L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1961 I (1961- urtarrila/martxoa) —Hurrengo artikulua
 

 

Olerti'ren olerki-sariketa

 

        Aurretik iragarria zan, dakigunez, sariketa au. Eta gure olerkari ta bertsolariak, gazte ta zar, alkarren leian, ezin obeto erantzun eutsoen gure iragar-deiari. Eta ona gaur maikoak, jasotako lanak aztertu ta euren barne-aldiña aztatu ondoren, zeintzuk jo dabeza sarigarri.

        Lau sail ziran sariketa onetan.

 

        I.—LIRIKU SAILLA. N. Ormaetxea'ren «Argia bera» saritua; saria: 1.000 laurleko.

        AIPAMENAK: «Beti zure erri», Jauregi'tar K. (Zarautz); «Agur Maitere», Paben Loidi (Igeldo); «Itxas-abestia», Gaztañaga'tar Jexus (Laurgain); «Pillota saioan», L. M. Muxika (Erroma); «Leio luzean», Aita Gandiaga (Arantzazu); «Gabaz aldendu nintzan», F Sagartzazu (Ondarrabi).

        II.—POEMA BAT. Sail au utsik gelditu da.

        III.—AMAR ALEGIKO SORTA. a) «Aize-orbela» Igartza'tar Eusebi (Lazkau); saria: 500 laurleko. «Ikasi», Igotz (Zornotza); saria: 500 laurleko.

        IV. BERTSO-SAIL TXIKIA. «Txo» sailla, Loidi'tar Paben (Igeldo); saria: 250 laurleko. «Alper (...)lla», Sardui'tar Deunoro (Areatza); saria: 250 laurleko. «Biderik-bide», Bilbao'tar Alesander (Armintza); saria: 200 laurleko.

        Sariak banandu ta abarri jasa ta ganora emotearren, jai eder bat antola zan emen Larrea'n.

        Goizeko amaiketan meza nagusia Zornotza'ko Abesbatzak ederki abestuta; A. Onaindia'k itzaldia olertia batez be goretsi ta jasoaz.  Karmeldar eleizea betebete egiñik egoan olerkari ta olerki-zaletasuna biotz-barrenean sumatzen dabenakaz. Ondoren, aitaturiko Abesbatzak lau euskal abesti kantatu euskuzan, iru ta lau abotsetara.

        Sariak banatzean, bakoitzak irakurri eban bere olerki sarztua, Orixe'k, Loidi'k, Igartza'k eta abar. Orixe'k, orrezaz gaiñera, itzaldi mamintsua egin euskun bizkaitar idazleak gai artuta. Gero bazkari goxoa euskaldunok oi dogunez, bai ta ondorengo abesti barrenkoiak be.

        Arratsaldeko lau ta erdietan Bordari'k Aita Bera zanaz, Erkiaga'k Eusbio M. Azkue'z ta Gaztelu'k bere neurkera barri bereziatzaz itzaldiak. Itzaldiok OLERTI'n argitaratuko doguz. Bai ta sariketara bialduriko olerkiak be.

        Zorionak biotzez saria jaso daben guztiai, ainbat olerki txukun ta eder igorri dauskuen besteak iñolaz be baztertu barik. Eta, esaera danez, urrengoan geio.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.