L I T E R A T U R   A L D I Z K A R I E N
G O R D A I L U A

 

 
 

                   - Literatur Aldizkarien Gordailua
                   - Olerti aldizkaria
                   - Ale honen aurkibidea

                   - Ale honi buruzkoak (azalaren irudia eta fitxa)

Aurreko artikulua— Olerti 1992-1993 (1993) —Hurrengo artikulua 

—Bertso paperak — 1. Auteskunde bertso paperak—

 

Markiñako distritoan. Bertso berriak

 

J. Mª Etxebarriak bildu eta prestatuta

 

        Auteskunde garaia laister etorriko zaigu. Antolaketan sartu dira politikalariak, legez ez, baina benetan bai. Hona hemen auteskunde garaiko bertso paper batzuk.

 

                   1

Milla zortzireun larogei eta

amaseigarren urtian

Martinez Rodas gure errira

etorri zan egunian b

azkari on bat ipiñi zeben

ostatuz Antonionian

komisiñau ta ajentientzat

martiaren zortzian. (sic)

 

                   2

Disponi zuten euren artean

beste batzar bat eiteko

jaube ta patroi danak batera

Rodasi botu emoteko

kontentu ziran batzar orrekin

Rodasen komisionatuak

sinistu zuten izango zi(r)ala

eurentzat emen botuak.

 

                   3

Esperantza ori artuta gero

ipiñi zuen aparian

patroi ta jaube batzarrekuak

firmatzen izan zirian

gero ajente izatekuak

ziraden deklaratuak

kalerik kale abiatzeko

batu deitezen botuak.

 

                   4

Rodastar oyek etzuten uste

eurak aña izaterik,

zeben diruaz eta indarrez

zeuzan danak arroturik

arrokeria eta indarra

errez dira sosegatzen

kontrariuak asi ezkero

eurak lez biar egiten.

 

                   5

Asi ziraden kontrariuak

martiaren amarrian

genterik gabe botuak billa

Aznarrentzako ustian,

borondatia zeukatenari

eskatzen giñon firmia

egun bietan berreun pasau

konformau izan zirian.

 

                   6

Ikusiarren diferentzi au

egun batetik bestera

alaz guztiz be egiten zigun

burla ta parre aukera

irabaztia seguru zeuken

kontatuak izan balitza

baña Aznarrek kenduko dio

Rodasi diputatutza.

 

                   7

Lore eder bat etorri jaku

Aznar Bizkaiko semea

Rodas jaun ori kentzeko emendik

Kastillanuen artera,

pelean dira alkarren kontra

aurten diputau izatera

bederatzireun ta ogetamarraz

Aznarrek bentaja atera.

 

                   8

Bentaja ori ez zuten uste

Rodasi ateratzia

orregatikan esaten dabe

pasauko zala faltzia

berreun boto Ondarruatik

bentajiaz urtetzia

Rodasi emen esan zioten,

ta artzeko konfiantzia

 

                   9

Ez dira berreun ez eta eun,

dira berro(g)etamazazpi

gose guziak kendu diotez

Ondarruan Aznarreri

bederatzireun ta ogetamar dira

kenduak Rodasi,

distritu ontan emongo'tzaguz

konsueluak Aznarri. (sic)

 

                   10

Ez degu biar kastillanorik

gure Bizkaiko lurretan

baizik Bilboko seme maitiak

dakienak gobernetan

biotz nobleko bilbotar maite

Aznar eta konpañia

ez gu(g)az aztu zergaitik degun

sarri zuen premiñia.

 

                   11

Agur zu Rodas urrengo arte

bizi zaitezte pakian

dirurik asko zabaldu dezu

zedorrentzako kaltian

oba zenduen ezpaziñate

metitu orren artian (sic)

ezin zeinke izan diputau emen

Bilboko semien artian.

 

                   12

Don Eduardo Aznar da

gure diputadu kortekua,

lagundutzeko gure premiñan s

ortu zeran gurasua

deseos giñan zu ikusteko

distritu Markiñakuan

eta aurrera ezagutzeko

errazoia dan moduan.

 

        Bertso hauen gaia argi dago: auteskundeak dira. 1896an eginak dira.

        Zortziko nagusian daude. Egilea ez dugu ezagutzen baina ingurukoa dela esango nuke. Bertsolari herritarra da, eskola gehiegirik gabe, eta tartean hutsen bat ere egiten duena.

        Idazkera hutsak zuzendu ditut, baina egilearen hitz guztiak errespetatuz. Eibarren P. Orueren imprimategian atera zuten bertso paper hau.

 Literatur Aldizkarien Gordailua Susa argitaletxearen egitasmoa da.