L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1968 I-II Bakardade (1968-urtarrila/ekaina) —Hurrengo artikulua
 

 

Izar pozgarria

 

Satarka

 

Guadalupe'ko Ama Birjiña maitea'ri

 

Oleartso'ko

       Mendigañera,

Uxo polit baten antzera,

Jatxi ziñan (Ama onena!)

Goi-zerutik gure lurrera.

       Maitasun onaz

       Gu gaizkatzera,

Ta beti guri laguntzera,

       Igogaitezen

       Mundu mar, ustel

Ontatik zeru ederrera.

 

              * * *

 

Guadalupe'ko Amatxo, maite,

Nere illundiko argitzallea

Zuretzat dakart saski bat lore,

Usai gozodun onaz betea.

 

Bañan... Zuretzat daukat nerekin

Beste lore bat xamurragua...

Nere biotza... maitasunakin

Aspaldi ontan lilluratua.

 

Nere biotza, lur maitasunaz

Orain arkitzen da etsitua...

Ta bat-batean oroi da Zutzaz,

Barkatu, Ama errukitsua!...

Len-bailen artu zazu Zuretzat,

Bestela laister negu miñean

Oi! ez da izango ez iñorentzat...

Izoztuko da elur otzean!...

 

              * * *

 

Len, aspaldian gure erri

   Ondarribia'n,

Gudateko egun larri

   Ta illun aietan...

Alde guzitik etsaiez

   Inguratua...

Erri zar dana pusketan

   Erdibitua.. .

Illak eta zaurituak

   Gainka kaletan...

Gose t'egarri aundia,

   Dana ganetan...

Lo gutxi, ezin bizia,

   Dardarka... ikara...

Ta beldurra zegonean...

   Orduan, Ama,

Goi zeruetako Ama,

   Maitetsu, ona,

Gure erri eder, zarreko

   Agintariak,

Zugan jarri zituzten, bai,

   Biotz-begiak.

Ta zeruko indar-laguntza

   Lortu bearrez...

Apal belaunbikatuta,

   Biotz-biotzez

Otoitz-egiñaz, eskatu

   Zizuten maitez:

 

«Guadalupe'ko Ama

   On, maitetsua

Zeruetako izar eder,

   Argi izpitsua.

Arren, begira ta ikusi

   Gu nola gauden...

Gutzaz erruki!... Gaizkatu

   Gaitzazu... (arren!...)

Erbesteko etsai zital,

   Gaiztoetatik...

Ta len-bai-len ez ba'degu

   Zure laguntzik...

Galduak gera betiko...

   Ta iltzen ba'gera...

Zurea ta gurea dan

   Erri maitea,

Loi ta zikinkerietan

   Ondatuko da.

Ama: arren...! orain da beti

   Lagundu guri.

ITZA, ITZ, ematen dizugu

   Gartsu ta bizi...

Ez gerala ez, bein-ere

   Zutzaz aztuko.

Zuk nai... ta gu izango gera

   Zorioneko!».

 

              * * *

 

IRAILLA-KO ZORTZIA, goiz

   Arin garbia...

Alai ta poz-pozik gure

   Ondarribia!...

Jaizkibel'ko mendian... Oi!

   Piztu da argia...

Argi eder dizditsua...

   Argi berria...

Guadalupe'ko Ama

   Errukarria!...

Orra... egin du... egin du,

   Alatz aundia!

 

Beldurtu ziran!... Non zuen

   Arrokeriak?...

Laister igesi... gudari

   Iguingarriak!...

Ango mar-mar ta karraxi

   Beldurgarriak!...

Batzuek bertan il ziran...

   Geienak ito,

Bidasoa'ko uretan.

   Urrun, betiko...

Urrun jun ziran, erritik,

   Ez nai orduko,

Erdibizirik gelditu

   Ziran aleak...

Zakur, gaizto, basapizti

   Eta beleak!!!

 

Urâ zan urâ, alaitasun

   Eta PAKEA...

PAKEAN gure Ondarribi,

   Erri maitea!...

Urâ bai-zala EGUNA...

   EGUN-EZTIA...

GORA, IRAILLA-KO ZORTZIA,

   ZORAGARRIA!!!

 

              * * *

 

Biotz-biotzez, gu danon

   Eskarrak zuri,

Guadalupe'ko Ama

   Eztitsu ori!...

Ikusi dezu, geroztik,

   Zugan ez dala

Auldu gure maitasuna.

   (Ain zera ona!...)

Gaur, geiago nai zaitugu,

   Gogoz maitatu!...

Agur, Ama on, zeruko

   Izar-argitsu...

Orain bezela, betiro,

   Guri lagundu!!

 

              * * *

 

Arrantzale ta baserritarren

Ama pozgarri

          Zu zera.

Ayek bezela Zu ere zera

      Biguna, apala,

          Ta ona;

Berdin gabeko Jaungoikoa'ren

      Amatxo maite,

           Laztana!...

 

Beren lanetan neke ta izerdi,

      Gau ta egunez,

           Naigabez...

Negu beltzean... oi! geienetan

      Gora begira

           Beldurrez...

Laguntz-ona nai nunbaitik, bañan...

      Anai laguntzik

           Iñon ez.

 

Bañan... begiak erne, begira

       Jaizkibel'eko

           Mendira,

Eta an ikusi izar eder bat

       Egiten dula

           Mugira.

 

Orra or, zuen Guadalupe'ko

       Amatxo kutun,

           Maitea...

Zuei begira irrika dago,

       Alaitasunez

           Betea.

 

Ez beldur izan, poztu zaitezte,

       Amatxo dago

           Zuekin.

Ekaitz gogorra urrunduko du

       Bere itz-eztitsu

           Batekin.

 

              * * *

 

      Agur, Ama, agur,

Arren, barkatu gure obenak.

      Gaurtik aurrera

      Izan nai dugu

Zuretzat, seme apal, onenak.

 

      Ama: Orain da

Beti lagundu, lagundu guri,

      Munduko ekaitz

      Ta okerretan

Ez gaitezen ez, iñoiz erori.

 

      Eriotzako

Orduko larri ta beldurgarrian...

      Nai zaitugu ikus,

      Irriparrez ta

Maiteki, gure aldamenian.

 

      Ta gero... arren!

Bein da betiko igo gaitezen

      Zerura, garbi

      Obenik gabe,

Uso zuria bezela zuzen,

      Zure Seme on

       Jaungoikoakin

Eta Zurekin bizi gaitezen

      Maitetasunez,

      Beti pozikan...

Orrela gerta dedilla... Alaxen!!!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.