L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1983 (1984) —Hurrengo artikulua 

 

Maitagarri-maitatua

 

Artetxe'tar Arkaitz «Urdaneta»

 

Itxasmendi'ko arkaitz gaiñean

gaur zegon giro alaia

etzaidala iñoiz aztuko neri

egon ninteke lasaia

ai batezere illunabarra

inguratu zan garaia

ura zan geldi egon eziña,

ura zan dantzatu naia.

 

Nere buruan auxe zebillen

jo bea eta jo goia

urteak joan da alparrikan duk,

gazte aizen arte saia.

Luzaro baiño lenago ditek

ire belaunak erdoia

orduan damu izan ezadin

erakutsi zak sasoia.

 

Pil-pil zebillen aize garbia

ta ango garo usaia

zer diran iñork jakin nai ba'du

emango diot epaia:

Alaitasunan itxasoa ta

maitasunaren ibaia

osasunaren itur-burua

gaitz guztien sendakaia.

 

Mendi-etxola apal batean

Salbatzaillean jargoia

gogoan daukat, an egindako

arrena edo otoia;

lagun deidala menderatutzen

griña txar guztien deia

batezere gaur neugan dabillen

aragikerizko loia.

 

Nola bai-dugun geure burua

beti lenengo etsaia

une batzutan larri nebillen,

erori nintzan ia-ia

baiña ez-nuan izaterik nai

griña txar aien morroia

nere maitea etzedin

izan erreka zuloko loia.

 

O! irailleko Gurutz Deunaren

ondoren datorren jaia!

Bai al-dakizu nolakoa

eman didazun emazte gaia?

Edertasunan ganbara eta

garbitasunan sapaia

birtute danen gordelekua

nere kutuntxo AMAIA!

 

Itxasmendiko arkaitz-artetik

loratxo bat dut artua

guztiz liraiña eta polita

usai gozoz ornitua

lurrean diran kolorerikan

ederrenez margotua

gaurtik aurrera nere begiak

badute nun gozatua.

 

Mirari baten antzekoa da

egun neri gertatua

izar eder bat begietara

bidean zait agertua.

Ortzean diran apaingarririk

bikaiñenez edertua

beraganako maitetasunez

dut biotza gaiñeztua.

 

Aitortuko dut billa asita

ez dutala arkitua

baizik gutxien uste nuala

alaxen egokitua

ikusi nuan une berean

maitasun-sua piztua

ni aren diña ez ote naizan

nago orain larritua.

 

Ez bildurrikan izan Amaia

ez-nago zutzaz aztua

ez uste izan nere biotza

dagoenikan ustua

ain gutxi berriz zureganako

maitetasuna oztua

geroz geiago nai dizut zuri

orrekin nago poztua.

 

Bildurgarrizko garretan daukat

nere barrena sutua

zureganako nabaitzen dutan

maitetasunak sortua.

Maita nazazu, bestela laister

nuke biotza lertua

edo malkoen bidez

legortu eta arri biurtua.

 

Nola bai-zauden begietatik

biotzeraiño sartua

arkitutzen naiz zure maitale

izatera beartua

eman didazun maitasun-itza

ba'zendu benaz artua

zu bai izango ziñakeala

MAITAGARRI MAITATUA!

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.