L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1959 II (1959-apirila/ekaina) —Hurrengo artikulua




 

 

Giz-izakera biak

 

Etxeberria

 

                    I

Au dan mundu arlote izatekua,

bada-ez-padako bide txigorra!

Batzuk dabela dana artzekua,

ta dana beste batzuk zorra.

 

Dana artzekua, Parabolako (1)

Jaun Gogorrak eban bezela,

erain biar gabe, bestek ez lako

metak ataia janzten zetzela.

 

Gari-ebatiak iñon sailletan,

indarra nausi, oitura eta

lege ebalako bere inguruetan,

saskarkeriaz eta asarrez beteta.

 

Ta dana-zorra, Jeriko'rako (2)

bidian zoian Samaria'tarra

zan antzera, zein biar onerako,

naiz iñon soluan, langille azkarra.

 

Duako, eta gain, biar bada,

bere dirutik ebala ipinizen;

Lapurrak ostu eta makillaka

eratxi bat topaurik ba iltzen.

 

Osatu ardau-olixuagaz

eta jarririk bere manduan,

jarraixan bera, elortzan oiñaz,

laga eban gero, bake Ostatuan.

 

Aitzen emonaz an Nausiari

ondo erantzungo ebala beretik,

arazu eta kalte danari,

arte gaixua atara osorik.

 

 

                    II

Dana-artzekua diran gaiztuak,

aurrera zortan euren guztia,

dabela ta eiñgo Jaungoikuak,

ona danetik, euren ordia.

 

Baiña amar millan parkatutako (3)

Errenterua leztxe gogorra

egun detsazen auzokuandako,

atara-nai oni narrutik zorra.

 

Beran aldetik, gabe bizixan,

artzekuetatik, txikiña asta;

danekin gaizki, beti auzixan,

ezer iñori ez da parkatu.

 

Ta dana-zorko biotz onekuak,

berriz, arduraz eta estuturik

ez ete ditun eiñgo artzekuak

gogoz, duan eta alai emon ezik.

 

Ba sari kontu ta itzultzekotan

emon ezkero, oitu bezela,

zer merezitze emote ortan,

Jentillak ba ainbeste al dabela?

 

Bardintasuna ba eta legian

bakoitzari opa izan beria (4)

Roman be bai. Zer baña au,

biotzian berotasuna ez da ta amoria?

 

 

                    III

Eta or, mundu au betetzen daben

Giz-izakera urrindu biak;

batzuen utsak, naste aundi baten,

beterik bestien larregiak.

 

Naste aundi baten, zorigaiztuan

edo zorionez, ziur ez dakit nik,

gizon geienok beko munduan

bietara erdi-erdiz garanetik.

 

Baiña dudarik, au dana-artzeko

dogun zalia, datorkigula

animalien gandik, arteko

luzero izanda, eizten aula.

 

Jaunak giñuzen arte bidian

jarri oberutz, ta aiñdu zutindu,

arpegia jaso gorantzian

eta aurreko oiñak esku biurtu.

 

Nundik zan asi: buru-austiak,

bat auzokuegaz eiñgo gogua,

esan guria, itz asmatziak

ta agertzia Jainkuen antzerakua.

 

Ta onen ondoren, ez eban lotsia

aurretik, eta jantzi biarra;

ta baldin bai sarritan Narria,

sarriagotan mingor negarra.

 

Baiña batera, biarra ortzak

moztu eta arindu janaria,

ta laburturik atz-oskolak

aurrerako asmau jatia ogia.

 

Basuetatiko jarkerak aztu,

odol egarri berua amatau,

kidekuengana naiki urreratu

ta lege alduta, alkargaz asau.

 

Ta goizeko illun-abarrian letz,

zerbait argitu urrin baten,

irudi jakun guztia berez,

ari dana guretzat gertatzen.

 

Zein izen askon Jabe, bere izen

danak ba, gauz bat esan guria,

danetik, sortu al gaikezen itzen

barruan artu eziñgo gauzia.

 

Artara, Paulo'n garbi esanian,

Atenas'ko Jainku Izen bakua (5),

zan izentau nai, Jentill artian,

Jaungoiko bene-benetakua.

 

Nori detzagun zor geu guztia

ta amen laguntzen guri dansdana;

nundik dogun A gure Jabia,

garala, soin ta arima, berana.

 

Ta auzokuari, bere artzekua

ordaindutzia dezkundik aiñdu, (6)

or nun zintzuak zorrtan Auzua,

bizi guztian ezinda partu.

 

Baiña zutindu, jaso arpegia

ta eskuak ñndu arren, diranak

barrutik lengo animalia,

aldian basoko latztasun danak.

 

Dana artzekua, Otsu'k bezela,

basuen jabe, arkumien gandik;

eurak ezagutzen ez dabela

onbiarkizun bat ez da zorrik.

 

 

                    IV

Eta geienok mundu onetan

arek giz bien nastia garala,

alde aundiok gei ta neurrietan

piztien eta Jainkuen ezpala.

 

Bizi guztian, zar nai gazterik,

burruka edo guda ososuan,

aldiz galtzaille irabazle aldiz,

gara bakoitxa, geure barruan.

 

Baiña, joko ontan, aurreratzia,

batian auzpaz ta bestian zutiñik,

Basotikua bende jartzia,

apurka, batera eziñik.

 

Gaizto-artzekuak atze lagata

erantzutziakin obeto zorrak;

t'Ebangeliua ondo atarata,

berba utsen ordez, egiñaz obrak.

 

(1) Luc., XIX, 21.

(2) Luc., X, 30.

(3) Luc., VII, 41.

(4) Suum cuique tribuere, erromatarrena.

(5) Act., XVII, 23.

(6) Mat.. XXV. 35.

 

Londres'en, 5-59

 



Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.