L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1959 IV (1959-urria/abendua) —Hurrengo artikulua
 

 

Gipuzkoa'ko Bertsolari Berrien Txapelketa

Ordizian (Villafranca) 1959, Agorrak 9.

 

Baztarrika'tar Isidor

beneditarra

 

        Euskal Jai ederrak izan ditugu aurten ere Ordizian. Euskalzaleak bazun antxe nun ase bere egarria: txistu, eskusoiñu, aurresku-txapelketa, dantza.sariketa, bi irri-antzerki euskeraz, ta baita ere, nola ez, bertsolariak. Gipuzkoa'ko bertsolari berrien Txapelketa gaiñera. Igaz goierrikoena genun.

        Orregatik inguruetako errietatik erruz etorri zan jendea. Bertsoetarako enparantza laster bete-bete zan ta an iraun zuten denak, bi ordu ta erdi luze, tarteka belarriak erne, tarteka erdiparrez edo txaloka, ta geienak eguzkitan. Nola erakartzen duten oraindik bertsolariak gure erria! Bertsoetarako griña bizia izan euskaldunok!

        Amasei bertsolari gazte bildu ziran txapelketarako. Ona emen izen-abizenak. Bertsoetarako zotz eginda atera ziranez jartzen ditut: Jesus Basoarte, Zumaiarra; Domingo Garmendia, Berrobiarra; Bizente Mujika, Ormaiztegiarra: Tomas Lasa, Lasartearra; Jose A. Lazkano, Donostiarra; Jose A. Iturbe, Lasartearra; Florentino Nosellas, Berrobiarra; Jesus Eskisabel, Legorretarra; Jose Luis Lekuona, Ernaniarra; Jose Agirre, Azpeitiarra; Patxi Etxeberria, Lasartearra; Jose Usabiaga, Errenderiarra; Jose Otamendi, Amezketarra; Patxi Arregi (Moxo), Irurarra; Patxi Beloki, Bidaniarra; Jose Migel Iztueta, Lazkaotarra.

        Epai-maian Basarri ta Manuel Lekuona Apaiza ezagunak ta beste ira euskalzale eseri ziran. Eguerdiko amabietan, zintzoki Agurmariak esanda, ekin zioten bertsolariak lanari. Denak etor-agurra lenbizi. Ondoren Maiekoak bakoitzari emandako gaiean, biña bertso. Gero bertso bana, puntua jarrita. Beste biña bertso, bertsolariak bikoteka zirala, zotzean artutako lanbidei buruz. Ta azken-agurra. Etor-agurrak eta azken-agurrak etziran txapelketan sartzen.

        Maiekoen iritziz Garmendia, Berrobiarra, atera zan Txapeldun, bigarren Iztueta, irugarren Mujika, laugarren Agirre ta bosgarren Lekuona; beste guztiak sari berdiña eraman zuten.

        Amaika bertso eder entzun genun. Ona emen aukeratu ditutan bakar batzuk, magnetofonez jasoak.

 

1) ETOR-AGURRAK

 

        Basoarte

                Makina batek entzun nai dute

                gaur emen gure jarduna;

                auxen da kristau talde jatorra

                emen ikusten deguna.

                Gaurko jaiari eman dezaion

                bear dun argitasuna,

                Ama Birjiñai eskatzen diot

                ortako laguntasuna;

                gorrotorikan ez degu

                bear baizikan maitetasuna,

                premi danetan lagundutzeko

                gogozko alkartasuna;

                guztion onez izan dedilla

                gaur emen gure jarduna,

                opa dizuet pasatutzia

                alaitasunez eguna.

 

        Agirre

                Gure Jainkoak eguerdi ona,

                astera noa lantegia,

                nere bizitzan bigarren aldiz

                naiz gaur onuntz etorria.

                Txoko maite au beti deizkiot

                ain leku paregabia,

                beti bezela astezkeneko

                azoka eta peria;

                orregatikan bildu da

                onuntz orrelako jenderia,

                eta geiena ikusitzen det

                euskaldunen arpegia,

                kopeta illun gutxi ageri da

                auzen da jende alaia;

                zuek bear ainbe eskertutzeko

                oraintxen degu garaia,

                asko pozten naiz

                ikusitzean ainbat arreba ta anaia;

                gaur Ordiziak ez al du ematen

                zeru txiki aberria?

                Nai dan lekuan ez da ikusten

                au bezelako erria.

 

        Iztueta

                Nere txanda ere iritxi da-ta

                nolabait biarko asi,

                nai detan eran nere buruai

                gaur ezin eginarazi.

                Zorioneko Epai-maia

                ta zorioneko Ordizi,

                gaiñerantzeko anai-arreboi

                arratsaldeon lenbizi.

 

2) GAIA EMANDA

 

        Garmendiari'ri. —  Euskalerriko gauzik onenak.

                Gure Jainkoari eskatzen diot

                bertsoetarako laguntza,

                Euskalerriko nola ditutan

                anima eta gorputza;

                utzi ziguten jatorri zarrai

                aurrera nai diot bultza,

                Euskalerriko gauzik onena

                (nere ustez da) izkuntza.

 

                (Euskalerrian) ni jaio nintzan

                nola ez diot elduko,

                entzule asko daude ta

                ori nola ez det zabalduko;

                emengo oitura ta euskal jendeak

                nola ditut aitatuko,

                ta osasuntsuko gauden artean

                Euskerik ez da galduko.

 

        Agirre'ri. —         Arriak laborea ondatu dionaren egoera.

                Baserritarran bizi modua

                jarri didate nei gaia,

                badakiguta nola izaten dan

                oso arrisku aundia,

                naiz ta kanpoa etorri arren

                indartsu, zoragarria,

                egun batetik bestera

                igual egiten digu arria.

 

                Aurten or daude soroetan

                baba ta arto ugariak,

                sekula baiño indartsuago

                ta ederkiago etorriak;

                oiez gaiñera oso ederki

                erantzun digu gariak:

                aurten jan pixkat seguru degu,

                launtzen badu egualdiak.

 

        Iztueta'ri. —         Zer da bertsolaria.

                Auxen da gaia ala bear da

                egoki jarri diguna,

                bertsolaria nor dan aipatu

                ori det eginkizuna;

                poza du bere lagun maitea

                ta memoria laguna,

                gure-izkuntzaren puska bakarrak

                neurtu oi dituna.

 

                Euskal-erriko bertsolaria

                nola dan bere jatorriz,

                estudioaz ez da egiten

                ez baldin bada etorriz;

                alde batetik gaiari segi,

                itzak neurtu bestetiz,

                naiago nuke gai oen jabe

                seguru baldin ni banitz.

 

3) PUNTUA JARRITA

 

        Garmendia'ri.— «Anima salbatzeko Zer egin bear da?»

                Euskalduna ortan

                ondo ikasia bada,

                konprendituko dezute

                nik orain esanda,

                errezu asko egitea

                gauzik onena da.

 

        Mujika'ri. — «Aurki asiko dira usoak menditan»,

                eiztariak preparatzen

                diran tokitan;

                amets oiek dabiltza

                jundan aspalditan,

                baiño okelik ez da

                merkau karnizeritan.

 

        Lasa'ri. — «Dirurik bai al dezu gordeta bankuan?»

                Sartzeko toki ederra

                ba-daukat kolkuan;

                lan egin ia akatuan

                gorputza plakuan,

                milla pestakua ez dakit

                nik nolakua dan.

 

        Lekuona'ri.—        «Zenbat bide daukagu lurretik zerura?»

                Zerbaiten etorri zait ba

                orain neri burura,

                kalkulatzeko ere ez

                bai daukat ura,

                metroz nik ezin neurtu

                joan arte ingurura.

 

        Etxeberria'ri.— «Siñisten al dezu sorginkerietan?»

                Egia esango det

                gaiñera benetan,

                gaur ere kaso bat

                gertatu zait bertan,

                aize demoniuak

                jiratu nau bueltan.

 

4) LANBIDEAK

 

A) Basoarte baserritar eta Garmendia morroi.

 

        Baserritarrak

                Len esaten dizut aurtengoagatik

                morroia bear detala,

                ondo dakizu lan ortarako

                ez du balio motela,

                orain menditik akarreu nai det

                garoa eta orbela;

                zintzo laguntzen baldin baidazu

                emango dizut jornala.

 

        Morroiak

                Orrek morroia jaso nai luke

                betik asita goraiño;

                kalean gabiltz argi antzian

                geron baztarretan baiño,

                bera da beti alperrantza ta

                bestei ainbeste enpaiño,

                lana aginteko gorabera du

                ondo pagatzeko baiño.

 

        Baserritarrak

                Jendeak ez luke parre egingo

                gaur onen berri ba'leki,

                bere burua azaldu naian

                erakusten du beroki;

                lana egiteko galbana du ta

                patxaran bizi ederki,

                zenbat loaldi egiten dezun

                gure Jainkoak ba-daki.

 

        Morroiak

                Zer arraiotan asi zeraden

                arrazoi oiek kantatzen;

                oain bi urte artu niñuzun morroi

                geroztik ez dizut paltatzen,

                oi aldian sarri nabillela,

                au jendiak engañatzen;

                aitzeki oiek danak izanda

                nola ez nazu bialtzen?

 

G) Lekuona juez eta Agirre lapur.

 

        Juezak

                Ni juez nola jarri nintzan ba

                oraindikan daukat goguan,

                (aur-laun bezela gure errira

                bein iritxi zidan Juan)

                zer gauza zegon ikusten

                antxe zegon nere inguruan;

                kajian zeuden diru pitiñak

                gabez eraman zituan.

 

        Lapurrak

                Mundu ontara etorritzen da

                amaika olako gizaki,

                egia garbi azaltzen onek

                danen aurrian eztaki;

                bate kulparik ez nuela nik

                kartzelan nintzan izaki,

                bestek eindako lapurretia

                bota zun nere aitzaki.

 

        Juezak

                Onek sartu zin uste ez nuela

                zirikote bat epela,

                nik parte berriz erri aretan

                an eman bai nuan bela,

                etzuten uste Agirre au

                saiatzen zalaik orrela;

                guardazibillak an lotu zuten

                 juduak Jesus bezela.

 

        Lapurrak

                Jaunai eskerrak erantzunetan,

                nik emen daukat buruan,

                kontuz ibiltzea obe da askoz

                olakoen inguruan;

                diru pixka bat norbaitek eman

                eta engañau bai zuan,

                gero, beste baten oker dana,

                Agirrek pagatu zuan.

 

K) Beloki itzai ta Iztueta perratzaille.

 

        Itzaiak

                Perratzaille au arkitzen zaigu

                ejenplo baten premian,

                ez det probatu antziña dala

                ongi daukat memorian;

                berrogei duro kobratu baiño

                erantsia txarkerian;

                lenengo egunez perrarik gabe

                gelditu nintzan mendian.

 

        Perratzailleak

                Nik ba-nekien itzaiangaitik

                ez neukala itzonik,

                ez det esango alde batera

                utsegiñik ez detanik;

                nik perrak ongi ipiñi baiño

                etzuen neurtzen lanik,

                itzaintzan ongi ez dakiñantzat

                iñun ez da perra onik.

 

        Itzaiak

                Lenago, ez bein, entzuna nago

                au gizon alperra dala,

                idi bateri zortzi perra onek

                jarri zizkan beriala;

                nik ba-nekian lan ondo eginda

                ori ezin zeikeala,

                ikusten nago, galdu biar du

                Goierriko klientela.

 

        Perratzailleak

                Nere tranpia aitatzen digu

                lasaitasunez jarrita,

                eskerrik asko auzo geienak

                daukatela igerrita,

                inguruan eta gure errian

                dakite onen berri ta,

                gau bat osua tabernan bota

                perratzera etorrita.

 

5) AZKEN AGURRAK

 

Lasa

                Kristau maitiak, neure esana

                ein biar dezute aditu,

                barren-barrendik biotza neri

                (zatokin) etzait mugitu;

                bertsok entzuten emen jendia

                danak ez dira kabitu,

                gu ikustera ona etorrita

                egin liteke arritu;

                ai! Gipuzkoak, lagun maitiak,

                Billafranka asko ba'litu!

 

        Eskisabel

                Gaurko billera oni ez diot

                gaizki dagonik iritzi,

                len asiera eman degu ta

                noizbait ein bear utzi.

                Euskera eta oitura onak

                galtzerik ez du merezi.

                Ordizia'ra sarri bisitak

                eiñez ondo-ondo bizi.

 

        Iztueta

                Zu Billafranka, zu Billafranka,

                lenagoko Ordizia!

                Oraindik ere gordetzen dezu

                gaztearoko bizia,

                bertsolarien zale zerala

                nago ongi ikasia,

                izanez ere seme asko

                ituzu gauza on askon jabia,

                zure zugatzan gaiñian baita

                Urdaneta'ren kabia.

 

        Bukatzean, epai-maiko eseri zan Basarri aundiak orrelako jai baten ezin ba bere barrena ixillerazi ta orra zer kantatu zien bertsolari lagun gazteei:

 

                Gazte maiteak apal dituzte

                jakintasunan eguak,

                parte artu duten danak

                merezi dituzte txalo beruak;

                urteak joanda aberritutzen

                asiak gaude lenguak,

                beste pozikan ez daukat ezer

                badatoz ondorenguak.

 

                Al dan tokirik ugariñetan

                artu zuek kantuz parte

                ta jaiotako lur ederrakin

                ongi gelditzen zerate;

                asko konzejal izaten dira

                batek bear du Alkate,

                berriro ere saiatu beintzat

                euskal bizia dan arte.

 

        Merezi zuten jasotzea bertso auek. Ta miñ ematen du beste asko ta asko, auek baiño bikaiñagoak oraindik, galtzen uzten edo itzalean gelditzen dirala jakiteak. Magnetofondunak badute zertan lan ederra egin. Izan ere, egia bai atsegin zaizkiola gure erriari bertso Berriak, eskuz idatziak, askoz atsegiñago ordea bertsolariak bat-batean, mingaiñ-dardaraz, aletuak, arrigarriro agertzen dutelako auek bertsolarien etorria.

        Ta bukatzeko, txalo beroak Bertsolari-Txapelketa ori jarri dun Ordizia'ko «Laguntasuna» taldeari ta ez gutxigo Lete'tar Jesus antolatzaille bizkorrari.

 

                «Ai! Gipuzkoak, lagun maiteak,

                Billafranka asko ba'litu!»

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.