzez arantza.

Aruntz-onuntz ibiltzen dek

salto eta dantza,

nola bera erua dan

ezin eman antza.

 

4gn. Bakarka, bertsolari biei puntu ta gai berdiña emanez

 

IZTUETA

 

a) Bi puntu emanda

 

Lore bat sortu da

baratz ederrean.

Neu're aspalditik nago

lore bearrean,

eta egokitu zait

aukera onean.

Ea, lorea, ongi

Konpondutzen gean.

 

Mozkortzen danak ez ein

iñola negarrik,

negar ez dute egiten

sanuak bakarrik.

Iñork arrapau al balu

ain mozkortza txarrik,

ez siñistatu egingo

duenik parrerik.

 

b) Gaia: Baserri uts batekin arkitzen da bertsolariya mendian. Erdi eroria dago baserriya, untzaz josia, ta tellatu erdiya falta zaio... Arma-arria ere pitzatua dauka... Baserriya zurea edo beste batena dala pentsa dezakezu.

 

Leno semiak asitzen ari

zu ziñaden, basarriya...

Gaur untzan mende bizi zerade

eta erdi eroriya.

Zure epelean zenbaitsu semek

jan ote zuten ogia?

Lengo lekura zu aldatzia

ez al genuke obia?

 

Baserri zarra berritu bedi

goiko Jaunaren laguntzak...

Zorigaitzian zure antzera

gaur asko dauzkagu utsak.

Batzuek larrak estaliyak ta

beste batzuk berriz untzak, ...

oraindik zerbait iyo litezke

euskaldunaren laguntzak.

 

Ai baserritxo negargarriya

zaude iya eroriya! ...

Zu ikusita negar malkotan

jartzen da nere begiya.

Zure semea nunbait izan da

alperra edo nagiya...

Zure azpian ikusi nun nik

lendabiziko argiya.

 

Ai baserritxo, zu erortzea

ezta neretzako (y) ona;

oinbeste urtez zutikan eta

gure itxaropen egona.

Baldin ni ere izan banintza

orrelako seme ona,

jaso bear nun iya eroriyan

lur jorik orain zegona.

 

d) Bi bertso aurreko kopa nagusiari

 

Ernaniyan ez gaituzte

gu artutzen joka.

Nork esan bertsolariei

orrenbeste opa?

Eraman nai badegu,

orain da epoka.

Ta norentzat ote da

or dagoen kopa?

 

Emen jendia eztago

biziyo trankilla...

Ta ni ere biotzez

arkitzen naiz illa.

Gero izan ez dedin

Zenbait eskanbilla,

ongien portatzen danak

eraman dedilla.

 

MITXELENA

 

a) Bi puntu emanda

 

Lore bat sortu da

baratz ederrean;

oiek ez dirade falta

euskaldun lurrean.

Poza ematen dute

begien aurrean:

t'oraindikan gaudeze

geiyon bearrean.

 

Mozkortzen danak ez ein

iñola negarrik.

Arek egingo duana

naigabez bakarrik.

Auzotik eiten badiyo (1)

 

        (1) Bertso hau horrela dago eta ez daukat zintarik falta dena osatzeko.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.