L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1987-1990 (1990) —Hurrengo artikulua 

 

Edestia aztertuaz

 

Ugarte'tar Martin

 

(Gernika erri kiskaliaren oroitzan,

gizaldi-erdi geroago)

—1937-4-26—

 

             I

 

APIRILLA...

Apiril ameskorra.

Oizko joera aurrerantza doa,

bere egun-txorta

ondartuaz.

 

Agian, ondartzera ta areago

egun-giro gozatsuan,

milla amets pillatuaz.

 

Sagastiak lore-bete,

sarats-ondoak begi illantsuak

leertuaz;

 

larre-saillak txuri-orixka

lore-bitxitan,

landa-txoriak txorrotxioz

ugaritze egunetan,

elkar poztuaz...

 

Apirilla ba'doa,

ba'doa bere bidatxidorrean;

Maiatz, aizpa sabelkideari

eskua luzatuaz...

 

Apiril ameskorra;

Apiril zoroa...

Ik erdibitzen digun,

leena ta geroa.

Jazkera bitxienaz,

aldakor giroa;

negua kolkoan-da,

aurrez udaroa...

 

APIRILLA...

37'ko Apiril gogoangarriak,

26'garren aorria eman du

bere baitan.

 

Aizea bare,

egurasgiroaren jabe;

ta oskarbi urdiña

Zeru-goietan...

 

Lugiña oizko alorrean,

etsipenaren uztarrian;

ereitaroaz ametsetan;

 

unta berria irudimen-da,

leen erneak

jorraketan.

 

Etxeko burua lanpeturik,

izerdi-likaz bustirik;

ta andrezkoak,

etxeko zeregiñetan.

 

Aiton-amon elduak kontu-kontari

billobatxoak zainduaz,

erlazpeko

armailletan...

 

Eguna onez doa,

onez, eta oizko bakean,

bazkal-osteko orduetan...

 

Apirilla'k eman digu

bizidunoi oiñarria,

lekarotik iraziaz,

bizi-pozen ur-begia.

Ur gardena, ur gozoa;

amets oron iturria,

ametsaren iturri-ta;

bizitzaren zain bernia.

 

Asteoroko autsi-mautsia,

peri-toki zabalean;

saltzailleak mingaiña luze,

erostunen txanponen truke;

betidaniko marmarrean.

 

Eskaera-eskeintetan elkar zapaldu,

edo-ta, erdira joaz mantendu;

itzez-itzeko

burruka apalean...

 

Txerrialdiak gurtesian kurrinkaz,

uztar-aldiak ausnarrean;

 

burni-txirrinkan loturiko

asto-bikoteak,

oizko ongi-etorria arrantzaz;

elkar ikustean.

 

Eskolari piper egiñiko

mutil-koskorrak ere,

algaraz astoen tartean...

 

Dena beti bezela,

urak bere bidean,

Mundaka-adarrean beera doaz,

arratsaldeaz batean.

 

APIRILLA'K, 26...

Arratsaldea erdiz-erdi,

ta eguzkia bere printzak orraztuaz,

itxas-gaiñeratzen.

 

Enadatxo etorri-berriak aizean,

lau aldetara ega-joku biurrian;

eltxo-opillak biltzen...

 

Laurak bete-betean

da erausia bat-batean;

eta goi-sapae urdiña

beluntzen.

 

Zerupeko burrunda negartiak,

eta ezkillen dilin-dalango soriak;

ixiltasun zana zarata bizi,

ta odol otzak

irakiten...

 

Orra gaiñean,

pizti egadun irukoitza,

nora atzaparrak botako begi-urraka!

Iru... Iru iruko...

konta ezin ala;

ingurugunean pillatzen.

Araba'n altxaturik,

Bizkai'ko lurretan;

begiak ikuskizun

lau ordu luzetan.

Doixtarren txoritzarrak,

egaraz zebiltzan;

eguzkiak erraiñu

ego zabaletan.

Kantauri'tikan urbil,

ain xuxen Gernika'n;

jolas-tokia zuten,

arratsalde artan.

 

Aixa jira egin-da,

itxas-adar gora;

egapetik jaurtiaz

leerkaiak lurrera.

Aize-txistu zirrara,

zartadaz batera,

agindua zekarten

toki ber-bertara.

Gorrotoa arrazoi,

indarraz batera,

pizti odolzaleak,

otsoen sarrera.

 

Zigorraren azpian,

ERRI baketsua,

altxor bat darolako,

leenik autatua;

LEGE ZARREN zutabe,

ARBOLA SANTUA...

Gizaldiak leenago,

asabek artua,

geroztik oiñordeak,

arretaz zaindua;

onen aitormena da;

bere pekatua...

 

 

             II

 

Oiñaztar galduak bezela,

burdin-txitu zirrarakorraz;

ta, lertzearen dardaraz,

lur-etenak erasan-da;

teillape osoak txinta batean

ondakin-pilla.

 

Oeak, maiak, jatontziak amilka,

edo-ta sapaldetan zinzilika.

Gizaki triskildua zauri-bizi,

zain etenak odol-usten,

polpol-iturri dirudilla.

 

Amak aur zatikatua besoetan,

ama bera zaudi-aska;

ta aurra illa...

 

Lurrean arrastaka ainbat elbarritu

odol putzuak atzean utziaz,

nork lagundukoaren antsiaz;

iñor gabeko leize utsean

babes-billa.

 

Lau ertzetatik sua darion

labe goriaren errauspean,

garraren ziskuaz batean;

negarra, karraxia, agin-karraska;

kiskal-usai kiratsa,

ta kee miña.

 

Aldi berean...

Lau ordu luzeetan,

auts-ganduaren kerizpetan;

etxipenik artzeke,

erri txotilla.

 

Onen negarra,

onen zotiña;

intsentsu-lurrin gisara,

ganduzko sarea zulatuaz gora;

oiñazeen eramanpidez,

Jainkoagan dijoa;

erriaren otoitz ixilla...

 

Gorrotozko eraso basatian,

indar-neurtze biurrian;

erri osoa kiskaliaz

batera;

 

inpernu artandik,

leerkerako lur-askak,

amilka jaurtiriko errukarriak;

landan ziarduten atxurlariak;

erbarru-zear eguraskide ibiltariak...

Zentzu gabe, tiroz ebakirik

uxoen antzera.

 

Azokara bilduriko nekazari gordiñak,

jolasketan zebiltzan aur poxpoliñak;

auek ere odoletan

bizitzaren bukaera...

 

Era ontara agindua beterik,

ta geiago ezin ondaturik;

agian ase zaiete odol-egarria,

aurre-asmo makurraren

arabera

 

Bide batez,

gidari biozkabeak,

ondamen aren arrazoiaz puzturik,

garaipen-gorantzak

jasotzera...

 

Ondamendi ontan,

gorputz-illak adierazpen

ondoren datzan izurria.

 

Indarraren arrazoi soillak lekarken

jarraipen biurria.

 

Kiskaliriko ERRI MARTIRIA,

eriotz-opariz Zerurantza...!

 

Eramankizunaz eta odolaz

bein-betirako errauspean eortzirik,

ondore belaunaldieri mintza...

 

 

             III

 

Orra or lur-joa...

Mendeek zear iraun-da,

arbasoen batzar-leku

autatua.

 

Orra or... Gernika!

Guk ezagutu genuan Gernika...

Arria, arrigaiñean lagatzeke

autsi ta kiskaldua.

 

Nazitarren proba-zelai biurturik,

erri baten jatorri-nortasuna

irentsi eziñaren ondorioz

lege-ausleen gorroto-erioz;

arras zapindua...

 

Odolgaltze izugarria,

gauaren egapean estali bearrez;

gaizkiñak bere eskuen

garbigarri.

 

Okerraren zama astuna,

erkideen lepondora botarik,

nolabait gezur-sareaz

nai izan du estali...

Zeru sapae irikia ordea,

oizko egitura aldaturik,

odol, eta erraiñua jasoaz,

eta lau aizetara zabalduaz;

ekintza basatiaren

salatari.

 

Gain-lausoa ispillutzat,

erretura ber-beraren irudia

eskeiñiaz dago lur zabalari.

 

Lur zabalari,

ta egun berriari;

geroak zeatz jaso dezan

egiaren berri.

 

Biaramon astunean,

erri osoa auts biurturik,

eta auspean kiskalirik;

iñoiz jakingo ez-dan

giza-kopurua.

 

Gorpuzki zatikatuak odol-bildu,

ondakin kiskalduak mutxikindu,

ta tokian-tokian

ixiltasuna urratuaz;

jabe-gabeko zakur bakartien

doluzko erausi-marrua...

 

Gernika... Gernika...

Belaunaldien buruan,

Euskal-gizakiaren babesgarri

izaniko Gernika;

arras kiskalia...

 

Gogoangarri utzi digu betirako,

azken erioan semeen odol-galduak

irentsi dituaneko

gertakizun ikaragarria.

 

Errauspean txingarretan urturiko,

gorpuzkien gomuta garratzak,

iraunarazi dezaioke,

oraindiñoko oroitza; gaitzetsi,

ondakuntza basatia;

 

ta jaso ere,

gerorako zutarria...

 

Orra or, Gernika!

AUTS SANTUA...

Errugabeen odolezko

polpol-errekak

irentsia...

 

Orra or, Gemika!

Frankotarren txakur-jokuaz,

doixtar, erromatar,

ta mairuen apotxarkeriz

eretxia...

 

              * * *

 

Ona emen, Gernika... !

Elbarriak... Zurtzak... Alargunak...

Errauspeko txingarten suaz,

arri zaar erreak altxa-ta;

berriro eraikia...

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.