L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1982 (1982) —Hurrengo artikulua
 

 

Eusebio Erkiaga

«Endaitz»

 

Muniategi'tar Sabin

 

        Lekeitio, Bizkaia'n. Itxas ertzeko erri ikusgarri, langillea. An sortua dogu euskal elertiaren zorionerako, Eusebio Erkiaga Alastra, 1912'ko Irailla'ren 4'an. Izenordez «Endaitz». Olerkari gozo eta samur bezin idazle ona: amaika eleberri, antzerki eta gaiñontzeko idazlan gogoangarrien egillea. Berein sari jasoa arlo guztietan.

        Olerkari dagokionez, tamalgarria da bai, aren lan ederra, aren olerki ezti, gozoak, liburu baten bilduak, jasoak ez izatea. Olerkari aundi-maunditu txepelagorik ikusten da bazterreten. Ez bakarrik, euskerearen alor, barrutian, baita bere erdaldunetan. Sakabanatua aurkitzen da Erkiaga'ren olerki-lana, aintziñako Euzkadi, Ekin, Yakintza, Euzkerea, Euzko-Gogoa, Egan, eta abar, ainbat aldizkari eta egunkariren euskal orrialdetan. Batzuk goi-maillkoak, besteak ez ainbeste, baiña, danetan daurkikegu, aldiberako gure (guda-aurreko eta isil-ondakoz ganera, egunotarañoko) olerkigintzaren lekukotasuna, aren etenbako ekintzaren lorratza eta aren idazkeraren euskalduntasunezko yasa. Ez dira ain ardura gitxiz baztertzekoak, aintzakotzat artu barik sastegira jaurtitzekoak. Aberri-miñezko aldi bateko edestiaren agiriak dira. Erri txiro baten euskalatal jakingarriak. Ezer ez daukagu alperrik galtzeko. Euskerea ia aintzakotzat bere artzen ez zan garaikoa dogu. Abertzaletasunaren ernemiñezko garralditik sortua. Azkatasun eguzkiaren lenengo argidurakaz lekuratu zana... Erkiaga'k, (lenengo aldiz atxurra eskuratu duanaren antzera) bearbada, bere lenengo bertso-atxurkadak, ez ebazan emongo nekazari ortaratu baten egokitasunez edota maixutasunez. Apur-apurka egiten da bat, ikasiz, ikusiz eta norberezko naimen, gogo biziz... Berez, euskal olerkari batek diñoanez... «Berez... Batere ez».

        Endaitz gaztearen asierako olerki batzuk (euskeradun abertzaletasunak eraginda, jakiña ba) atzerriko bakartadean nintzala an, Filipinasetako ugarte batean, etxetik noizik bein bialtzen eusten Euzkadi egunkariaren euskera utsezko orrialdetik maitasunez jasotakoak dira, beste askorenakaz batera; orduko bertsogintzaren labatik arako opil beroak: nire euskerazko maixuak, gaur be, ordutik ona galdu barik neure eskuetan dirauenak, bildumatuak. Endaitz'enak aunek dira: «Lipar Gurena», «Ames-lilia», «Kisto Bakaldun» eta emen doakizuen Ondarroa'ko Euskeltzale Bazkuna'k eratutako Agate Deunaren Olerki Txapelketarako egindako olerkiaren atal bat:

 

                «Neskutz done bat aintzaldu eta

                oiturak indar barritu

                orrelan asabaen lorratzai

                guk jarraituko dautsegu.

 

                Urte oker ta illunak zirean

                aldi artan kistarrentzat:

                zoritxar antzeko egun areik

                zorun ekarle guretzat.

 

                Kistoren jarraitzalle artian

                gendun Agate donia:

                oker-ziñeskuntzaz kutsubako

                ta neskutz garbi-zalia.

 

                Garbitasunaren iturri

                Kisto jaunagan ekusan.

                Kintzen erri-buru nagosijak

                uka-erazo nai eutsan.

 

                Agate deunak ez nai ukatu

                bere kistar ixaterik,

                espetxe illunean sartun eben

                ukapena lortu nairik.

 

                Alperrik ziran etsayen lanak

                neskutza orbandu nairik;

                orra ba, Agate areyo eskuz

                il, bularrak ebagirik...

 

        ...eta, abar... onela darrai, Agate Deunaren gertakaria arildu ondoren, emen ez datozen sarrerako bertsoen antzerako agur bertsoekaz «etxeko sendi jatorra, euzkotar zinduak»-eta, agurtuz...

 

                «LIPARR GURENA»

 

                Enau bildurtzen erijotzeak;

                bildurtzen nau zelan ilteak.

                        Done erijotzea

                        nai nayen neuke.

                Lipar gurena gizon orontzat

                erijotza da; gero zaritzutzat

                        artu daikegu

                        bakoitzarentzatt.

 

        Eta, onen antzerako bertso-antilamenduz amaierea emoten dautso «zelan iltearen arduratusanaz».

 

                AMES LILIA

 

                Zoro-amesketan sortu

                eban olerkariak

                ta Jaunak entzun bai-zituzan

                olerkariaren

                erosta negartiak

                zitoria baizen guri

                egin eutsan arpegia

                ta begietan ezarri.

 

        Geiago luzatuko...

        Aberriaganako maitasunak eraginda euskal alorrean bere biotza ezarri daben gaztearen lenengo Iorratzak begiztazen ari gara. Aren ziñezko lenengo oinkada pozkarriak.

 

                ETEN KATIOK!

 

        Ona ba, zer diñon:

 

                «Maitasunik iñun eztogu

                Ama'ri zor yakon aña;

                erbestekua nayago dogu,

                bego Ama'ren samiña.

                        Gure lurreko

                        zeru-aldian

                        orain baltz ta len

                        urdiña...

                        lokarri gabe

                        legoke Ama

                        seme zintzoak

                        ba'giña.

 

                                * * *

 

                «Ene esaben Erri maitia,

                Euzkadi zorigaiztoko,

                eun urte baiño len ez aldogu

                morroitza barik utziko...?

                        Ama lotuten

                        dauan katia

                        oñazpiratu

                        orduko

                        etsayak bera

                        il ba'dagisku,

                        agur! euzkuok

                        betiko...!

 

                                * * *

 

Begira beste olerkitxu au bere:

 

                ABERRI BAT; ZATI BI

 

                «Itxas berberak laztandu,

                odol berberak biztandu.

                Ibai medar ta mendaitzak z

                ati bijak oi batzandu».

                ARROTZ ERRI biren mende

                ABERRI bakar osua,

                semiak itsutasunez ija gal dabe gogua.

 

                                Euzkadi ama maitia;

                                zeure semioi bialdu

                                gogo eta argi betia».

 

        Agirikoa da Endaitz'en olerkari sena. Euzkadi egunerokoaren euskerazko atala izan zan ainbeste gutarikon ikastola. Batak bestearen olerki, ipuin eta poematxoak irakurriz zerbait gaitu giñan. Kirikiño, Orixe, Lizardi, Udalaizpe, Lauaxeta, Erletxue, Otxolua eta abar izan ziran gure argibidezko edanlekuak, iturburuak... Iturri ortatik edanda biztu zan gazte batzuen olermena. Endaitz dogu bat. Gizon egiña dakusgu gaur. Idazle ta olerkari on. Olerkera...? atzokoa? gaurkoa? Ez atzoko, ez gaurko. Betikoa. Egun bakoitzez bizi dana. Lengoa ikasbidetzat artuta, dana bertanbera, lengoa dala-te itxi barik aurrera dagin egiazko, zuzentasunezko asmobidez. Aukeratutako bidean biotza ereiñez, argi izpiak nunbaitetik jasotzen diran bitartean. Ibillizko munduan gabiltza gu be, ta gauzak aldatzen dakusguz aldibera, apur-apurka, la oartu barik baiña, ala da; jazkerak, oiturak, oldozkerak... ta, gizona beti ari da gauza barriak asmatzen, bere argitasun arabera gauzak egin eta desegiten. Batzutan onerako, bes-tean txarrerako. Eta, ainbesteren artean... iraultzalleak sortu oi dira, danetariko asmo eta erabidez...

        Eta, aintziñakoak: «Zenbat buru ainbat aburu». Edota, arako españar olerkariarena: «Todo es según el color del cristal con se mira». Batzuk itxurazale: prakatan txatal batzuk ezarri ta langilletasuna aldarrikatu. Baiña lana beartsuentzat itxi. Gauez naiago dabenak ibilli eta ez egun argitan. Erkiaga benetako olerkari langille zintzoa dogu, burua agertu bearrik ez daukan orreitakoa bere olerkiari edertasunezko argibide bat emoteko eraturarik sentikor eta, alik txukun, garbienez... Aurrera dagina da, atzean geratu barik esateko bildurrez. Baiña, gizonki, bere bideari jarraituz.

        Bere gazte aldian, gazte aroan maitasunaren eskutik ibilitakoa dogu abesti gozoak abestuz: Errota Zuri, Ene Maitia, Maitale Biak, Uso bi iduri, Amesa? Argiñe, Goiza, Ezkontza, Txintak, eta abar... Danak lenaldikoak. Oraintsuagokoak ditu «Izarrak Isillik» eta Biok erdal itzulpenaz datozenak A. Onaindiak aukeratutako «Las Cien Mejores Poesías de Amor de la Lengua Vasca» n. Politenetariko bat:

 

                ERROTA-ZURI

 

                Erreka ertzean altza,

                ertzerago errotea;

                inguruetan ederren

                errotako alabea.

 

                Marti zozoa kantaten

                bidez goiko sagastian;

                astotxu zarra zamauta

                nekezka, aldapa erdian.

 

                Erreka ondoko bolu,

                —zuria goitik beeraiño—

                gordeta daukan pitxia

                eztot ikusi gaurdaiño.

 

                Bolutxuko neskatilla,

                —larrosa eder dirudi—

                ibar osoan ezta iñor

                ai, zeu baizen maitagarri!

 

                Epalla lenen-egunak,

                —garia aspaldi erne zan—

                oraindik ezta lorarik

                eskaratzeko arasan.

 

                Neskatil zoragarria,

                —emeretzi udabarri—

                ire ibilkera yayoak

                aundikiena dirudi.

 

                Txakurrak zaurk etxaurrean,

                —atak errekan igeri—;

                neskearen ezpanetan

                barrea loretu bedi.

 

                Errotatxuko elabak

                urrezkoa dau biotza;

                ai, ederra! nork leikean

                zuganik baietza.

 

                Mendi artean ibarra,

                errekertzean errota;

                bolu aretan euskotar

                neska garbi bat gordeta.

 

        Nun dira gaur orduko irin zuriak, nun errotak, artotzak, garitzak, nun orduko loratzen zirean nekazari laborantzak? Aldakuntza nabarmenak ordutik onakoak. Baiña, Endaitz'en lauki gomutagarri au emen dogu zuzpertzeko gazteagotako biotzak.

        Jarraitu daigun aurrera bere orduko beste olerkitxu pinpirin batzuk irakurriz eta, beingo batean oartuko gara lauki auetan olerkariak jaso dabezan biozkada sentikorren taupadakaz.

 

                ARGIÑE

 

                Putz-egian bigun

                ego-aize meiak,

                legun erabiltzan

                orri ta adarrak;

                astegun zan eta,

                udazken giroa,

                aize guzietaz

                buru zan egoa.

                        Oi, goizaren eder,

                biotz pozgarria,

                goiz artan bai neban

                izan poz-aldia.

                Enparantzan betaz

                yarririk nengoan,

                aurrez-aur eleiza,

                etxeak ondoan.

                        Enparantzan oste

                gaitza sal-eroska;

                batak au agindu

                ta besteak uka.

                Lasaiki nengoan

                noranai begira,

                enparantzara ala

                eleiz atadira.

                        Alako batean

                zabal da atea

                eta, eleizatik

                urten zan maitea.

                Apalki yantzia

                ta, biotza garbi...

                Bera izango al dot

                ene bizitza argi!

 

        Ederto eratutako olerkia. Zai zegon enparantzan gure mutilla noiz agertuko bere maitea, begira alde batera eta bestera... Lasai? Ori diño baiña... «Alako batean...». «Alako» onek azaltzen dau olerkariak poeman adierazi nai deben maite-mindu begiralearen bigiratuen norabidea.

        Ain adikera bizi, atsegiñez egindakoa danez, emen jartzen dodaz «Lekeitio'ko andra aurreskua» deritxonaren zortziko batzuk:

 

                «Gona baltzak yantzirik

                ta gorantz gorriyak,

                buruko zapiyetan

                arro txori biyak;

                sorbaldatik txairo

                loradun krespoiak,

                anilan egiñiko

                dedazko mantoiak».

 

                «Zeure bular arteko

                kabeliña alpakaua,

                zeure begira dago

                erriko eskribaua...

                Luisatxu Kaiganeko

                gaur be gomutaua,

                aurreskua eiteko

                beraz izentaua».

 

                Neskatil zoragarri

                gitxitxu lakuak

                sokan oi ziran

                lora udabarrikuak;

                laguntzaz bai topau be

                euron gustokuak

                mutil kolore eder ta

                bana-banakuak».

 

                «Bira eta artaziyak,

                irradan puntuak...

                aurrera atzerakadak,

                oin-muturrekuak...

                Gero neska-mutillak

                bizkor pandanguak,

                arin-ariñak eta

                biribillekuak».

 

Izkera errikoia darabil gure olerkari onek, bere erritik atan be, artutako lauki eder ontan. Endaitz aldizka irrikoi agertzen yaku, geienetan ameslari eta irudimentsu. Ona zer zer dirauskun berak «Bazenike» olerkitxuan:

 

                «Bazenike zuk buru-eiaran

                nik ditudan gogoetak!

                Alez beteak ler agiñean

                nire ametsezko lekak».

 

* * *

 

        Erkiaga, lekeitiar errikoseme jator au, euskera alde, lan asko egindako eta, egiten ari dan gizon trebea dogu: Bizkaieraz batez be, eta baita gipuzkeraz eta lapurdieraz be, galantasunez idazten dakiena. Bai itzlauz eta bai neurtitzetan. Jaungoiko mentasunezko olerkari bioztun eta argia. Begira emen Donosti'n 1951 garrenean saritutako «Azkue'ren Heriotzan» neurtitz batzuk:

 

                        Iondone Martin bezpera,

                        bozkarioa alper da:

                Seme handi bat galdu du eta Euskal-Herria minez da

                        Ozkarbi dago ozkarbi,

                        hegoa dabil zoroki;

                Bilbo'ko ibai ertzean biltzen iende mordoa isilki.

                        Gora da lerden iguzki,

                        ezta hedoirik ageri,

                halarik ere nire kantua egun, hileta eresi,

                        Kanpaiak astunak dorrean

                        dulun ta dulun hitsean,

                zinkurin bana lotu ezinik bat bederak ezpainean,

                        Azkue handi, Azkue!

                        Euskerak zuen zutabe,

                amarengandik ikas-mintzoan euskaldunon irakasle.

 

* * *

 

        Eta ain ezti, gozo «ANDRE MARI»-ri zuzendutako bitxi eder ontan:

 

                Ikusi duzua, txori polit orrek,

                Andre eder bat hemen zeihar iragaiten?

                —Zerua zeraman soinekotzat harek

                oinetan hegalak aizea urratutzen.

 

                Ikusi duzua, lili txairo hcrrek,

                Jeriko lore baino hobe denik?

                —Bai, eta aranetan sortu loretoak

                hura ikusiz geroz, huna ahalkerik.

 

                Ikusi duzua, ene iturri garden,

                deus garbiagorik zure barne baizen?

                —Andre Eder'en pare ene kolko barren

                hau lohia duzu, arre ta baltzeren.

 

                Ikusi duzua, gaueko izar txuri,

                illargi antzeko argi xarmantarik?

                —Zilar illargia oinpean artuki

                iguzkia bainon aregoko iguzki...

 

                —Zer duzua, beraz, ikusi hoin eder

                txori, lili, iturri, zilarrezko izarrok?

                —Erregin handia, Andrerik ederren,

                Andre Mari dugu ikusi guztiok...!

 

* * *

 

        Erkiaga'k zentzubidez, argi ta garbi, jakinduriz, ezti, samur, bizitza-zear itz-lauzko ainbat nobela, antzerki-lan eta abar, olerkitza zapuztu gabe eratu izan dau asieratik gaurko egunetaraño, tarteka-marteka idatzi daroa, beti, ederrik ta zorrotz, neurtitzlari on baten biotzondo ta sakontasunez. Tamalgarria euskaldunontzat beren olerki guztiak, bilduma baten ez izatea. Guda aurreko gizon batenak. Euskaldun zintzo, fededun batenak.

        Baiña darraiogun asitako arloari ia bukaera emoten dautsegun. Ortarako beste ainbat aitatu barik itxi-arren, luzeegi ez egiteko azalbide au, Aresti'ren Omenez idatzitako poemaren barri damotzuet: KANPAIAK ERE. «Behar ditugu kanpaiak ere, behar ditugu» diño olerkariak. Baserrietan batez be, (gaur gitxiago baiño) oso bearrezkoak:

 

                Aurtzaroan

                eta gaztetxotan ere,

                kanpantorre ondoan

                durundi iario atsegiñez

                egunen iragan-jokoan.

 

                Kanpaiak aldatzeke du aho-mihi;

                alaere, mintzo ta esangura,

                doiñu ta oihartzuna,

                maiz aldakor eta berri.

 

                Anitz esangurako baitira

                joareen durundak,

                noizko, nungo ta nolakoak diren;

                zoli, azkar, arin...

                astun, motel, illun;

                batzuetan argibide,

                iñoizka negar-ereagiñen.

 

* * *

 

        Kanpai-otsak alaitasunezko doiñu egakor eta ariñez edo illetatsu, astun, barri illuna aizeratuz. Jaiotz-eriotzazko gizabizitzaren kristau agiriak. Zertako ta zergaitik -itauntzen dau olerkariak.

 

                Zertarako ta zergaitik

                oihu berezi?

                Aho-mihi duten gauzak

                direlakotz

                itzik gabeko mintzo bizi.

 

                                Gaiñera

                                kanpai

                                olerki

                                aiña da,

                                     gurari

                                betea

                                     doiñutan

                                emana.

 

                Gizonak

                eskuaz

                ukitzen

                duena

                ez baita

                betiro

                gauzetan

 

                                Ai, Goethek entzun kanpai

                                Pazko-goizekoak!

                                Ele ederretan barrena xurga ta

                                ura zirrararen goxo

                                sentimenaren muiñean!

 

                Eta alaxen urteoro ailitz,

                bake-soiñuzko goiz ura,

                Jaun onari dakioño.

 

                                AIZEAREN egoetan

                                oihartzunak bide bihurri,

                                baiña beti aske,

                                txoriek baiño ere askeago,

                                albakoan, eguerdiko amabietan,

                                abemaritakoetan,

                                eta arimen kanpaietan.

 

                Gauez ari kanpaiak, ordea,

                izua du emaitz,

                neke eta gaitz

                aldarrika:

                estura-itz, el-oihu,

                kezka, ximiko ta

                auzo-premiaren ulu.

 

                                IZUA urbil denean

                                kanpaia nahi guk lagun;

                                deusez bait gara,

                                zurtz eta alargun.

 

                EGUNEZ entzun kanpaiak

                zaizkigun atsegin,

                neurrian emanak,

                ebakia berdin;

                alaxe odolak

                bere igi-tintin

                osasun denean.

                Entzumenak atxikia,

                ez eskuk ukia.

 

                                Ez baita

                                betiro

                                gauzetan

                                onena

                                    gizonak

                                eskuaz

                                    ukitzen

                                duena.

 

                ETA kanpaia bera

                uki badeza ere,

                doiñu-durundia

                 ihesi doa,

                animaren intziria

                doan bezela,

                ezin atzemana,

                aizetan barrena.

 

                                ERRIMIÑEZ mozkortzen gaitu

                                joare jakiñen mintzairak,

                                iri aundibera bizibehar onek

                                giro itogarrira erakarriok,

                                ta ala, urrun-miñez ero ditugu

                                begi ta belarriok.

 

                        KANPAIAK ere behar ditugu, -kanpaiak ere.

 

                GAIÑERA

                kanpaia

                olerki

                aiña da,

                gurari

                bizia

                doiñutan

                emana.

 

                                ZERUMIÑA sorrarazten duena,

                                olerki esan-eziñaren

                                muin eta kamena,

                                iñoizka elkarrizketaz

                                argi ezin ditekeena.

 

                AI, Goetheren

                kanpai xamurRak,

                alaiak

                Pazko goizean!

                Munduko bekaitzen ondagarri

                odei txurien egalean.

 

                                GIZONEN mintzoak

                                —bai gezurti, ez zintzoak—

                                zitalagotzean,

                                zoin den eder

                                dilin-dalan leuna

                                gizonaren bake-gosean,

                                zuzen eta askatasunean!

 

        Auznar edota geure buru-errotetan eio al ba-doguz ondo, Endaitz'en olerkiok, Euskal-Erriaren berarizko gogo sendoaren urun ogigarri, usaitsu ta, gozo; urun zuri-eder bataz aurkitu gara, arbasoen doiñua, oraindik bizi-bizi, taupaka, gure biotzetan ari dana...

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.