L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1994 (1995) —Hurrengo artikulua 

 

Goizeko jardunaldia

 

 

Agurra

 

        Alberdi

Nere barrena gaur alaittu du

onuntz etorri bearrak;

Euskalerriyak ain gutxi ditu

au bezin leku ederrak.

Gauza (y) au orla agindutzen dit

maitasunaren sugarrak,

egunon danoi, biotz-biotzez,

zer moduz Ernanitarrak?

 

        Lazkano

Gizpuzku dana ikusten det

bertsoaren egarriyak;

nunbait jenteak jakin nai ditu

gure barrengo berriyak.

Ementxen gera au asetzera

beste gabe etorriyak.

Lendabiziko, Jaunak, egun on,

entzule maitagarriyak.

 

        Mitxelena

Barrunbe dana betea dago

emen euskaldun jatorrez

ta beste asko sukalde-txoko

askotan entzuten daudenez;

ta barrenera sartu ezin zana

kanpoko aldean altabozez,

bertsu onekin entzule danak

agurtzen ditut biotzez.

 

        Iztueta

Anai ta arreba zoragarriyak,

euskaldun itxurakoak;

badirade gaur gure bertsuak

entzutera bildutakoak;

agur eginaz artu nai ditut

goikuak eta bekoak;

eta egun on biotz-barrendik

entzule biotzekoak.

 

        Zepai

Arren erruki izan dezala

guri agintzen digunak,

etorri dira anaiyak eta

arrebak eta lagunak;

urtian gutxi izaten dira

gaur bezelako egunak,

etorri gabe ezin gelditu

euskera maite degunak.

 

        Uranga

Poz-atsegiñez astera nua

Ernani ontan lanari,

gure aurrean gaur begirata

paradisua dirudi,

Oinbeste anai, arreba maite,

lendabiziko zueri,

ta radiyotik toki askotan

aitzeko zai daudenori;

lendabiziko eskatzen diot

Jaunak egun on danori.

 

        Lexoti

Biotzetikan besarkatze'ittut

emen dauden euskaldunak,

billera oek izaten dira

ezagutzeko lagunak,

Gu zortzi gera txapelketa au

jokatu bear degunak

ta kop'oder oi eaman dezala

obekin kantatzen dunak.

 

        Garmendia

Gu zortzi lagun etorri gera

kantatutzeko pozean

ta ainbat euskaldun ikusten ditut

bertso berriyen gosean,

Beti eztago errex moldatzen

batek nai lukeen klasean;

batzuk aurrean bearko degu

beste batzuek atzean,

zuen gustora egingo degu

okerrik izan ezean.

 

 

 

IIgn. saioa

 

        Zortzi bertsolariak, Ernaniko baserri bateko familiakoak dira. San Juanotan guztiak baserrian aurkitzen dira. Bazkal ondoren bertsotan asten dira:

        Iruna bertso:

 

        Alberdi (apaiza)

Ai gazte maite, zure osaba

dua zuri tentatzera

zure bideak abittu nai det

nik gaur golpez negurtzera;

osabagana sarritxuago

zatoz zu konfesatzera,

lengo bideak utzi itzazu,

oker diranak atzera,

edo bestela kondenatuta

inpernura juango zera.

 

        Lazkano (aitona)

Lanean pasa ditu aitonak

bizitzako urte gustiyak,

lan gaizto asko emana dit nei

famili au dana astiak;

orain nastuta ikusten ditut

gorrotuz bata bestiak...

ainbat nekeren ondorenean

benetan gauza tristiak!

Nik neronena betia daukat

or konpon zaite guztiak.

 

        Mitxelena (aita)

Gure etxian bizi modu bat

zoragarriya daukat nik:

nere aitonak jolas guztiak

biotz onez eramanik.

Osaba bate apeza ba-det

Ameriketan izanik,

beste senide otso batzuek

morroiarekin egonik;

etzait iruditzen etxe bat danik

obetogo bizi danik.

 

        Iztueta (osaba amerikanoa, ezta legorra)

Zorioneko egun eder au

degu San Juan eguna

aparte geunden zenbait senidek

gaur alkar topau deguna.

Urte askotan Ameriketan

neukan bizitza illuna,

bañan azkenikan iritxi det

neure goguetan nuna;

ara berriro bildurikan gaur

dago senditza kuttuna.

 

        Zepai (mayorazgua, 24 urteko mutilla)

Nere barrengo sentimentua

nai nuke adierazi,

naguen baño debillo ez det

nere bururik ikusi.

Gau eta egun lana egin da

gu ezin gerade bizi...

Gure ama kuttunari're

urtiak juan igesi,

oeta (b)ost urteko mayorazgoak

ez al du andre eder bat me(re)zi?

 

        Uranga (anaia, soldadua; Afrikatik permisuarekin etorri dana)

Nere anaia biotzekoa,

bear didazu gaur entzun;

ai zuk eta nik txikitatikan

degu ainbeste maitasun!

Enteratu naiz zuk ere laister

nola esposau bear dezun;

baña ni andik etorri eta

miseriz nola naukazun,

gau baterako diru pixka bat

preparatutzen didazun.

 

        Lexoti (18 urteko anai; baserrian bizi da)

Amairu urte nitun, ni nintzen

aurrikan lanin asiya,

biarra zer dan gaztetandikan

ni naiz ondo ikasiya,

Andik aparte berriz lanian

etxian asko ikusiya,

beti anayai entreatze'iot

irazitako guztiya.

 

        Garmendia (etxeko morroi zarra)

Anai ta arrebak, neure bizitza

tristea eta elkorra

orregaitik neure gorputza

plakua eta igarra.

San Juan jaiak dirala eta

danak juerga eta parra

etxe orretan ba dago noski

morroi zarraren bearra.

 

        Alberdi (osaba apaiza)

Osaba apaiza gaur milla gauza

ernetzen zaio burura,

ta iñork eztu etortzerik nai

ni bizi naizen lekura.

Erakutsitzen saiatutzen naiz

bide onezko oitura,

errezo eta dotriña onak

beti bear diran kontura,

iltzen naizenen gure Jainkuak

sartuko al nau zerura.

 

        Lazkano (aitona zarra)

Aisatzen zaitut zure etxean

nere ordezko jarriya,

ezkon-lanetan otz ote zauden

ongi nago igarriya;

artatik dator familiyaren

galera izugarriya,

anai trastoak bidali'tzatzu

ta jarri andre berriya

ori egiten ezpadezu zuk

galdu zaigu baserriya.

 

        Mitxelena (aita)

Aita zararek etxe onetan

ez dauka asko pozterik;

semeak ere bide txar asko

ikasi zuan gazterik.

Irabazitik ez du pentsatzen

txanpon bat iñoiz uzterik,

da morroiai're nai duna egin

ez daukat galerazterik,

aita zarrentzat ez da etxian

naigabe txarra besterik.

 

        Iztueta (osaba amerikanoa)

Etxe onetan ederki nago

illoba, aita ta anaiz,

Ameriketatik etorri eta

esperantzatan nolanaiz.

Besteak gaizki dabiltza baña

baso goratutzen zait maiz;

Izan'e berez au izan degu

gure etxearen lan-gaiz

eta juratu!, zu morroi zarra,

zuretzaz oroituko naiz.

 

        Zepai (baserriko mayorazgua)

Juan daneko zenbat urtian

baserrian gera bizi;

lana eginda gaitzikan nik ez

det ezer ikusi.

Egiten danik ez da ordaintzen

nai nuke adierazi;

bañan alare ola uzterik

nola ez duten merezi,

laguntzallerik ezpaldin bada

laister juan bi'et i(g)esi.

 

        Uranga (soldaduzkan dagoena)

Soldaduzkaren suerte orrek

nauka Afrika-ko partian

denpora pixkat pasa bearra

neure buruen kaltian;

aizu, anaiya, nigaz zu pixkat

ia gogora zaitian

nik ez daukat ona etortzerik

emendik ara juatian,

ezta (y) asko zuzentzea're

emen nagon bitartian.

 

        Lexoti (fabrikan dabillen anai gaztea)

Fabrikan ere ni maite naute

ez bai det iten okerrik

etxian ere gaur bitartian

ez daukat pama txarrik;

irabaziya anaiyai eman

eztago esan biarrik,

bost duroko bat nei ematen nau

San Juanetan bakarrik.

 

        Garmendia (morroi zarra)

Morroi zarraren bizimodua

beti erdi-negarrean

ai! goizetikan illuntzera lan

atxurrarekin lurrean.

San Juanetan zuek festan da

ni ukullu baztarrean;

amerikanoa're ondo dagola

zillarrean da urrean...

ni ere zuen anaya naiz

Jaungoikuaren aurrean.

 

        Alberdi (osaba apaiza)

Erri txikiko erretorea

nola nagon jakiñean

ni beti beintzat saiatuko naiz

otoi berdin-berdiñean.

Urte askuan nola nabillen

Euskalerri-jakiñean

nere otoitzak juango dira

goraño bide fiñean

nere bitartez sartu zaitezten

danok zeru urdiñean.

 

        Lazkano (aitona)

Ara, apaiza, zuri itztxo bat

nago esan bearrean:

martxa koskorra ikusten bai det

gure baserri zarrean.

Iñork lanikan ez du egin nai

sortu giñan lurrean;

al baldin bada nik familiya

jarri nai det indarrian,

aspertutako neska zarren bat

ez al da zure errian?

 

        Mitxelena (aita)

Ni naiz etxeko guraso zarra

kantatzeko atsegiñez;

ez det bizi nai, osaba, morroi,

ta semeak uts egiñez;

morroiak ere lan asko eta

omen dago jan ariñez;

mundu pixka au zetan pasatu

bea'ugu bide samiñez?

Batak bestea serbi dezagun

izerdiaren ordañez,

gauza pixka da, dakiguna da

gu bizi geran lur-gañez;

zertan onela asarre bizi

gaizki mintzatuz mingañez?

Esan liteke, bizi gindake

gu oso era apañez,

Baten faltean besteak beti

okerra beste ordañez.

San Juanak emen datozte

eztait zerbait eragiñez

eta etxia betia daukat

ollasko eta txanpañez;

famili dana nerenganduta

nai nuke erabat fiñez

auekin emen bertsuk botata

bazkari on bat egiñez.

 

        Iztueta (osaba amerikanoa)

Anai ta illoba, mutil da morroi,

zurikeriyan aziyak,

usaiya bai du Ameriketan

eindako irabaziyak;

baña guziai ezin liteke

gaur kunplitu gutiziyak,

morroi zar onek gure (y) etxien

ba-ditu urte luziak

eta berari uzten dizkiot

nere ondasun guztiak.

 

        Zepai (mayorazgua)

Gaur goizian'e goiz askorikan

ni nola naizen jaikiya,

baserritarrak izan biar du

ganaduan errukiya;

ni ere enaiz garai batian

bai gutxi edukia.

Orregatikan mundu guztiyak

dauka nere inbidiya;

gure etxean ere ba-dago

morroi on baten premiya.

 

        Uranga (anai soldaua)

Anai maitea, erruki zaitut

orain zure esanian,

ikusten zaitut aspaldi ontan

oso bide zuzenian.

Gizarajua gau eta egun

larri or dabil lanian,

baña ni ere libratuko naiz

urtiaren azkenian;

ez apuratu, konponduko gera

etorritzen naizenian.

 

        Lexoti (18 urteko anaia)

Fabrikan ere billatutzen det

neretzat lana bear aña;

etxian ere, gaztia naiz-ta,

egiten naute engaña;

beste zarragok, gogo-utziyagok,

lanari artu tamaña,

biartu naiz-ta, arrazoi auxe

jakin nai det alajaiña;

gero zer dote izango deten

esan naizak ba, anaiya.

 

        Garmendia (morroi zarra)

Amerikanoari esan bia'izkat

anbat arrazoi egizko:

lengo bertsuan neretzat ditun

ainbat izketa mamizko.

Asarretikan len ondo gaude,

ori ez det nai berrizko;

pentsamentua nei egitea ez da

zure famili gogozko.

Nik morroi segituko det eta,

adiskide, eskerrik asko.

 

 

 

IIIgn. saioa

(biña-biñaka)

 

ALBERDI ETA LAZKANO

 

1go. Alberdiri bi puntu

 

Edaririk onena

degu ur garbiya.

Nik ez det sinistutzen,

oi ezta egiya.

Astelenetan nik ba-det

geioren premiya.

Urak legortutzen du

nere eztarriya.

 

Nazioen artean

gerra asten bada,

nere buruko illea

orduan joango da.

Esaten dutenaz, orrek

orain dauka moda;

egia baldin bada,

gauz au galdua da.

 

Lazkanori beste bi puntu

 

Auzoko sukaldian

lukainka zintzilik;

izugarrizko txerria

izan bea'ute illik.

Arrapatuko banitu

joanikan ixillik,

orduan ez uke izango

olako mutillik.

 

Pobria naiz, ez daukat

urre ta zillarrik...

gaur dauden txanpoi zarrak

patrikan bakarrik.

Ala ere ez daukat

iñoren beldurrik.

Osasuna dunak ez dik

ontasun bearrik.

 

2 gn. Ofizioa emanda iruna bertso

 

        Alberdi (jatetxean bazkaldu duena)

Janari gutxi barruan dula

ekarri dezu platera;

dudarik gabe nik neu gosiak

nijua ordañatzera;

galanki kobrau didazu eta

zuk zeuk kontuak atera:

zure etxera berriz ez nua

ni bazkairikan jatera.

 

        Lazkano (jatetxeko nagusia)

Etxean nitun janari dunak

kasik ditu barrenean;

au jan artean pozik jardun da

aserretu azkenean;

pentsatuko du ni or galeran

segitutzea lanean;

gero zer jan dun aztu egin zaio

edanez pasa danean.

 

        Alberdi

Pagatuta're ondo jatea

baida nere desiua;

baño (y) orrela ez det ikusten

nik zure kondeziua:

jan gutxi eman da galanki kobrau,

zeuretzat negoziua...

Zuk ere ondo ikasi zendun

Judasen ofiziua.

 

         Lazkano

Aitor nezake, eztijoala

goseak eta egarri,

ez jakiñean iñor badago,

kolorean zaio igarri.

Pagatutzeko dirurik ez ta,

orain dago parregarri;

urrengoan zatozenean

diru geiago ekarri.

 

        Alberdi

Diru pixka bat erun bearko,

kobratzen zalia zera;

zure etxetik ni inoiz triste

naiz lenago're atera.

Amar balio duana ogei

inguru kobratzen ai zera.

Bukaera txarra zuretzat dator,

mudatutzen ezpazera.

 

         Lazkano

Tabernariyai nai liokena

dun konduta ona kendu;

a!! nik ez baña kliente txarrak

gaizkigo ukatzen du.

Gose xamarrik ote dijoan,

lotsik gabe esaten du.

Obe zenduke aldian sarri

orrela jango bazendu.

 

3 gn. Lau puntu emanda

 

        Alberdi: Otzik, pozik, zorrotzik, bildotsik

Neure buruan ez daukat

iñundikan otzik;

barrua eztadukat

gaur ziero pozik.

Etxian baneduka

iltzeko bildotsik,

jiratuko nuke nik

kutxillo zorrotzik.

 

        Lazkano: Pikardiya, erdiya, enbiriya, aundiya

Gaurko persona askok

duan pikardiya,

naiz ta berak ez izan

talentu erdiya.

Albokuarentzat beti

dute enbiriya,

gero orrek sortzen digu

galbide aundiya.

 

 

MITXELENA ETA IZTUETA

 

1 go. Bakoitzari bi puntu

 

        Mitxelena

 

Gu ilgo gera, baña

ba-datoz gaztiak,

ori jakingo du ba

gaur mundu guztiak,

pena eman arren ba

lurra au uztiak,

lekua bear bai dute

sortzeko bestiak.

 

Ezkontzea da gauza

txarra eta ona,

gizona danari beti

gustatze'io gona,

t'ori da alkarrentzako

egiña dagona,

bestelan nondikan sortu

andre ta gizona?

 

       Iztueta

 

Batzuen zoriona

besten naigabia:

au da batzuk pozetan

pena geiegia.

Inpernua ta zerua

diferente dia...

Ez danak zorionak

izango balia.

 

Euri premi aundian

jendiak zebiltzan;

aspalditxuan ez da

bustitzerik izan.

Nekazaria dabil

errukizko gisan;

nola len belarrik gabe

aldrebes dabiltzan

 

2 gn. Ofizioa emanda iruna bertso

 

       Mitxelena (Donostian soldadu dagoena)

Aizu neskatxa, ne baztarrean

gauza polita zu zaude;

eta entzun det Donosti ontan

omen zaudela mirabe;

da nik ez daukat ordu onikan

iñoiz zu ikusi gabe;

mundu onetan egin nahi nuke

ni zure gorputzen jabe;

era ortako izar polita

nungo alaba zerade?

 

       Iztueta (Donostian neskame, mutillaren nobiyo)

Beraz, mutilla, gustatu zera

era ontako landarez;

apartexego egon zaiteze,

ala eskatzen dizut faborez;

gaurko mutillen berri jakiten

ez bai dago oso errez;

neskatxai gauza txuriak esan

josta nai luteke parrez...

Zui gustautako izar polita

goierritarra da berez.

 

       Mitxelena

Zuekin bildutzen naizen ordutik

biotza daukat festean;

zorioneko soldaduzk'onek

nauka laguntza eskean;

neskatxakin'e ezin naiz egon

neuk nai deten ainbestean;

baiñan amaren launtzeko ere

nola etxean iñor eztean,

aber gu biok elkartzen geran

erropa txar ok uztean.

 

       Iztueta

Nere iritziz, mutilla ere

zerade eder askua;

izketan beintzat maite nazula

ematen dizut juzgua.

Onduan zaude eta ez uste

nagoenik zapuztua;

bañan ez baida siñistekua

zenbait mutillen kontua;

biotzez maita zadazu baiñan

geldik eduki eskua.

 

       Mitxelena

Beira, neskatxa, nere esanak

ez dira gero lizunak;

garbi ta argi eaman nai dizut

munduko eginkizunak;

zu neregandu nai zaitut beintzat

launtzen banau osasunak;

ta zuretzat eskeintze'izkitzut

nik dauzkaten ondasunak;

eta eskua mugiazten nau

biotzan berotasunak.

 

        Iztueta

Ene mutilla, esan didazu:

maitatzen zaitut biotzez;

eta ni ere mutil onakin

eneiteke egon lotsez.

Gaur Donostiko neure etxera

ni biurtuko naiz pozez,

zure kontu polit eta gañera

esan dizkidazun gauzez...

Eun batzutara antz emango d'izut

egitan zabiltzan ala ez.

 

3 gn. Lau puntu emanez

 

        Mitxelena: Illunabarrian, aurrian, ederrian, laburrian

Len esan dedan neskatxak

illunabarrian

ondotik bialtzen nau

tarteka aurrian,

bidean kotxen batek

joko naun beldurrian,

naiz juan ber izanarren

bide laburrian.

 

        Iztueta: Deguna, eguna, biguna, laguna

Nere mutil jator au

biotzez biguna,

nork eztu estimatuko

olako laguna.

Lasai egon, iritxiko

zaigu eguna,

biok batera pozez

pasako deguna.

 

ZEPAI ETA URANGA

 

1 go. Bakoitzari bi puntu

 

        Zepai

 

Dantza lotua Ernanin

egiten da lasai;

gazte asko nola dauden

orretarako zai;

jira ta bueltaka

makiña bat etsai;

gauza orrekin konforme

ez dagola Zepai.

 

Gazterikan dituzu

zuk zazpi nobiya;

zuk orain esan dezuna

eztala egiya.

Nere denboran beti

egitan naiz saya;

ez daukat, baña

ba-daukat premiya.

 

        Uranga

Inpernuko legatzak

dirala aberatsak;

ara joandako animak

kottaduak, latzak.

Nik galduak daduzkat

orren esperantzak;

uste't artuko'it'tutala

San Pedro'ren giltzak.

 

Pikaruaren kulpaz

pagatzen du onak;

gauz ori lendabiziko

pentsau ber gizonak.

Bide orri aurrera

ematen dionak,

gauz ori egiten dutenak

ez dirade danak.

 

2 gn. Ofizioa emanda iruna bertso

 

        Zepai (txartelik gabe bertsoak entzutera joan dan goierritarra)

Goierritikan etorri'ranak

geiago era badia;

bertsolariak entzutiarren

ekarri degu idia;

Poz askorikan nik billatu det

ate ontara bidia...

Nola gaur jarri dezute?

Auxe formalidadia!

 

        Uranga (sartzea galerazten dion atezaia)

Gaur Ernaniko bertso itia

zen aspalditik egiña;

ta periodiko ta radiotik

egin degu alegiña.

Berandu xamar allegau danak

dauka kobratu eziña;

zuk ere entrada izango zendun

leno akordau baziña.

 

        Zepai

Munduan ba-da aittu nai duna

makiñatxo bat landare;

erremeditu ziteken ori

denbora pixkat juanda ere.

Zuretzat etzan galera aundirik

neri debalde emanda re...

Billeterikan ez dagolako

erdiak kanpuan alare.

 

        Uranga

Emen askorek pentsatutzen du

sarri bakoitzak beria;

zu bezelaxe ate ondoan

asko geldituak dia.

Nik ezin naike, lagun maitea,

gaur utzi libre bidia;

ez pentsa gero ziñe maite au

danik izatez neria.

 

        Zepai

Ai! a ze gogua ar diazu

izandu zaitut maitia;

ez jakiñian baldin bazaude

orain entera zaitia;

aundiya ein dezu ate onduan

nere kontra egitia;

kargu ori berriz artzen badezu

obeto saia zaitia.

 

        Uranga

Lagun maitea konformau bear deu

ai! alkartasun obian;

ez al dakizu ate-gizonen

kontu asko nola dian.

Goiz partetikan sarreraik ez da

gelditu zera bidian;

gero emango dizut bat eta

etorri arratsaldian.

 

3 gn. Lau puntu emanez

 

        Zepai: Garra, zarra, parra, indarra

Pixkat berotutzian

artzen degu garra;

jendiak orregaitik

egiten du parra.

Ba-dakit urtiak junda

nola nagoen zarra;

orregaitik gorputzian

falta det indarra.

 

        Uranga: Maia, jaia, anaia, alaia

Nere emazte maitea,

preparatu maia;

gaur bota bear degu

egundoko jaia.

Kanpuan egondurik

etorri da anaia;

gero egingo degu

tertuli alaia.

 

LEXOTI TA GARMENDIA

 

1 go. Bakoitzari bi puntu

 

        Lexoti

 

Sapelitze batian

joango ote ziñake?

Kontesta emango dizut

lenguaren truke.

Biraji oiek zer diran

ez dakigu guk'ere,

bañon pozikan ortan

saiatu nai nuke.

 

Sasoia dunak eztu

sentitutzen otzik.

Etzazula esan neri

gezur edo saltsik.

Nik berotzeko ez det

bat'e esperantzik;

sutan dagonak ez dago

Lexotiren antzik.

 

        Garmendia

 

Prenda estimatua

gizonen biziya.

Gazte-gaztetatikan

nago ikasiya.

Gure mundu au ezpaita

gauza itsusiya;

izan dezagula urte

askoko graziya.

 

Artzairik abillenak

ezin gaitu ondu.

Jende gaiztua dan lekuan

emen naiko lan du.

Aita Santuak oraindik

orain esan du:

dotriñ berriya sortuta

eingo geala ondu.

 

2 gn. Ofizioa emanda iruna bertso

 

        Lexoti (motorren dijoana; oñezkoari anka ausi dio deskuidoz)

Motozikletan lengoan nijun

emendikan apartian;

nei Lekunberrin oi gertatu zait

Naparruko erri batian:

oñezko au kamiyoa atera

oi! zat neretzat kaltian,

eta nik anka ausi niyon ba

jo ta deskuido batian.

 

        Garmendia (oñezkoa)

Gaur motorrean dabiltzan askok

daukate buru ariña,

Gañean jarri, martxa aundian joaten

eiten dute alegiña.

Ta nere anka gaxuak ba-du

Lexotiren utsegiña;

an okerrean etzan pasako

eskubin juan baziña.

 

        Lexoti

Oñezkuak'e beti eztabiltz

Jaungoikuaren legian;

ni ondo nijuan nire ustetan

kamiyuan don legian.

Motuarekin ni beti motel

ibillitzen naiz beti an.

Ni eskuietik nijuan baño

au zegon kontrabidian.

 

        Garmendia

Nere eskua ezkerra zan da

ni ibiltzen andik asi.

Au baño mutil traketsagorik

oraindik ez det ikusi.

karneta atera baño len

motozikleta erosi...

ai! orregatik pasatutzen da

emen ainbeste desgrazi.

 

        Lexoti

Nik motuakin jo nuen eta

onek artu zuen miña;

frenuak ondo ematen ere

egin nuen alegiña.

Oñezkuak ere ezpaitu izaten

danak talentu berdiña

desgrazi ori etzan pasako

zu jator juan baziña.

 

        Garmendia

Gaur dablitzan motozikleta oiek

ondo daude indarrean,

ta aien gañean dabiltzan asko

oso itxura txarrean.

Lexoti au're lenbizitikan

jokabide okerrean...

Onek obe luke artzai ibilli

Ernion o an larrean.

 

3 gn. Lau puntu emanez

 

        Lexoti: Ajia, korajia, biajia, garajia

Gorputzian eztauka

Lexotik ajia;

lenguan Lapurdira

ein det birajia...

Arratsin ibiltzeko're

bai det korajia...

Ardiz betia daukat

nere garajia.

 

        Garmendia: Justiziya, biziya, nagusiya, auziya

Juraduak ein bear

dute justiziya...

Teatru ontan dago

bertsuzko biziya...

emen bakarrak bear du

izan nagusiya

Onenak irabazi

dezala auziya.

 

IVgn. saioa

 

        Zortzi bertsolariak bertso bana Txirritari buruz. Bakoitzak nai duan doñuan kanta lezake  bere bertsoa: naiz, «aizak, i mottell, Mañontzi»renean, naiz «Gure antziñako guraso nobliak»,  naiz «Ikusten duzu goizean», naiz «Uso zuria» edo beste edozein doñuan.

 

        Alberdi

Txirrita jauna, Ernanikoa,

beti dadukat goguan;

izan ere ain kantari ona

jatorritikan zeguan,

emen izan da beste mundura

ura're zala ba! juan;

nere partetik nik desio det

egon dedilla zeruan.

 

        Lazkano

Ai!, gizon ori bertso lanari

eskeñi zen gazterik;

zoritxarrean, ez nuan izan

nere begiz ikusterik.

Arbol zar arek etzun merezi

igartu eta jausterik...

Aren onduan gu ezkerade

orri ximelak besterik.

 

        Mitxelena

Txirritaren izenaz

zalla dago galtzen...

asi ta galdetzen

ura bezelakuak

zail dira billatzen.

Bertsolari guztien

txapeldun izan zen.

Ernani onetatik

ainbat gauz on sortzen...

ta zerura sortu zan

Ernaniko Latsen,

ta zerura sortu zan

Ernaniko Latsen.

 

        Iztueta

Txirrita zanen aitzera asko

entzundakua nago ni!

baña nunbaitez, biarra latza,

artean gazte nintzan ni.

Zenbaitsu gusto bere bertsoaz

eman zenbait gizoni;

bere seaska zu izan ziñan,

zorioneko Ernani!

 

        Zepai

Bat eliteke oraiñ abittu

gizon obiaren billa.

Amaika broma eder jarria,

leiala eta umilla.

Nik aginduta gure Jainkuak

ura nola etzuen illa,

biotzetikan erregutze'iyot

zeruan egon dedilla.

 

        Uranga

Txirrita zana nola il zen

Ernani ontan sortuta,

Jaunan graziyan gaurko egunez

dago zeruan sartuta.

Gizarajua zenbatsu bertso

eder, goxo, kantatuta...

Gu ezkerade ezertxo ere

zurekin konparatuta.

 

        Lexoti

Txirrita zana plaza askotan

len eman zuen pausua...

Gu bertsolari erdiak gera

ua zen berriz osua.

Eozin tokitan kantatzeko're

ain gizon kurajetsua.

Erri ontako semia izan zen

bertsolariyen maisua.

 

        Garmendia

Txirrita zanak korrittuko zun

ainbat erri eta plaza;

ainbat ertenda sagardotegin

gero igual denpora pasa.

Euskaldun onak maiteko zuen

aren bertsozko jolasa...

baiñan arek zun ofiziyuak

oraindik ba-du arnasa.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.