L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1965 III-IV Bertso urratuak (1965-uztaila/abendua) —Hurrengo artikulua
 

 

Belaun-giroen olerki ixilla

 

Ugarte'tar Martin

 

 

I. Aurtzaro

 

Amets aaztua lez lo-zorro

aur nintzaneko oroitza,

begi-ninietan txingar darot

erle burrunda bailitza...

 

Aldaaroak zuzperturik

nagi naroan gogoa,

joana berrizte iduriz

oro urbil len-giroa.

Utsa zalazko zerbait astun

betarte nik aurtzaroa,

igaroaren oroipen...

Oroitamen igaroa!...

 

Joanak zer dakus utsa baño?

Utsak iñoiz giro ezti,

edo zerbaiten errañu,

ta ikusmena ere laño,

ta laño gaindik eguzki...

Igaroan argi biziak

barne sentipenak jalgi,

ta pentsakizun urerneak

apar-muga naramaki.

 

Amets aaztua lez lo-zorro

aur nintzaneko oroitza,

begi-ninietan txingar darot

erle burrunda bailitza...

 

....................

 

Ama!... Itz muga gabekoa...

Zure ta nere bizitza,

Jainkoari eskein zenion,

ta mintzo ixil oroitza.

 

Aritz mami lez arrak jana,

amatzaroko biotza,

ni altzoan txori egiña,

su eztia, ni masusta.

 

Bion tartean oskarbia,

gaba oskarbiak intza,

intzaren apar axalean,

biok amets, biok mintza...

 

Utsagaz biok zorabio,

utsagatik laztan niri...

Ezerezaren parpail biok,

gauz utsa geureti aundi...

 

   Bularrean erdi-lo

   oinpetan atzimur,

   parre-zirri-gilia

   abian bi eztul.

   Aize eztul birekin

   sabel barna izkur,

   eta uats epela

   ordurako limur.

 

...Ari meea aurtzaroa,

meea ta pirriña.

Ikusteko meago

sentitzeko baña...

 

Aita etxearen abe,

oro su-argitan itzal,

noizbein betartea uber,

beti etxemiñak kiskal,

 

Emporraren su-begira

dantza danbolin kirtenak...

Aiton-amona txurtuak,

alboan kuzkur daudenak.

 

Begi urdin-gezak xamur,

masail limurtuak ezti...

Ni guri-guri altzoan,

amets girorako etsi...

 

...Ari meea aurtzaroa

meea ta pirriña.

Ikusteko meago,

sentitzeko baña...

 

   Xoxo izu arroxko,

   nora iges egin?

   Berriztu nai neuzkikan

   mintzo-bi irekin...

   Egaka biurrian

   zer dala-ta ain arin?

   Ontan agurtzen natxik

   txorrotxia bikin?...

 

Belarrietan dan-ezkoan

sasipean zarraparra,

kabia nun, nik an zankoa,

ta neureki irriparra.

Iru arrautza egapean

molts-moltso zozotzarra...

Arantza-boltz txurkulluak

bi eskuok luzatzera,

zima gaiztoz iriki dit

galtzarbean tarratara.

 

   Ateetako kerizpean

   oin nagiok auts-arretan,

   siatseko ur-gelditik

   txalburu-bi eskuetan

   ez-itoko, bai-itoko

   loi moltsora aizkenetan...

   Belaun-konkor, galtzipurdi,

   atzamarrak lokatzetan...

   Otordura biltzezkoan,

   ontza-bi loi arropetan.

 

   ...Amarentzat oker beltzak

   neretzat uts baño eztira...

   Sentipenik eztaneko

   jolas leloa guztia!

 

Arrats-leeneko axanpa miñak,

laño-beltz-giro biotz ezpañak.

Nik arpegi irripar amari,

eta illun-arre amak neuri...

Abian ondamu banitza lez,

aitaren altzoa artu det toki.

 

Aitak, amak eztaukan itzala.

Amak, aitak eztuan magala...

Eta nere masail gorriztuan,

biak neretzat laztan bana!

...Gabeko otoitzak egin ondoan,

loak artu nau bereala...

 

.......................

 

   Banaiz, eta enaiz...

   Banator. Banoa...

   Kuku-soñu antzu,

   ene aurtzaroa...

   Izango naizentaz?

   Nork daki geroa...

   Oindaño darodana,

   lo-zorro-giroa!

 

Ta. Ondore mardul nere gain dator

itxas urdiña bailitzan,

eta uraren apar arian

arpegi txuri-gorrizka.

 

Ur-kantua bai, mur-mur lelo au,

gain-agarraren jolasa.

Ara palaxta, ona purruxta,

surtzaro-barne ametsa.

 

   Egoaizez ara-ona

   dabillen ke-moltsa urri,

   ganduaren egapeko

   suaren erro nabari.

   Aizeak bere lege naro

   —bere lege ta irudi—

   zerbait naizen itzal solla,

   ez zentzu, eta ez zori.

 

   Naizen bai-ezko sentipen

   espiritu ezkutua,

   joanak lekurik ez, gaindik

   itxaropide gandua.

   Aingeru egats gabeko

   nai uts naizen aingerua...

   Ez pipit ez lore kusku,

   muskil pizer kimatua.

 

Enadatxo pirrin lez dabilkit

ega motelka narrats-narrats,

ene zentzu izpiok naztapil

ikuspen detala zerbait arrats.

 

Ez putzu geldia lez lurrean,

ez xoxo izua lez aizean...

Badarot zerbait bien tarte

giroak daman bidetxidorrean.

 

Ikuspegi badet surrez-aurre

gaztemuga sollak damaidana.

Argi dizdire-arian barne

auek sentimenok bidez-bide,

piztu-ezpiztu argiakana.

 

Illunaren gibel erraiñura,

txoil urrutira agoan oskarbi

ez egunaren kiñu, ez argi...

Zer, or, ezpañetan esan gura?

Nere jo-muga itxuan berri?...

 

 

II. Gaztearo

 

Bidatxidor nasaietan

noa azipide legez,

zerbaitek argi dagidala

iputargi txirtzillak lez.

Itxaro nuen bidea,

bide zabala naitaez,

kolkoan erdigorderik

ondoreko milla amets.

 

Illundiko argi izpi

darot biderako lagun,

ez gara-beerako malkor

oro zelai, zelai legun.

Arbideko oztopoak,

denak zatzait ore bigun.

Kurpil galdu lez zoro noa

ume-uztarpetik urrun.

 

Aizearen bultza nagira

ez-jakiñez nora noan,

saiets bitara illunbe

bide luzeero murkoan.

Geroaren ikuspegi

amets eztiak laukoan

bizi amets txoroaz bat

txori ixillak kolkoan.

 

Bat-bateko iratzartzea

begi lotiok nabari,

nagi egotez gogait egiña

arpegi datzat gabari.

 

Barne ixilla egun argira,

—biotz erkiña dardari—

lotsaren larmintz apar ariña,

gaindik boteaz daragi.

 

Eta banoa rora ezean...

Begi-itxian kantari,

gogoan bere esanetara

orpo-ixidorrak dantzari.

 

GAURTIK neureki txori egiña

egamotz naizen txoria,

eguntxintaren argi ariko

txoritxo jaioperria...

Ta gaurtik dakus neure mendeko

amets-zelai zabaldia,

uztarpetikan ega ondoko

ene atseden aldia.

 

Usai likura banatzen darrai

zelai zabaldiko lore,

loreak ezti, eztiak lika,

gaztea ororen zale.

Bide egalik, muño mukerrik,

ezdatzait lorerik gabe,

ozpin garratzik balitz-ezpalitz,

adiñak berekin lege.

 

Ta, ain uts datzait len igaroa,

negu otzaren arpegi.

Negu otzaren giroka eta,

gaba luzean irudi.

 

Eta banoa nora ezean...

Argi neban iputargi

geroz argigo, geroz bizigo,

orain illargi laurdenki...

 

Eta banoa nora ezean...

Ta urrun neban oskarbi,

geroz argigo, geroz bizigo,

aurki egunaren begi...

 

Mendixkaren gandorretik

ospel dakus alderdiak,

gaurdañoak txurtu didan

egun pirrinka nagiak.

Illunbearen girora

ospel ene betarteak,

ametsaroren albañu

gaurko sentipen bitxiak.

 

Neurekixa ibiltari

bide itxuan joan da joan

bat-bateko sentitzeak

uzkur jarri-be beingoan.

Argi txatxarraren orpoz,

t'ezjakiñez nora noan.

Bide luze, bide nasai...

Nork igarri nora doan?

 

Luze datzaikit bideok,

luze atzera utziak,

bukamen gabeko bide

sakon mukerrez itxiak.

 

Aopeko zerbait ezti

noizpein badu geldiak,

belarrien giligarri

onatx oiartzun garbiak:

 

Txoriak tzirtzil aizean,

ardi txintxarrots zoliak,

artzaingoan oyu emea,

bere abesti eztiak...

 

Zarata ezti emeok

aldiz geixko, aldiz erdi...

Zalantzaren ondorio

zorion dezaket arki.

Urbil artzaingo abotsa,

Aingeru eztarri garbi.

Aranean ara-ona,

gazte kantari, ta ardi.

 

Oianaren abots bakartia

nai neuke itxian artu,

lagun miñetan ez dedin

geiegiko oyuz lertu.

Neure eskuz ukutzea

nik otenezake lortu,

ta argizarizko biotz au

bereaz batean urtu?...

 

Zerbait dalazko billa nundibait, eztakit nundik,

eztakit nora... Zorobat gisa mintzo batez.

Ta oiartzunaren zirrara meak geldi nau emen

itzal txoil ontan ezti-likatan sartua lez.

 

Ardi beraxkak larrezañean bana-biñaka,

baso itxian gora ta beera bazkabilla.

Ta orpoz-orpo, zigor biurra eskuan tente

bere lanean zori-bete dan neskatilla.

 

Iñoiz kantari, iñoiz ixilik, urbil darabilt...

Oñots ixilla itzalak barna ara-ona.

Jaurti baneza arnasa dan lez bere kolkora

biotz sutuan irten-bai-ezko daukatana...

 

Gandu baño ez, bion tarteko esi pizer au.

Lotsaren gandu!... Ta biok autsi nai genuke.

Itzal begiko aize megatxak urratua lez

nere begiak eta bereak txoil jodute...

 

        ...MENDI bakartiaren arrosa

        iñork usaindu etzaituan lore...

        Geldirik daudez ene orpo-ok

        ez oinkako bat ere zu gabe...

 

        Emen moztu zait ibil aizea

        bertan gogoari uko eman.

        Bakarti ibiltze ondoreak

        berak batzait zoriona zerdan.

 

        Ikusten naroan argi-xinta

        lanbro-arre axanpaz estali,

        illargi laurdenka oro aitu

        iputargi bera be itzali.

 

        Goroldio ezeak mugira

        itz bana esanen otsarekin,

        ta berau aopeko mintzo au

        illunbeko utsaren osakin.

 

        Biok alkarri esku emanak

        galbildur giñun esku gordeak.

        Aldian oinbete aurreratza

        ustekabe gamazki bideak.

 

        Bide berriak argi zirrara.

        Len utziak uts ziralazkoak,

        pirrin ta ttipi, jaioperri uts...

        Uztaaroa amets gogoak!...

 

        ...Mendi bakartiaren arrosa

        iñork usaindu etzaituan lore.

        Geldirik daudez ene orpoak,

        ez oinkako bat ere zu gabe...

 

           Bidexkak gora ta bera,

           itzal nagiak atzera.

           Baso itxia galduaz goaz,

           osin bare sakonera.

           Irriparran osiñera!...

 

        Atze bixkarra oleska,

        tartea urez gañezka.

        Uraxalean dantza nagian

        bitxaren apar zurixka.

 

        Zer diarduk osin lizun

        bide berrion sarbide,

        ara-ona lurra janaz

        aize pirriña lankide?

        Gaindik dekan zubi medar

        bilin-balanka ori-be.

        Biok anker biok maltzur,

        biok zerate senide.

 

        Itxas azalaren antzo

        lelaz baretu ta jaiki,

        arrubeko ur-arreak

        kolkora jaso ta jalgi.

        Argi lendik illunera

        barna biltzen bañan nagi.

        Noiztandikan? Noizarteño?

        Txoil berak bakarrik daki...

 

        Onen ipar-arpegia,

        eguteraren begia.

        Azpiak ura, gaiñak aizea

        tarteak utsune aundia.

        Bertan itxaro aria.

 

        Zurrunbilloz urak naste

        osin nagiaren apar.

        Berak zerbait begipeko

        eta agerkunak axal...

        Geroaren bide-nabar...

 

        Onen gain-apar kaxkora

        palast egin dut abian,

        dekan-ezko sen urria

        bertan amaitu dagidan...

        Goi-been muga arian...

 

 

III. Elduaro

 

Ene bultzaz lur artua

bazanezko arrotz-erri.

Larremitz albañu izpi

bañan ez lore, ez orri.

Ostalari arrotz oni

illuna lur-eten txuri...

Atzo arantza basatiak.

Gaur sagasti muxu-gorri.

 

Ur-mugan blai nintzalarik

zentzu gezak lotan jarri,

gazte giroz loak artu,

giza-soñez iratzarri,

Bai-ezko bizte lelorik

geroratz eztet nabari.

Sentiera mende noa,

ta gogo bizte mintegi.

 

Illun bide ondorean

bake zale zait guzia

igaroan kerizpeko

megatx darodan aldia.

Naiz biotz pilpirak jaio

sor nere barne nagia,

ospeletik argi-xinta

aldaarora etsia.

 

An oiartzun zaneko

abots bakartia,

gordean det gerozaz

barnean josia.

Gordean ain xamurki

amatzaz jantzia,

ondoreko kimuen

ernamun begia.

 

Osoa zait aldi au

ego-epel giro,

lagunaren itzal da

arnasaren bero.

Leendiko amets ernez

agorturik oro,

lore-kusku mokoko

ene egutaro.

 

Baso itxuak lili bat

illuna bitxi jazteko,

urernearen aizpa, ta,

doñuz txorian antzeko...

Txori biok bat giñandik

adiñaro esaneko,

orpotikoen muin gera,

biok azal ta izardiko.

 

Geroaren itzal darot

aita izate astuna,

iñoiz gabaren atal naiz,

iñoiz oskarbi eguna.

Maiz edari ozpin jabe

badet eztiki leguna,

giroaren jaki, ore,

gerize eldu-biguna.

 

Ontzia gora-berakoz

ur-gazi-gezak barna,

bidaaldian nekepeko

ar izkutuak jana.

Apar-muga nabaria

lurriñetan goratz joana,

uztarpeko ta zoritsu

bizitza leloak nama.

 

Buruauste bakar aldirakotz,

ta ez joanaren egarri.

Geroaren kezka alderago...

Neureak burutan sarri...

Lan erasoa eguneko ezten,

onek neke ta izardi,

eta obari zeatz neurtua

zimel jardunaren sari.

 

Lur itxua ene alorreko

ainbat gazi-gezen lurra,

beso etenok-be neke ozpin

—ozpin ez bañan lillura—

Lur muñetika asun diran lez

erne bakanak onez urra

ezti estalgiz erro etsian

darot bizitza kuzkurra.

 

Ta ezti kutsuz, amets andoko

bide estura jausirik,

elduaroak itoaz nama

gora aienak autsirik.

Negu-buruko giro otzaren

egapetaño josirik,

ondoreari mun eman baño

ez darot beste argirik.

 

Iñoiz zikotzez kukildu banaiz

ezur-ikara-dardari,

nere zaindiko landaretxuak

gose karraska nabari.

Ontan aitaren biotz minduak

lur mukerrean daragi,

bizinar zaigun aletxo billa

txingurritxoa irudi.

 

Miñik gabean barne zotiñak

zotin gabean malkoak,

bide beretan ekaitz nardari

ozpero neurriz gaingoak.

Eraman onez oro ebaki

elduaroren aiztoak,

bizilarrizko garaipen ontan

esku dularik Jainkoak.

 

            Lan astunaren esker

            ez nabil txori oker.

            Neke zaidan lana,

            badamat nork arindu,

            ta nork eztiz ukindu,

            ozpin darodana.

 

            Laztasunen errotik,

            abian sortzen zaikit

            poztarte bakana.

            Orpotikoen giro

            txoil bigunak argiro,

            bidez dakardana.

 

            Onatx nere jatorri,

            sendo ta muxu-gorri

            ondore detana.

            Arira, ezpai gabe

            zorionaren jabe

            izango zaidana.

 

            ...ETA nere uztaaro

            badoa gain-bera,

            errekatxo tziztorra

            dijoan antzera.

        Ondotikoen bultzaz

            aldian utsera,

            ta bultzaren sortallu,

            aldia bera da...

 

        Adiñaren ertz nabarrak

        lotzen nauan egutaro,

        lañoxka ganduz gañetik

        izarrak kiñuz gabero.

        lñoiz ospel, aunitz argi,

        illatargi talobero

        ixilpeko arnas xamarra

        gaur-gaurko aroan lelo.

 

        Sail neurtuan erlea lez

        ara-onako motzean,

        onen lanera urrian

        tzirtzillik bere antzean.

        Edozer ezti berak lez

        garratzondo murritzean,

        ontan bizi-poz-aria

        berak lez lore-autsean.

 

        ...Eta nere uztaaro

        badoa gain-bera

        errekatxo tziztorra

        dijoan antzera.

        Ta jaurti albaneza

        Zerupe antzura

        bake ixillak gorde

        diotzan altzora...

 

Aldiak barna landa nasaiok berean doaz...

Neu naiz aldakor aizean lege zilimoltzo.

Lur magalaren giro epela utzirik edo,

lugin zaildu-au bide antzura lander antzo.

 

Bañan etzaikit alper izandu lugiñaroa...

Legor zan lurrak eskura dakar emaria.

Leenik ereiña erratzen doa uzta-betera.

Bertan geroak anei ametsen iturria.

 

Nere baitako amets erroak erori dira

etsiaroka sareetara aldi onez.

Bertan urtuaz, barne neurria dindiriz darot

uztai urriko ontziak gañez dagian lez...

 

        ...Eta nere uztaaro

        badoa gain-bera,

        errekatxo tziztorra

        dijoan antzera.

        Abian nere oiñok

        lur muga otzera,

        arrasburuko argi

        gorrixkaz batera...

 

 

IV. Umoaro

 

Ez aurrera, ez atzera

        umoarora zubian,

        sare itxuak ibatsi

        murrizki ago itxian.

        Izarrak egi-lekuko

        utsune nasaiak goian,

        azpian ibai nardari

        gainbera urdin nagian.

 

        Umoarora zubian

        loti, ozkil, ur garbia

        goiak urean errañu

        arraitxoentzat argia.

        Uzteibeetik sartu-irten

        —enada txiularia—

        egunaren ondartzera...

        Bere lege nik begia!

 

        Loti, ozkil, ur garbia

        makal areaz bildua,

        albo urrizti nardetan

        ezti txorien soñua.

        Ta, argi-begi sardetik

        irriz, berekoi kukua,

        berean lelo sorkorra,

        milla bider berriztua.

 

        Makal areaz bildua

        umoarora zubia,

        auen lezeero dangalak

        urbil oskorri-begia...

        Denok aizken-ari goaz,

        makalen gorri-oria,

        ene bizinar aula ta,

        arrats lengo oskorria...

 

        Bizitz xamarran

        aizken atala,

        makillatxoa

        lagun detala.

        Egian ordu eldua...

        Lurrondo ospel

        garrik gabea,

        lanbro negartiz

        aurre-sarea,

        oro ozkirriz Zerua.

 

        Eztet txoil bakar

        makillatxo au.

        Nere sapia

        zabaltzen dirau,

        onatx belaungo elduak.

        Euren zaiñeko

        landaretxoak,

        —lau-orri diran

        billobatxoak—

        ezti girora bilduak.

 

        Aur biurturik

        auen girora,

        ozmin darodan

        une malkorra

        zertxo bederik murriztu.

        Neri aitonak

        aitandu zidan,

        oro txikien

        oñarri diran,

        ipuin-abarrak berriztu.

        Gira tzirtzil au

        ezer ezpalitz,

        jostarika-be

        alkargaz gabiltz

        pozaren gili-dardaraz.

        Auen mugirak

        zume-txirpi lez

        eta nereok

        adiñan legez,

        txantxaz zuzpertu bailiraz.

 

        Sentitze utsa

        balintzaikit aal,

        gaur bertan kako

        ondorio nar

        naiz izan bultza estua.

        Nola nezake

        auekin naasi

        orpoz jirata

        atzera utzi

        darodan bide neurtua?

 

        Eta bide medarrak

        oles illunari,

        igaroan gomutaz

        oro zulakari...

 

        Arako argi nabar...

        Leenen ametsa.

        Arako ordu zear

        naron bide latza...

        Gomutaren eder ta eziña.

        Umoarorako egi gordiña...

 

        Amaren masailla epelak,

        irentsirik gandu ospelak...

        Ximur zar amanatxoa.

        Aitonan altzo goxoa...

        Denak betartetik kendu

        erio illun ezpelak.

 

        Amesbete zillar parpallak

        bideerako lore txinbillak...

        Negu belfz-nabar-gorriak,

        oro uda sargoriak...

        Esan dezaket nun diran?

        Itzik ez dute ezpañak...

 

        ...Arako argi nabar...

        Leenen ametsa.

        Arako ordu zear

        naron bide latza...

        Gomutaren eder ta eziña.

        Umoarorako egi gordiña...

 

Ene orpoak zerbait aldatzen nagian-nagi,

nai-ezik bedik, zubiz barrengo lur-errera.

Eta, neretzat ez uzta-bete, ta ez obari,

emango eztun lur zidorrari leen-arrera.

 

Darodan bide beartuari ozkil begira.

Abar-tartakak ezur-makillen ereduko.

Otzaren dardaz azal lakarrak ustel bailira.

Agian leenik arrak janaren irudiko...

 

Ospel begiko txuri bizia, ene illunar,

une beteko begi itxia txori etzait...

Nolaz, aizean begiok mindu, nere bizinar

errañu bertan kirikako-bat aki bezait?...

 

        Begininiok ixten doakit

        aldian isten betiko...

        Zartzaroaren ari emera

        argiak berak ostiko!

        Zuri gandutan zerbait dalazko

        elur illaren jantziko

        nere illeok —zillar izpiok—,

        damazkidan iduriko.

 

        Laño itxuak estali antzo

        gau lez doakit eguna,

        eguzki pintza orratz berak-be

        ezin lañometa zula.

        Illun albañu luze urria

        ibai añubeak ura...

        Ene irispen dezakedana

        oraingaz illun gandu-da.

 

        Gandu lausoa betilletara

        lanbro meaxkan umea,

        azalez ezko, barnean ore

        itzulibide unea,

        eta naasian barren muñeko

        negarraren ari meea...

        Alaz xur darot belarrietan

        gaindiko abots emea!

 

        Odei illunon gaindik kirikaz

        senti naroan argia.

        Sentipen soilla... Idurimena...

        Estali zait oskarbia...

        Sinistearen argi biziak

        berriztatutzen egia,

        Goi-nasaietan dakusdalakoz

        aginduriko alkia.

 

        Eten bai-ezko arta

        sentitzeakin batera,

        gorputz zirrara ozmiña

        abian nere baitara.

        Len gor nakion zirrarak

        gaur jaioperri tankera...

        Aize ospel bultzari su

        erio aurre oteda?...

 

        Ikustaria joan bazait,

        entzumena-be urrean.

        Gaurdaño ixil zan erle

        urbil burrunda arean.

        Nere andore txirpiok

        nabari neure gorrean

        aopeko ixil mintzoz

        lo-ari nagon unean.

 

        Loaren astunez biltzen

        gorputzaren zain-ariak,

        biotz ozmiñera bidez

        odol xamarra urriak,

        betirako loan senaz

        lotzen nauka lokarriak.

        Ortz-karraska latz baño ez,

        ene erio larriak...

 

        ...Egun bereko illun begian,

        ezkillen din, dun, itzala

        Andre eldu bi iturritikan

        ura duin ozkil dirala:

        —Jesus, ta Mari... Ustekabea...

        Nor ote degu il dana?

        —Alako omen... —Gizarajoa...

        Jaunak erruki datzala!...

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.