L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1982 (1982) —Hurrengo artikulua
 

 

Azken agurra, Arrigorriaga'ko

nere adiskide izandako Patxi Ibarretxe'ri

 

Korkostegi'tar Xanti

 

(Oinati'tik emana,

Arrigorriaga'ra.

1981 grrgo. Epaila'ren 7'an. Larunbata).

 

«DEIA» egunkariaren bidez,

Jantzia berebat uso-beltz,

Jakitun nintzan zorigaitzez,

Patxi, ire iltearen barri.

Orrelako jazokeran,

Arnas-estura nun ni jota...

Biurturik korapillo biotza

Azpi-gaiñak artuta tamalera.

 

Ortikan aurrera

Itun da nere barrua

Labankor jaurtiki goi-beera

Itzul sakonki zarradara.

Bada gomuta galdu ezin,

1978 grrgo. jorrail 29'an,

Azkenez gebala elkar ikusi

Orko «Poli» edaritegian.

 

Orrela nere susmoa,

Ni emen, ainatuz urriñagora;

44 Urteko aldiz atzera,

Dueso'ko espetxe zimelera.

Bai egun itunak aiek,

Aaztu eziñezko goseaz,

Andiko maskal egoera,

Gorroto kateakaz gu lotuta.

 

Epaiketa itzal-bildurgarri aitara

Artaldetxoka garoiezan gu ara

Gure aldeko otsik tutik ere ez-eta,

Zakar erabiliak giñan. A gorrotoa!

Gaur, ostera, epaile ipur-garbitzalleak,

A gorroto makaldua, ez aaztua,

Or zatzaze lurraren errai otzetan

Buru-makur, Yainko zuzenaren aurrean.

 

An, erdi-ilunetan, oso lurjorik,

Eskubiko 150'gn. gelan loturik,

Gure zoriak nonbait ala nairik,

An sortu giñan gu alkarren anai.

An, biotz errugeak adoreturik,

Ez izan guk apenik gorrienari,

Iraiñik baltzen-bidebakoeneri,

Gorroto-erasori erantzun-ezinik.

 

Ikaragarria gure gosea,

Makil-zigor genuen bizkar,

Egundik-egun meetuz gerrik,

Geroago ta suminduagorik.

Ontan giñazan suberotu,

Gure kemena egiztatuz,

Etsairen gogorra ezagutuz:

Tiroz ildako anaiak oroituz.

 

Ango esi-orma arrizkoak,

Aal zituten begiak;

Mintzatzen ere jakin, eta...

Aitortu edan zuten odola.

Gaur berean ere,

Naiz antzinatiko garaiko egiteek,

Dardaka iraultzen zait soiña;

Orraiñoko otsoren itxutasunaz.

 

Urte-beteko neketan egonaldin,

Zenbait zor nik iri!

Batean zurtz izan gintzazen,

Patxi, Nolanai aaztu eziñezko!

Gaur illa baiz ere,

Ii! bai, euskararen zale:

Pozik intzan i nere,

Txantxiku euskera-entzule.

 

Ire olata mezatan

Egonak gaituk biozmin;

Nere emazte Mari,

Isasmendi nire suin,

Orobat Edurne, len-alaba.

Laurok an eginik sorta,

Geure biotzak jasorik gora,

Ire alde otoitz zerura.

 

Ainbat ez ezagun

Ikustez nere alboan,

Barrenak tirrit deust;

Denak ire lagun zaarrak, ala?

Baña nik, aurrez ezaguturik

Naiko dan ire gizonkera,

Alai artu bear batza!dia,

Nire biotza iri opaturik.

 

Gaur zordun ago, Patxi,

II-ogean etzana,

Paketsu bizitza gaindurik,

Eztitsu !or!, eriotza otzean.

Ii! egiz, bizi askoren askatzaille,

Dueso'ko ateen irikitzaile,

Lagun-urko zurizka izendatuen:

Nundik eu gero bertantxe giltza-pe?

 

Azken-aldi agurra,

Artu zak biotzetik urr,

Laister datort neri ire eguna

Sinismen sendotasun lagun.

Zeru ar-mailletan

ltxaron eidak neri;

Bertan, betirako goierrin,

Andik zear berotu daigun euskara.

 

«DEIA» itzarekin asi-ta,

Beste dei bat egin bearra,

Gaillurtu gurarik bukaera:

Goian bego lbarretxe ona!

Eure sendi ta aideek,

Pozik ezagun ditut ire illetetan,

Abertzale-usain gozo ingurua,

Orrela besarkatuz, naiko naigabe.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.